ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

1) Η δημοσιοποίηση της θέσης μας που αφορά στη μηδενική ανοχή μας σε φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας από όπου και αν προέρχονται αλλά και ως βάση στην οποία θεμελιώνονται οι πρωτοβουλίες μας στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.
2) Ο απόλυτος περιορισμός της έκθεσής μας σε συνθήκες διαφθοράς γιατί είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται από και προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου αποτελεί κομβικό σημείο της βιωσιμότητάς του.
3) Η διερεύνηση τυχόν ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης όσο και σε επίπεδο συναλλαγών εστιάζοντας σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να ενέχουν συνθήκες υπέρ των φαινομένων της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

1) Άμεσα στο εσωτερικό περιβάλλον όλων των θυγατρικών μας εταιρειών.
2) Έμμεσα σε όλες τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.

 

Χρονική διάρκεια

Φεβρουάριος 2013 – Μάιος 2013


Περιγραφή

1) Η πρακτική εφαρμογή της Διοικητικής μας Πρακτικής ενάντια στα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας προϋποθέτει:

- Την ανάλυση των συνθηκών και στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη ανήθικων περιστατικών στο εταιρικό μας περιβάλλον. Αυτό υλοποιείται σε διετή βάση μέσω ειδικών αυτό-αξιολογήσεων και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση με προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών.
- Τη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό του Ομίλου, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, των θυγατρικών μας εταιρειών και των βασικών μας συνεργατών και προμηθευτών, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας και ήθους. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών - Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων συνεργατών, ελέγχουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς.
- Τη λειτουργία μας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως: η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συμμετοχή μας σε διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνειας, η ανάδειξη του θέματος της διαφάνειας ως βασικό μέρος της ατζέντας του διαλόγου με τα βασικά Ενδιαφερόμενα Μέρη μας, η εκπαίδευση των εργαζομένων μας όλων των επιπέδων σε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και γενικότερα, η προσήλωσή μας στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

2) Εφαρμόσαμε σε κάθε θυγατρική μας εταιρεία τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης στα θέματα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας βασισμένη στις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του αντίστοιχου εργαλείου της Διεθνούς Διαφάνειας.

3) Ελέγξαμε μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών – Προμηθειών των θυγατρικών μας εταιρειών τόσο την επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή.

4) Μέσω του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολογήσαμε τους σχετικούς κινδύνους καθώς και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των θυγατρικών μας εταιρειών με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία και στις κανονιστικές διατάξεις.

5) Αναβαθμίσαμε το επίπεδο της Έκθεσης Προόδου μας, από Active σε Advanced, στη διεθνή πρωτοβουλία του ΟΗΕ Global Compact. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στη 10η Αρχή του UN Global Compact και λειτουργούμε στην κατεύθυνση της σταδιακής εφαρμογής συγκεκριμένων καλών πρακτικών που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά την πολιτική μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1) Διερεύνηση και εντοπισμός ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης όσο και σε επίπεδο συναλλαγών εστιάζοντας σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να ενέχουν συνθήκες υπέρ των φαινομένων της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.
2) Δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό Διαφθοράς ή Δωροδοκίας στον Όμιλο για το 2013.Τόπος Δράσης

Στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών μας στην Αττική και τη Βοιωτία.


Συνεργασία με φορέα

Όχι


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι (Ομάδες ΕΚΕ θυγατρικών εταιρειών και συναφή τμήματα).


Οφέλη για τον Οργανισμό

1) Iσχυροποίηση της αρχής της πρόληψης του Ομίλου κυρίως σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα αλλά και σε θέματα διακυβέρνησης των θυγατρικών μας εταιρειών.
2) Ανάπτυξη και εφαρμογή της αρχής του Ομίλου της Ακεραιότητας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation