ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

METLEN Energy & Metals

Η  METLEN- Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.metlengroup.com/

 

 

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS πρωτοπορεί εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment)  για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον τομέα της Βιομηχανίας, σε προγράμματα έμμισθης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο να αναδείξει τη μεγάλη κοινωνική αξία που παράγουν ώστε το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εταιρείες συμβάλλοντας στην μείωση του χάσματος των δεξιοτήτων μεταξύ πανεπιστημιακής κατάρτισης και των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς αλλά και στην ένταξη των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα, με πιο σημαντικό αυτό της ένταξης στην αγορά εργασίας και των 11 νέων μηχανικών τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του, η MYTILINEOS προχώρησε στην εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με έναν διττό στόχο:

 • Nα μετρήσει την παραγόμενη κοινωνική της αξία και να αποτυπώσει πλήρως το σύνολο των πλεονεκτημάτων που έχουν τέτοιες δράσεις για την ουσιαστική στήριξη του κοινωνικού συνόλου και
 • Nα συμβάλλει στην  πιο συνετή αξιοποίηση των κοινωνικών της πόρων, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα στο πλαίσιο ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάστηκαν ως case study στην επίσημη παρουσίαση του προγράμματος “GEFYRA” του Ελληνικού δικτύου Ε.Κ.Ε. όπου η MYTILINEOS είναι από τις πρώτες εταιρείες που δήλωσαν την επίσημη δέσμευσή τους με στόχο την εδραίωση συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» για τη νεολαία, τη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων, την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων για την περίοδο 2017-2019.

Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν:

Oι επιχειρήσεις, για να είναι αντα­γωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές, χρειάζονται νέους ανθρώπους με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Η αναντιστοιχία μεταξύ της προ­σφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς έχει ως αποτέ­λεσμα ένα σημαντικό δυναμικό ανθρώπινο κε­φάλαιο να παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ζούμε σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η προώθηση και η προτροπή προς τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών, ειδικά από τη νέα γενιά, κρίνεται επιτακτική καθώς συνδράμει κατά ένα μεγάλο μέρος στην επιχει­ρηματική δραστηριότητα.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι τα θέματα της νεανικής κατάρτισης και απα­σχόλησης είναι και θα είναι επίκαιρα σε όλους τους εργασιακούς τομείς προκειμένου να επι­τευχθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία σε μεγαλύτερο βαθμό.  Στη συγκεκριμένη πρόκληση ανταποκρίνεται ενεργά και έμπρακτα η MYTILINEOS, που έχει εντάξει στις βασικές προτεραιότητες της Κοινωνικής της Ευθύνης τη στήριξη των νέων με στόχο τη συμβολή του στην μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης. Με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των νέων πτυχιούχων της χώρας, η MYTILINEOS υποστηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες αλλά και φροντίζει η ίδια να δίνει τα κίνητρα και τις ευκαιρίες για την απόκτηση πολύτιμης εμπει­ρίας και τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, υλο­ποιεί το κοινωνικό πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης επαγγελματικής κατάρτισης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ».

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (ειδικότερα για την Ελλάδα), αναφέρει ότι το ποσοστό ανεργίας μένει σταθερά κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τότε που άρχισε η κρίση (27,2% τον Μάιο του 2014) και προβλέπει ότι η ανεργία θα παραμείνει υψηλή (περί το 27%) έως το τέλος του 2015. Η έκθεση επίσης, αναφέρει ότι στην Ελλάδα ο συνολικός κίνδυνος να μείνει κανείς άνεργος και η αναμενόμενη διάρκεια του διαστήματος που θα μείνει άνεργος είναι πολύ υψηλός, ενώ οι μηχανισμοί ασφάλισης κατά της ανεργίας (η κάλυψη με επιδόματα και η γενναιοδωρία της ασφάλισης της ανεργίας) είναι μεταξύ των ασθενέστερων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Στις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης της MYTILINEOS τα ποσοστά ανεργίας έχουν ως εξής:  Αττική: 27,9%, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα: 26,2%. Η ενίσχυση της απασχόλησης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος στόχος που σχετίζεται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η MYTILINEOS συνεχίζει να αναλύει τις επιπτώσεις των επενδυτικών της αποφάσεων και στον τομέα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και, όπου αυτό είναι οικονομικώς βιώσιμο, προβαίνει στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των επενδύσεων αυτών. Επιπλέον στηρίζει την  αλυσίδα εφοδιασμού του αναφορικά με το ποσοστό που μπορεί να δαπανηθεί σε τοπικούς προμηθευτές στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό έμμεσα τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Ωφελούμενοι νέοι μηχανικοί
 • Εργαζόμενοι MYTILINEOS
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Επιχειρήσεις 
   

 

 

   

 

Χρονική διάρκεια

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017


Περιγραφή

Η μεθοδολογία Social Return on Investment (SROI) παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και τον υπολογισμό της ευρύτερης κοινωνικό-οικονομικής παραγόμενης αξίας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μετρά τα αποτελέσματα μιας δράσης βάση της εμπειρίας που βιώνουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. Αφηγείται την ιστορία της αλλαγής που έχει επιφέρει η δραστηριότητα σε κάθε εμπλεκόμενο μέσα από τη μέτρηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για την αποτίμησή τους. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό μιας αναλογίας παροχών/δαπανών.

Η μεθοδολογία SROI βασίζεται σε 7 αρχές οι οποίες είναι: η άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μελών, η κατανόηση της θεωρίας της αλλαγής, η απόδοση λογιστικής αξίας σε ότι έχει αξία, η επιλογή αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά, η αποφυγή υπερβολικής αξίωσης αποτελεσμάτων, η διαφάνεια και η επαλήθευση αποτελεσμάτων.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοινωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλογία παροχών/δαπανών της δράσης ή οργανισμού που μελετάμε. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο δείκτης SROI δεν εστιάζει στις χρηματικές μονάδες, αλλά  επειδή τα χρήματα αποτελούν μια κοινή μονάδα μέτρησης, αποτελούν ένα χρήσιμο και αποδεκτό τρόπο μετατροπής και μέτρησης της αξίας που δημιουργείται. Στην ουσία, ο δείκτης SROI δείχνει την κοινωνική αξία που δημιουργείται ή καταστρέφεται ως συνέπεια μιας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα/αλλαγές που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι μετατρέποντας τα όμως, σε λογιστικούς όρους. Για παράδειγμα, ένας δείκτης SROI που είναι ίσος με την αναλογία 2:1, σημαίνει ότι μια επένδυση ύψους 1 ευρώ παράγει 2 ευρώ κοινωνική αξία.

Παρά το γεγονός ότι ο απολογισμός των ήδη πραγματοποιθέντων δράσεων είναι πολύ σημαντικός, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του SROI είναι οι δυνατότητες που προσφέρει για τον στρατηγικό σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων του εκάστοτε οργανισμού μέσα από συμμετοχή των τελικών ωφελούμενων στη πραγματοποίηση της μελέτης και τον ορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

H συμμετοχή των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και ημιδομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα, για τους ωφελούμενους μηχανικούς η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Για τον εντοπισμό των αλλαγών που βίωσαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν τρείς τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ομοίως πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις και για τους άλλους εμπλεκόμενους, της MYTILINEOS και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με τους εκπροσώπους του εκάστοτε εμπλεκομένου.

Επιπλέον, στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή και στατιστικά στοιχεία όπως έχουν καταγραφεί και διατηρηθεί από την MYTILINEOS και τον Τομέα Μεταλλουργίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν η εκτίμηση  του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» που υλοποίησε η MYTILINEOS.

Οι συνολικές δαπάνες της δράσης ανήλθαν σε 235.000,00 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που βίωσαν και μας ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι του προγράμματος υπολογίστηκε πως η κοινωνική συνολική παρούσα αξία που παρήχθη για την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε σε  997.109€.  Ο τελικός δείκτης που προέκυψε μέσω της μεθοδολογίας SROI είναι ίσος με 4,24€.  Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που  επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 4,24 ευρώ κοινωνικής αξίας παρήχθησαν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τον υψηλό δείκτη διαμορφώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αλλαγής που προκύπτουν από την ψυχοσύνθεση και τη δυναμική που αποκτούν οι ωφελούμενοι, από τη δικτύωση και την άμεση εύρεση της επόμενης απασχόλησής τους , από το νέο γεμάτο διάθεση προσωπικό που εντάσσει στις τάξεις της η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενώ σημαντικές αλλαγές βιώνει και η MYTILINEOS κυρίως μέσω της κοινωνικής ευαισθησίας που αναπτύσσουν οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι.

H κατανομή της κοινωνικής αξίας (997.109€) στο σύνολο των εμπλεκομένων έχει ως εξής:

 • Ωφελούμενοι Μηχανικοί:  50,36%
 • Αλουμίνιον της Ελλάδος: 40,88%
 • MYTILINEOS: 7,21%
 • Εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 1,54%

Ωφελούμενοι (11 νέοι πτυχιούχοι Μηχανικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα)

Οι ωφελούμενοι, μέσω της 12μηνης έμμισθης εργασίας τους και την εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε συνολικής διάρκειας 100 ωρών, βιώσαν σημαντικές αλλαγές.  Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι μέσω της εκπαίδευσης που έλαβαν καθώς και με την ενασχόλησή τους, απέκτησαν γνώσεις σχετικά με την λειτουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος βελτιώνοντας  σε σημαντικό βαθμό τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, όπως το management, η διαχείριση ανθρώπων,  η διαχείριση καταστάσεων κρίσεων κ.α. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλοι οι Μηχανικοί, βρίσκονται ήδη σε αντίστοιχες θέσεις μεγάλων εταιριών όπως Syngenta, Nestle, Phillip Morris, La farge, Motor Oil, Bic, Famar, Ελληνικός Χρυσός, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Οι ωφελούμενοι δήλωσαν επίσης ότι νιώθουν ικανοποίηση στην μετέπειτα εργασία τους.

Μέσω του προγράμματος οι ωφελούμενοι απέκτησαν περισσότερη αισιοδοξία και τονώθηκε αρκετά η αυτοπεποίθηση τους, λαμβάνοντας αρκετά εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  Από τις αναφορές των ερωτηθέντων ωφελούμενων του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε το επίπεδο αναζητήσεων τους σε θέσεις εργασίας είτε να  διεκδικούν καλύτερες οικονομικές απολαβές.

Οι αλλαγές που βίωσαν οι νέοι Μηχανικοί είναι αρκετές, για να αποφευχθεί ωστόσο η πιθανότητα μία αλλαγή να διπλομετρηθεί στην ανάλυση, επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, απαριθμούνται και αξιολογούνται οι εξής: 1) Βελτίωση Επαγγελματικών δεξιοτήτων, 2) Εύρεση Εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος, 3) Αύξηση του ατομικού τους εισοδήματος, 4) Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας, 5) Γνώσεις σχετικά με την λειτουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, 6) Εργασιακή Ικανοποίηση στην μετέπειτα εργασία τους και  7) Απόκτηση Τεχνογνωσίας , και επαγγελματικής εμπειρίας στην ειδικότητα τους.

Παρακάτω αναφέρεται η κατανομή της κοινωνικής αξίας που δημιουργείται για τους ωφελούμενους Μηχανικούς (502.144€), της κύριας ομάδας στόχου του προγράμματος.

Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής αξίας που δημιουργείται αφορά:

Στην εύρεση εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος: 57%
Την αύξηση του ατομικού τους εισοδήματος: 17%
Την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο τους: 14%
Αλλαγή της γνώσης ενός σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος με συμμετοχή στην παραγόμενη αξία της τάξεως του: 5%
Οι υπόλοιπες αλλαγές συνολικά συμβάλλουν στο 7%.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της συνολικής παραγόμενης αξίας κάθε αποτέλεσμα/αλλαγή που καταγράφηκε κατά την διάρκεια της ανάλυσης συνυπολογίστηκαν ως ποσοστό επί  της αλλαγής τρεις σημαντικοί παράμετροι που συμβάλλουν στην καθαρή  αποτίμηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων.

Displacement: Ποια άλλη δραστηριότητα/ αλλαγή αντικατέστησε η δράση;

Attribution: Ποιος άλλος έχει μερίδιο ευθύνης για την αλλαγή;

Λαμβάνεται επίσης υπόψη πως η επίδραση ενός αποτελέσματος μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου (drop off) το οποίο ορίζεται 10% ως ποσοστό μείωσης της επίδρασης των αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους.

Κατά την ανάλυση λήφθηκε υπόψη ένας  χρονικός ορίζοντας πενταετίας καθότι, με το πέρας των χρόνων, όλο και περισσότεροι παράγοντες επηρεάζουν τον εμπλεκόμενο και όχι μόνο η αλλαγή καθαυτή. Συνεπώς η μελλοντική αξία των αποτελεσμάτων υπολογίστηκε σε βάθος πενταετίας με ποσοστό έκπτωσης για κάθε έτος  3,5%.Τόπος Δράσης

Αθήνα (Αττική)


Συνεργασία με φορέα

Η υλοποίηση του εργού έγινε σε συνεργασία με τον  πιστοποιημένο φορέα στην εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI (Socila Return on Envestment) Equal Society.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ
(Εργαζόμενοι του Τομέα Μεταλλουργία, εργαζόμενοι των Κεντρικών Υπηρεσιών  Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» παρήγαγε έναν υψηλό δείκτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ δημιουργώντας έναν απόλυτα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο παρέχοντας σημαντικές αλλαγές και οφέλη στους εμπλεκόμενους.

Η ανάλυση αποτύπωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει θετικό δείκτη και μεγαλύτερο της μονάδας (4,24:1) που σημαίνει ότι η κοινωνική απόδοση της επένδυσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν μεγαλύτερη από το κόστος λειτουργίας του. Όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση η ψυχολογική ανάταση και η επαγγελματική εξασφάλιση των ωφελούμενων, η ανάδειξη της δυναμικής του τμήματος Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS και το γεγονός πως η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, απέκτησε εκπαιδευόμενα παραγωγικά στελέχη που συνέλαβαν με την εργασία τους στην πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης αποτελούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας.

Τομέας Μεταλλουργίας (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Η χαρακτηριστική αλλαγή που επήλθε στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ότι απέκτησε αφενός ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία σε τέτοιου είδους προγράμματα (graduate programs) και αφετέρου την ηθική ικανοποίηση από την υλοποίηση αυτών καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υψηλής ανεργίας στους νέους αποφοίτους που αδυνατούν να βρουν εργασία λόγω έλλειψης επαγγελματικής εμπειρίας.  Ακόμα, μέσα από το πρόγραμμα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ απέκτησε εκπαιδευόμενα παραγωγικά στελέχη που συνέλαβαν με την εργασία τους στην πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Μοναδικό ζήτημα και εδώ η επιβάρυνση των ανθρωποωρών εργασίας των ήδη εργαζομένων που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα.

Εργαζόμενοι

Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της MYTILINEOS ενεπλάκησαν κυρίως στη διαδικασία της επιλογής υποψηφίων. Επίσης, οι επικεφαλής των βασικών Διευθύνσεων των εταιρειών συμμετείχαν  στην αρχική εκπαίδευση των νέων Μηχανικών. Βασική ήταν η συμμετοχή των Διευθυντών και των προϊσταμένων στο coaching και τη συνεχή αξιολόγηση των νέων μηχανικών που είχαν στο τμήμα τους. Οι εργαζόμενοι τόσο της MYTILINEOS όσο και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα  «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» νιώθοντας επαγγελματική ικανοποίηση μέσω της εργασίας τους έχουν αποκτήσει περισσότερες γνώσεις στο επαγγελματικό τους αντικείμενο και περισσότερες δεξιότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας τους. Μέσω της εργασίας τους και στην εμπλοκή τους σε τέτοιες δράσεις έχουν ευαισθητοποιηθεί περισσότερο για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Οι τρείς βασικές αλλαγές που προέκυψαν από την αξιολόγηση των αναφορών είναι οι εξής: 1)  Απόκτηση Νέων Επαγγελματικών Εμπειριών, 2) Ανάπτυξη Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης, 3) Βελτίωση / Ανάπτυξη επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων.

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS ως εμπλεκόμενη στο πρόγραμμα αποκόμισε αρκετά οφέλη και βίωσε αλλαγές κυρίως ως προς την ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, η οποία οδήγησε σε βραβεύσεις και διακρίσεις και έκανε την εταιρία να ξεχωρίσει.  Πέραν αυτών η MYTILINEOS επωφελήθηκε ως προς την ανανέωση του Προσωπικού καθώς για ένα έτος απασχόλησε 11 νέα άτομα τα όποια πρόσφεραν τα οφέλη ενός νεοεισερχόμενου εργαζομένου όπως, νέες ιδέες και η διαφορετική αντίληψη.  Επιπροσθέτως, μέσω του προγράμματος καλύφθηκαν επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρείας. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

FemStem: Επιταχυντής δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας & επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο STEM

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές εξελίξεις μέσα από επαγγέλματα

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Εργαστήρια Ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επ – Αφή» του Μουσείου Αφής

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Μπορούμε στο σχολείο

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Υλοποίηση θεματικού διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation