ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Integrated Value Creation SCORECARD 2017
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αξία που δημιουργείται από τη MYTILINEOS, στην πάροδο του χρόνου, εκδηλώνεται μέσω των μεταβολών της αύξησης, της μείωσης ή του μετασχηματισμού των πόρων που προκαλούνται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της. Αυτή η αξία έχει δύο αλληλένδετες πλευρές:

α) αξία που δημιουργείται για την ίδια την εταιρεία και

β) αξία που δημιουργείται για τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων και την κοινωνία γενικότερα.

Στόχος της ανανεωμένης «Integrated Value Creation SCORECARD 2017» είναι η παρουσίαση προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους της MYTILINEOS των βασικών πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών) που αξιοποιεί κατά την δραστηριότητα της, μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου, των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και της παραγόμενης αξίας σε συνδυασμό με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διέυθυνηση μπορείτε να δείτε αναλυτικά το την ανανεωμένη έκδοση της "Integrated Value Creation SCORECARD": http://scorecard.mytilineos.gr/.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Μέτοχοι, Επενδυτές & Οικονομικοί αναλυτές                                                                               
 • Τοπικές κοινωνίες
 • Συνεργάτες & προμηθευτές
 • Επιχειρηματικοί Φορείς & Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Εργαζόμενοι                                      
 • Εκπρόσωποι του Τύπου
 • Εθελοντικές Οργανώσεις
 

Χρονική διάρκεια

Ιανουάριος 2017- Δεκέμβριος 2017


Περιγραφή

Η ικανότητα της MYTILINEOS να δημιουργεί αξία για την ίδια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία που δημιουργεί για τους Κοινωνικούς της Εταίρους. Το γεγονός αυτό συμβαίνει μέσα από μια σειρά αλληλεπιδράσεων και σχέσεων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργεί. Η δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite “Integrated Value Creation SCORECARD” αναδεικνύει, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, την κοινή αξία που παράγει η εταιρεία, ανάλογα με την κατηγορία των πόρων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.

Βασική δομή της SCORECARD

1. Απεικόνιση για πρώτη φορά του Επιχειρηματικού Μοντέλου της MYTILINEOS κσε συνδυασμό με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναφορά βασικών μεγεθών.

2. Βασική περιγραφή των πόρων (Οικονομικό κεφάλαιο, Βιομηχανικό κεφάλαιο, Φυσικό κεφάλαιο, Ανθρώπινο κεφάλαιο, Κοινωνικό κεφάλαιο) που αξιοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία κατά τη δραστηριότητα της. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η ανάλυση της συσχέτισης και της αλληλεπίδρασης των κατηγοριών των πόρων μεταξύ τους ώστε να  κατανοηθεί η διαδικασία της ενιαίας αντίληψης στην παραγωγή της προστιθέμενης αξίας.     

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2017 με τις σχετικές μεταβολές σε κάθε κατηγορία κεφαλαίου με την αναφορά συγκεκριμένων KPI’s που πλαισιόνονται από συγκριτικά γραφήματα σε βάθος τριετίας.

4. Παρουσίαση KPIs παραγόμενης αξίας για την MYTILINEOS και τους Κοινωνικούς της  Εταίρους που πλαισιόνονται από συγκριτικά γραφήματα σε βάθος τριετίας. Επίσης, στην ενότητα αυτή,  για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να επιλέξει ένα Παγκόσμιο Στόχο και να δει τους αντίστοιχους KPIs που η εταιρεία έχει θέσει, στο πλάισιο της συμβολής της στην επίτευξή τους στο βαθμό που της αναλογεί.

http://scorecard.mytilineos.gr/

Τα ποσοτικά στοιχεία που συμπεριλαμβίνονται στην εφαρμογή έχουν υπολογιστεί βάσει των νέων Προτύπων του διεθνούς οργανισμού κατάρτισης Κοινωνικών Απολογισμών GRI ενώ η δομή της παρουσίασης τους υλοππιήθηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others».


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Βασικά αποτελέσματα:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη διαφάνειας απέναντι σε όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων. Κάλυψη νομοθεσίας δημοσίευσης Μη -Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (ν.4403/2016) 
 • Περαιτέρω προώυθηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη σφαίρα επιρροής της εταιρείας (κυρίως προμηθυτές).
 • Μοναδικοί επισκέπτες της Scorecard - Aύξηση 121% - 2017: 1.958 (2016: 886)
 • Επανερχόμενοι επισκέπτες της Scorecard Aύξηση 128% - 2017: 312  (2016:137)
 • Παρουσίαση της Scorecard ως casestudy σε 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης Ενιαίων Απολογισμών (EY & Grand Thornton).


Τόπος Δράσης

Κεντρικά γραφεία της MYTILINEOS στην Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα για την υλοποίηση αυτής της δράσης.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι (Ομάδες ΕΚΕ Τομέων Έπιχειρηματικής Δραστηριόποίησης της MYTILINEOS).


Οφέλη για τον Οργανισμό

Oφέλη για την MYTILINEOS:

 • Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρουσίασης της ενιαίας αξίας που παράγει η MYTILINEOS στο πλαίσιο της δραστηριότητας της, αποτελεί καινοτομία στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, ενισχύοντας τη θέση της, στην αντίληψη των Κοινωνικών της Εταίρων, σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
 • Καλύτερη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση ευκαιριών σε θέματα βιωσιμότητας.
 • Περαιτέρω προώθηση της λογικής του Integrated Thinking στην εταιρεία, που οδηγεί στην διαδικασία ενιαίας λήψης αποφάσεων και δράσεων οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αξίας.  
 • Βελτιωμένη εταιρική εικόνα και φήμη μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικά υπεύθυνου προφίλ.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση σχέσεων με επενδυτές που ενδιαφέρονται για πληροφιορίες που σχετίζονται με τα ESG κριτήρια.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation