ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

METLEN Energy & Metals

Η  METLEN- Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.metlengroup.com/

 

 

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS, το 2018, προχώρησε στην αυτοαξιολόγηση των βασικών της προμηθευτών, όπως ορίστηκαν από κάθε ΤΕΔ, μέσω  έρευνας πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο. H συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει η Εταιρεία μέχρι το 2025 για την ανάπτυξη μιας συνολικής υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι λόγοι για τους οποίους έχει τεθεί ο συγκεκριμένος στόχος είναι :

 • Προστασία της φήμης της εταιρείας, στα πλαίσια της συνεχούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της, από συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν την εφαρμογή μη υπεύθυνων πρακτικών εκ μέρους των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της.
 • Η εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής και η χρήση στην πράξη του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και άρα καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Συμβολή στον Παγκόσμιο Στόχο 12 για Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Κάλυψη νομικής απαίτησης αναφοράς Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων (ν. 4403/2016)
 • Κάλυψη Αρχών ΟΟΣΑ, GRI STANDARDS και Global Compact (CoP).
 • Ενίσχυση επενδυτικών ESG Ratings.
 • Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών των ΤΕΔ της εταιρείας.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

272 βασικοί προμηθυτές της MYTILINEOS από όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

 

Χρονική διάρκεια

Οκτώβριος 2018 - Ιανουάριος 2019


Περιγραφή

Το σκεπτικό της MYTILINEOS για την αξιολόγησης των βασικών της προμηθευτών ήταν διττό: 1) να διερευνηθεί το αν οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης των σημαντικών υφιστάμενων και πιθανών αρνητικών επιδράσεων (περιβαλλοντικών και κοινωνικών) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα τους και 2) η βασική καταγραφή των επιδράσεων αυτών ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να τις αξιολογήσει και να σχεδιάσει τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την ανάπτυξη μιας συνολικής υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά ευρήματα της αξιολόγησης:

 • 7 στους 10 δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης περιβαλλοντικών & εργασιακών / κοινωνικών επιδράσεων.
 • Επίσης, 7 στους 10 ανέφεραν πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν για τον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των εργασιακών/κοινωνικών επιδράσεων από τη δραστηριότητα τους.
 • Σχεδόν 5 στους 10 διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 14001 & OHSAS 18001).
 • Συνολικά φαίνεται να υπάρχει απόκλιση στη συσχέτιση ύπαρξης μεταξύ της διαδικασίας αναγνώρισης των επιδράσεων / κινδύνων (περιβαλλοντικών και εργασιακών & κοινωνικών) και των πιστοποιημένων συστημάτων είτε Περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Η απόκλιση αυτή είναι περισσότερο έντονη στους εγχώριους προμηθευτές και αποδίδεται κυρίως τόσο στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (έλλειψη ενημέρωσης, υποστήριξης δυσκολία να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος), όσο και στην απαλλαγή ή τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία, πρακτική που, όπως δηλώνουν, καλύπτει γενικά τη συγκεκριμένη “ανάγκη”.
 • Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των προμηθευτών που δήλωσαν ότι έχουν διαδικασία αναγνώρισης επιδράσεων/κινδύνων και της αναφοράς σχετικών πρακτικών που εφαρμόζουν για την πρόληψή ή την αντιμετώπισή τους, είναι πολύ ψηλή φτάνοντας στο 97%. Σχετικά με τις πρακτικές που δηλώθηκαν, σε σημαντικό ποσοστό αναφέρεται η συμμόρφωση με την νομοθεσία, ειδικότερα στα εργασιακά θέματα, ενώ περιορισμένη είναι η αναφορά πιο εξειδικευμένων πρωτοβουλιών.
 • Επίσης, υπάρχει κοινή τοποθέτηση (τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους προμηθευτές του εξωτερικού) σχετικά με τα θέματα που αναγνωρίζουν ως περιοχές με δυνητικές αρνητικές επιδράσεις. Αναφορικά με τις πιο σημαντικές δυνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις οι προμηθευτές ανέφεραν: τη διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος, τις εκπομπές αέριων ρύπων και την κατανάλωση νερού.
 • Αντίστοιχα η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η δίκαιη μεταχείριση, οι αμοιβές – άδειες – υπερωρίες των εργαζομένων, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και τα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες εργασιακές και κοινωνικές επιδράσεις.


Τόπος Δράσης

Κεντρικά Γραφεία της MYTILINEOS


Συνεργασία με φορέα

ΟΧΙ 


Συμμετοχή εργαζομένων

Τμήματα Προμηθειών/Αγορών των Τομέων Δραστηριότητας και Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η MYTILINEOS, μετά τη μελέτη των αποτελεσμάτων αλλά και των πρακτικών που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν οι προμηθευτές, προχώρησε στο σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών βελτίωσης όπως η υλοποίηση β’ κύκλου αξιολόγησης με προμηθευτές που δεν ανταποκρίθηκαν στον α' κύκλο, διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και η αποστολή προτρεπτικών επιστολών συμμόρφωσης σε επιλεγμένα θέματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

FemStem: Επιταχυντής δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας & επιχειρηματικότητας για γυναίκες στο STEM

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Ανακαλύπτοντας τις ψηφιακές εξελίξεις μέσα από επαγγέλματα

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Εργαστήρια Ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επ – Αφή» του Μουσείου Αφής

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Μπορούμε στο σχολείο

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Υλοποίηση θεματικού διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους: «Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation