ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διαχείριση των θεμάτων της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας είναι μια ευθύνη που μοιράζονται όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων πέρα και πάνω από νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Η ένταξη του συστήματος Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην οργανωτική δομή του των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αφορά σε ένα σύνολο ομοιογενών διαδικασιών και συγκεκριμένων αναφορών ιεραρχικού χαρακτήρα, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια που μπορεί να προκύψουν από τις ιδιαιτερότητες των τομέων της δραστηριοποίησής του. http://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-governance/info

Οι στόχοι του συστήματος Διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. του Ομίλου είναι:

1. η ανάδειξη της ουσίας και του βάθους που αποδίδεται στην έννοια της Ε.Κ.Ε., με απώτερο σκοπό την πρόληψη των επιχειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

2. η ανάδειξη και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

3. η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας του Ομίλου με ταυτόχρονη ανάπτυξη της αξίας για λογαριασμό των μετόχων αλλά και γενικότερα όλων των ομάδων των βασικών Κοινωνικών Εταίρων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ορθή λειτουργία του συστήματος Διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή αξίας για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

 

Χρονική διάρκεια

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 


Περιγραφή

Σύστημα Διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Ε.ΟΜΙΛΟΥ

Η θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε., στην οποία ως μέλος συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Ομίλου, έχει ως βασική της αρμοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Ελέγχει και εγκρίνει τον Κοινωνικό Aπολογισμό εξασφαλίζοντας ότι έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα Ουσιαστικότητας. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της μητρικής εταιρίας και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Εκτός των άλλων βασικών αρμοδιοτήτων της έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής περιβάλλοντος στην εταιρία. Ενημερώνεται για τις τελευταίες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο περιβάλλον και προτείνει εφαρμογές εναρμόνισης με την Εταιρική Στρατηγική. Συνεργάζεται στενά με τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και τα αρμόδια Στελέχη για όλα τα θέματα που προκύπτουν τα σχετικά με την Περιβαλλοντική Στρατηγική. Επίσης συντονίζει, σε συνεργασία με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των θυγατρικών κοινές δράσεις που αποσκοπούν στην εγκεκριμένη στρατηγική.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών εταιριών έχοντας την πλήρη ευθύνη των αποτελεσμάτων και του λειτουργικού προγραμματισμού του αντίστοιχου Τομέα Δραστηριότητας τους, εμπλέκονται ενεργά στη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αντίστοιχες ομάδες Ε.Κ.Ε. των εταιρειών τους εξασφαλίζοντας ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και της εταιρίας τους.

4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΕ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιριών λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων και πολιτικών του Ομίλου και της υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου μέσα από το νευραλγικό, συντονιστικό της ρόλο έχει την ευθύνη της παροχής υποστήριξης προς όλες τις θυγατρικές εταιρίες για τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και τους στόχους Ε.Κ.Ε. του Ομίλου.

6. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Η διαδικασία της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποτελεί διαχρονική αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της περαιτέρω βελτίωσης της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών του εταιριών.

7. ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. κατέχει ο «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς της Διοίκησης του Ομίλου απέναντι στους εργαζομένους και στους κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και τρίτων. Επίσης, ο «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών», ο οποίος περιγράφει τις ελάχιστες προϋποθέσεις/προσδοκίες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την αλυσίδα εφοδιασμού του σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μία από τις προϋποθέσεις εμπορικής συνεργασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τόπος Δράσης

Όλες οι περιοχές δραστηριόπόιησης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Συνεργασία με φορέα

ΟΧΙ


Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ (Ομάδες Ε.Κ.Ε. θυγατρικών εταιρειών)


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η παραγώμενη αξία για τον Όμιλο και τους Κοινωνικούς του Εταίρους, από τη διαχείριση της Ε.Κ.Ε., παρουσιάζεται στο ενημερωτικό εργαλείο: Integrated Value Creation SCORECARD http://scorecard.mytilineos.gr/  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation