ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Embed the recommendations of TCFD

Embed the recommendations of TCFD
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), αποδεικνύοντας εμπράκτως τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Η διεθνής πρωτοβουλία TCFD παρέχει στις εταιρείες και τους οργανισμούς που συμμετέχουν τις απαραίτητες συστάσεις/κατευθύνσεις για την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητά τους. Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικών με την κλιματική αλλαγή, δημοσιοποιεί στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2022 την πρόοδό της στην πορεία της σταδιακής της ευθυγράμμισης με τις συστάσεις του TCFD, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Ενδιάμεση Έκθεση TCFD.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

2021, 2022


Περιγραφή

Η στρατηγική της MYTILINEOS για την κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται από:

• Τις ισχυρές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και τους αντίστοιχους στόχους που έχει θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιχειρηματική της στρατηγική.

• Τη συμμόρφωση με τις συστάσεις διεθνών πρωτοβουλιών που ακολουθεί (TCFD), καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των παραγωγικών της μονάδων που εφαρμόζει, στο πλαίσιο της προσαρμογής της στην κλιματική αλλαγή.

 

• Tην ευθυγράμμιση βασικών διοικητικών λειτουργιών της με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής.

Η Εταιρεία προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μειώσει τις επιπτώσεις των σχετικών δυνητικών κινδύνων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. εξετάζει τις κλιματικές προβλέψεις σε τοπική κλίμακα για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων,

2. ενσωματώνει το θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιοποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και

3. εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.

Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο έντονες. Επιπλέον, η εξορυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας των αλλαγών του κλίματος, όπως και η παραγωγή αλουμίνας, λόγω των σημαντικών αναγκών της διεργασίας σε νερό. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν.

Με στόχο την πλήρη κατανόηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται, την εξέταση εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση αυτών, αλλά και τη σύνδεσή τους με οικονομικά στοιχεία, η MYTILINEOS ξεκίνησε το 2021 τη μελέτη και εφαρμογή των συστάσεων της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures -TCFD), σε κάθε μια από τις τέσσερις ειδικές θεματικές ενότητες: Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Δείκτες και Στόχοι. Εντός του 2022, η Εταιρεία επανέλαβε τη μελέτη επιτυγχάνοντας στο τέλος του 2022, να έχει ευθυγραμμιστεί με το 70% των συνολικών συστάσεων της εν λόγω πρωτοβουλίας.

1.Διακυβέρνηση

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διακυβέρνηση κινδύνων και ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή.

2. Στρατηγική

Παρουσίαση πληροφοριών για τους πραγματικούς και πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο που επιδρούν στις δραστηριότητες της επιχείρησης, τη στρατηγική της και τον οικονομικό της σχεδιασμό, στο βαθμό που οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως ουσιώδεις.

3.Διαχείριση Κινδύνων

Δημοσιοποίηση της προσέγγισης που ακολουθεί η επιχείρηση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τελικά τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή.

4.Δείκτες & Στόχοι

Δημοσιοποίηση των δεικτών και των στόχων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την αξιολόγηση και διαχείριση των ουσιαστικών κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2021, η MYTILINEOS ξεκίνησε διεξοδική ανάλυση για τον εντοπισμό (αναγνώριση) κινδύνων και ευκαιριών σχετιζόμενων με το κλίμα στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αυτής. Ο εντοπισμός των εν λόγω κινδύνων και ευκαιριών επετεύχθη μετά από συστηματικό έλεγχο τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS, ανάλυση δεδομένων, και διαβουλεύσεις με τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής, καταρτίστηκε μια λίστα 57 κινδύνων και 27 ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και διαπιστώθηκε πως επηρεάζουν τις διάφορες δραστηριότητες της MYTILINEOS. Όλοι οι κίνδυνοι και όλες οι ευκαιρίες που εντοπίστηκαν αξιολογήθηκαν βάσει δύο κύριων κριτηρίων:

Το κριτήριο της ουσιαστικότητας (materiality) των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν, με τα ακόλουθα υπο-κριτήρια:

• Χρονικός ορίζοντας: βραχυπρόθεσμα (2022-2025), μεσοπρόθεσμα (έως το 2030), και μακροπρόθεσμα (έως το 2050).

• Οικονομικός αντίκτυπος

ii. Το κριτήριο του επιπέδου βεβαιότητας ότι οι κίνδυνοι και ευκαιρίες που αναγνωρίσθηκαν θα συμβούν πράγματι, με τα ακόλουθα υπο-κριτήρια:

• Εμπιστοσύνη: σε ποιο βαθμό ο κίνδυνος ή η ευκαιρία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω των εξεταζόμενων κλιματικών σεναρίων, και να βρεθούν αξιόπιστα δεδομένα.

• Ευαισθησία: τί είδους μεταβλητότητες παρουσιάζουν οι παράμετροι λειτουργίας που σχετίζονται με κλιματικούς κινδύνους και ευκαιρίες, με βάση τα διαφορετικά κλιματικά σενάρια που εξετάζονται.

• Πιθανοφάνεια Συγκεκριμένης Έκβασης: διεύθυνση ή/και ρυθμός μεταβολής παραμέτρων που σχετίζονται με κλιματικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Κατόπιν υλοποίησης των κριτηρίων, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες κατετάγησαν σε 4 ομάδες για καθέναν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS:

Κίνδυνοι / ευκαιρίες υψηλής σπουδαιότητας και υψηλής βεβαιότητας.
Κίνδυνοι / ευκαιρίες υψηλής σπουδαιότητας και χαμηλής βεβαιότητας.
Κίνδυνοι / ευκαιρίες χαμηλής σπουδαιότητας και υψηλής βεβαιότητας.
Κίνδυνοι / ευκαιρίες χαμηλής σπουδαιότητας και χαμηλής βεβαιότητας.

Προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μειώσει τον αντίκτυπο σχετικών δυνητικών κινδύνων, η Εταιρεία ακολουθεί τα εξής βήματα:

i. εξετάζει διαφορετικά κλιματικά σενάρια επιτόπου προκειμένου να εντοπίσει δυνητικούς κινδύνους,

ii. αναλύει και αξιολογεί τους κινδύνους αυτούς προκειμένου να κατανοήσει την σημασία τους και τις δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις για την Εταιρεία,

iii. ενσωματώνει το θέμα της προσαρμογής (στην κλιματική αλλαγή) στην διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων προκειμένου να αποφύγει ή να μετριάσει την ζημιά που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και, όπου είναι δυνατόν, να αξιοποιήσει ευκαιρίες προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, και

iv. υλοποιεί κατάλληλα μέτρα ως αποτέλεσμα των ως άνω διαδικασιών.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα

Facets


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Eκτός των μέτρων διαχείρισης και αντιμετώπισης των σημαντικών κινδύνων που προέκυψαν, σε κάθε ΤΕΔ υλοποιούνται τα ακόλουθα μέτρα προσαρμογής και προστασίας από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους:

• ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου: Έχουν αναπτυχθεί Σχέδια Δράσης Έκτακτης Ανάγκης για τους θερμικούς σταθμούς της Εταιρείας προς αντιμετώπιση της εμφάνισης ακραίων φυσικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, καταιγίδα, πλημμύρα, κλπ.) ενώ έχουν επίσης διεξαχθεί ειδικές μελέτες πλημμύρας στις θέσεις που υπάρχουν ρέματα κοντά στους σταθμούς της Εταιρείας. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους μετάβασης, η Εταιρεία συμμετέχει σε χρηματιστήριο ενέργειας μέσω του οποίου οι αυξημένες δαπάνες για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορούν να ενσωματωθούν στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται στην αγορά. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία μονάδων ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες είναι εξοπλισμένες με συστήματα ασφαλείας τα οποία σε περίπτωση πολύ ισχυρών ανέμων σταματούν τη λειτουργία των γεννητριών και οδηγούν τα πτερύγιά τους σε ασφαλή θέση, ενώ οι επιφάνειες (πάνελ) των ηλιακών συλλεκτών είναι από κατασκευής ανθεκτικές στο χαλάζι.

• ΤΕΔ Μεταλλουργίας: Διεξήχθησαν μελέτες σχετικά με τους κινδύνους πλημμυρών, ατυχημάτων και καταστροφών, ενώ βελτιώθηκαν οι υφιστάμενες υποδομές και κατασκευάστηκαν νέες προς αντιμετώπιση των πλέον ακραίων καιρικών φαινομένων. Αναπτύχθηκαν επίσης σχετικά σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο των εξορυκτικών δραστηριοτήτων μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερες επιπτώσεις στις υπόγειες εγκαταστάσεις της Εταιρείας που να επιβάλλουν την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής. Επίσης πραγματοποιήθηκε μελέτη κλιματικών κινδύνων για το νερό.

ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό, καθιερώνονται και υλοποιούνται ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας εντός των ορίων των εγκαταστάσεων και εργοταξίων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι συνθήκες που οδηγούν σε αποκλίσεις από την ομαλή λειτουργία του ΤΕΔ.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation