ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του συγκεκριμένου Κώδικα είναι να λειτουργήσει ως μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες, η MYTILINEOS, αναμένει από τους βασικούς Προμηθευτές Συνεργάτες του να υιοθετούν κατά τις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους τους προμηθευτές τους εργολάβους και τους πελάτες τους για λογαριασμό της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει από την αλυσίδα εφοδιασμού της να αναπτύξει σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του εργατικού δικαίου, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τους κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χαράσσοντας πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας και της Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους όπου αυτό είναι εφικτό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Κώδικας απευθύνεται σε βασικούς και νέους προμηθευτές και συνεργάτες της MYTILINEOS σε όλους του τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστξηριότητας.

Η εταιρεία  παροτρύνει τη συμμόρφωση των υφιστάμενων βασικών Προμηθευτών/ Συνεργατών του με τον παρόντα Κώδικα, ενώ λαμβάνει υπόψη του, στην αξιολόγηση της συνεργασίας μαζί τους την πρόοδο τους σε σχέση με την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία επιλογής νέων Προμηθευτών/ Συνεργατών, η MYTILINEOS ορίζει το συγκεκριμένο Κώδικα ως προαπαιτούμενο.

 

Χρονική διάρκεια

Εσωτερική αναθεώρηση σε ετήσια βάση, αφού αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείαςένα.


Περιγραφή

Η MYTILINEOS έχει δεσμευτεί να λειτουργεί  σύμφωνα με τις αρχές της τιμιότητας και της ακεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει τις εμπορικές σχέσεις με τους βασικούς Προμηθευτές και Συνεργάτες της, οι οποίοι θα είναι σε θέση να μοιράζονται τη δέσμευσή αυτή στο πλαίσιο:

  • Της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Της προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
  • Της συμμόρφωσής τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και του στόχου της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους.
  • Της εφαρμογής της διαχείρισης και παρακολούθησης των πρακτικών διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολούθησε τα εξής βασικά στάδια υλοποίησης:

  • Βασική χαρτογράφηση της αλυσίδας εφοδιασμού της εταιρείαςυ (κατηγοριοποίηση  προμηθετών ανά υπηρεσία που προσφέρουν, ανά σχέση συνεργασίας με την MYTILINEOS, ανά γεωγραφική προέλευση κ.α.) 
  • Μελέτη των αποτελεσμάτων της διαδικάσίας του καθορισμού των θεμάτων Ουσιαστικότητας που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Αρχική διαμόρφωση του περιεχομένου του Κώδικα με βάση τη διεθνή μεθοδολογία των κριτηρίων ESG (Environment-Social-Governance) που αποτελεί και την καινοτομία στη δομή του Κώδικα.
  • Διαβούλευση με τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ), συμπεριλαμβάνοντας και τις εγκρίσεις όλων των Γενικών Διευθύνσεων, ώστε σε ένα γενικό πλαίσιο να συμφωνηθούν τα ESG κριτήρια.
  • Τελική διαμόρφωση της δομής και του περιεχομένου του Κώδικα ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη δημιουργία των επιμέρους Κωδίκων των ΤΕΔ της εταιρείας οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τις ιδιαιτερότητες της αλυσίδας εφοδιασμού τους ανάλογα με την δραστηριοποίησή τους.
  • Έκδοση και προώθηση του Κώδικα. www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανάπτυξη και διατήρηση μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί δέσμευση στην οποία η MYTILINEOS επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της είναι καταλυτικός αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Η αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, στους επιμέρους τομείς της δραστηριότητας της, αριθμεί περισσότερους από 5.000 προμηθευτές με το 81,7% αυτών να εδρεύει στην Ελλάδα. Η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 700 εκ. € προς τους εγχώριους προμηθευτές της, κάθε χρόνο, ωφελώντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας έμμεσα τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών  προωθεί την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κατ' επέκταση της βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να διέπει την αλυσίδα εφοδιασμού της MYTILINEOS. Μέσω της διάχυσης του Κώδικα αλλά και της εφαρμογής των διαδικάσιών ελέγχου για την συμμόρφωσή του, H εταιρεία ενημερώνεται σχετικά με τις σημαντικές πραγματικές και δυντικές αρνητικές επιδράσεις της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε θέματα Εργασιακά, Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά. Η  αναγνώριση των τυχόν τέτοιων σημαντικών επιδράσεων επιτρέπουν στην εταιρεία να τις αντιμετωπίσει.

Το 2017 συνεχίστηκε η διαδικασία ενημέρωσης των βασικών προμηθευτών και συνεργατών  σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ, εντός του 2018, θα ακολουθήσουν οι πρώτες επίσημες αξιολογήσεις των νέων και βασικών προμηθευτών.   Τόπος Δράσης

Κεντρικά γραφέια της MYTILINEOS στην Αθήνα.


Συνεργασία με φορέα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της MYTILINEOS αναπτύχθηκε εσωτερικά αξιοποιώντας την εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτηση των στελεχών του σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη διαδικασία ανάπτυξης του Κώδικα συμμετείχαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των ΤΕΔ της MYTILINEOS.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η MYTILINEOS στοχεύει στην προώθηση της υπεύθυνης ανάπτυξης  στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Μεταξύ αυτών, είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς καθώς και να τηρηθούν και να υποστηριχτούν οι  διεθνείς αρχές για τη βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά. Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει όλο και περισσότερο δράσεις και πρωτοβουλίες που οδηγούν σε καλύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, συνδυάζοντας επιχειρηματικά οφέλη σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική διαχείριση των Ουσιαστικών θεμάτων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που αφορούν στην αλυσίδα εφοδιασμού της MYTILINEOS, όπως αναγράφονται στον Κώδικα, θα λειτουργήσει θετικά στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών της στόχων, στην καλύτερη πρόληψη των κινδύνων και την αναγνώριση ευκαιριών, στις απαιτήσεις των Κοινωνικών της Εταίρων και στα συμφέροντα της κοινωνίας εν γένει.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation