ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η MYTILINEOS μέχρι το 2025 έχει θέσει ως στόχο να συνεργάζεται κυρίως με προμηθευτές που ενστερνίζονται τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) και θα συμβάλλουν εμπράκτως, στο μέτρο που τους αναλογεί, στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, η Εταιρεία επιδιώκει τον εντοπισμό των κρίσιμων θεμάτων, την παροχή υποστήριξης καθώς και τη συνεχή βελτίωση των βασικών προμηθευτών της. Η MYTILINEOS, το 2022 ξεκίνησε σταδιακά τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Συγκεκριμένα, έως το 2025, η Εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει μητρώο βασικών προμηθευτών οι οποίοι πληρούν τα ESG κριτήρια, μέσω εφαρμογής ειδικής μεθοδολογίας αξιολόγησης, εναρμονισμένης με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης βασικών προμηθευτών έχει αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης, ώστε να ανταποκρίνεται στα βασικά στοιχεία του  Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών της Εταιρείας βάσει ESG κριτηρίων. Η διαδικασία αξιολόγησης ενσωματώνεται σταδιακά σε όλα τα τμήματα/διευθύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας και εστιάζει σε ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, της διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και θεμάτων δεοντολογίας και ακεραιότητας. Στόχος εντός του 2023 είναι να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. Με σκοπό την αποτελεσματική κατανόηση του πλαισίου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας της προμηθευτικής της αλυσίδας σε θέματα βιωσιμότητας, η MYTILINEOS προσφέρει προς τους βασικούς της προμηθευτές στην Ελλάδα, κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ετήσια βάση από το 2020. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία προωθεί με συνέπεια τη γνώση στην εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών για την εδραίωση της βιωσιμότητας ως βασικού παράγοντα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των βασικών της προμηθευτών, καθώς αναγνωρίζει τη θετική σύνδεση μεταξύ βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και οικονομικής απόδοσης.

Με σκοπό την αποτελεσματική κατανόηση του πλαισίου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας της προμηθευτικής της αλυσίδας σε θέματα βιωσιμότητας, η MYTILINEOS προσφέρει προς τους βασικούς της προμηθευτές στην Ελλάδα, κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ετήσια βάση από το 2020. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία προωθεί με συνέπεια τη γνώση στην εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών για την εδραίωση της βιωσιμότητας ως βασικού παράγοντα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των βασικών της προμηθευτών, καθώς αναγνωρίζει τη θετική σύνδεση μεταξύ βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και οικονομικής απόδοσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Βασικοί προμηθευτές της MYTILINEOS στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Χρονική διάρκεια

Σε όλη την διάρκεια του 2022


Περιγραφή

Η MYTILINEOS, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής της θέσης αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των προμηθευτών και συνεργατών της, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων που προσθέτουν αξία, με έμφαση στην μείωση του συνολικού κόστους κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, τη διαφάνεια στη συνεργασία αλλά και την προαγωγή μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Εταιρεία αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με έναν αριθμό προμηθευτών, ενώ άλλοι διαχειρίζονται με πιο βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον βασισμένο στον ανταγωνισμό της αγοράς. Ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτές σύμφωνα με την οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών, οι οποίες τίθενται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας. H Εταιρεία έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προμηθευτών, εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της MYTILINEOS.

Η μεθοδολογία εφαρμόζεται εσωτερικά ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Προμηθειών/Αγορών των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, των Κεντρικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν της απαντήσεις των προμηθευτών της και αξιολογώντας τα υποβληθέντα τεκμήρια, αναγνωρίζει τους βασικούς κινδύνους βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Παράλληλα, επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους προμηθευτές που υστερούν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να τους βοηθήσει να  βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, μέσω ειδικών σχεδίων προσαρμογής,  στη διαχείριση των ουσιαστικών ESG θεμάτων που τους αφορούν, και τα οποία η MYTILINEOS θα παρακολουθεί σε ετήσια βάση.

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1.            Ενσωμάτωση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Εταιρείας στις συμβάσεις συνεργασίας.

2.       Δημιουργία λίστας βασικών/κρίσιμων προμηθευτών ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας & Κεντρικές Υπηρεσίες βάσει ειδικών εσωτερικών κριτηρίων.

3.            Αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης ESG και υποβολή τεκμηρίων από τους βασικούς / κρίσιμους προμηθευτές.

4.            Αξιολόγηση υποβληθέντων στοιχείων/τεκμηρίων των βασικών-κρίσιμων  προμηθευτών από τη MYTILINEOS.

5.            Προσδιορισμός βασικών κινδύνων βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

6.            Διαχείριση: Διαβούλευση με τους προμηθευτές “υψηλού κινδύνου” και δημιουργία πλάνων προσαρμογής/βελτίωσης.

7.            Παρακολούθηση πλάνων βελτίωσης/προσαρμογής και υποβολή τεκμηρίων στη MYTILINEOS.

8.            Καθορισμός, παρακολούθηση και δημοσίευση σχετικών KPIs.

Τα θέματα που λαμβάνονται υπόψη κατά την ESG αξιολόγηση των βασικών προμηθευτών είναι για το Περιβάλλον τα εξής: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείριση Νερού, Διαχείριση αποβλήτων, Οικολογικές επιδράσεις, Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Για την Κοινωνία: Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακά θέματα, Παιδική και Καταναγκαστική εργασία, Επιδράσεις στις τοπικές κοινότητες, Συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε κοινωνικά θέματα, Διαχείριση ποιότητας, Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για την Διακυβέρνηση: Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, Σύστημα Διαχείρισης κινδύνων, Απόρρητο πληροφοριών, Εφοδιαστική αλυσίδα, Διαφθορά και δωροδοκία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον μη-κερδοσκοπικό επιχειρηματικό φορέα CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), από κοινού με τη MYTILINEOS με  τρόπο που καλύπτει τις θεματικές προτεραιότητες βιωσιμότητας σε σχέση με τις δραστηριότητες των βασικών προμηθευτών  της Εταιρείας. Το πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση των εκπαιδευομένων στελεχών με ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας επί των οποίων προκαλούνται οι επιδράσεις των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υπερωριακής απασχόλησης, παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και ίσων ευκαιριών, η προστασία του περιβάλλοντος και η επιχειρηματική ηθική, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ μέσω πραγματικών παραδειγμάτων, οι συμμετέχοντες κατανοούν πως η ελλιπής διαχείριση των θεμάτων αυτών μπορεί να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους, αλλά και πως η προδραστική συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει παράγοντα βελτίωσης και ενίσχυσης των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων. Ο διαδραστικός τρόπος υλοποίησης του εργαστηρίου παρέχει στα εκπαιδευόμενα στελέχη ευκαιρίες διαλόγου για ζητήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίσουν, ενώ η πολύ-επιχειρησιακή εκπαίδευση ακολουθείται και από ενδοεταιρική κατάρτιση, κατά την οποία κάθε επιχείρηση προμηθευτή συμμετέχει μεμονωμένα, συμπληρώνοντας με τη βοήθεια του εκπαιδευτή, ειδικά ανεπτυγμένο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με στόχο την αποτύπωση του υφιστάμενου επιπέδου ωριμότητας στη διαχείριση των βασικών θεμάτων βιωσιμότητας, όπου εστίαση δίνεται στη σταδιακή βελτίωση σε θέματα περιβαλλοντικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνέχεια της κατάρτισης, η συμμετέχουσα εταιρεία λαμβάνει έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων, προκειμένου να βελτιώσει την προσέγγιση εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην πράξη. Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση του προγράμματος από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και η επιθυμία τους για συνέχιση και εμβάθυνση των εκπαιδεύσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία των θεμάτων βιωσιμότητας ως κριτήριο επέκτασης και ενίσχυσης της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Η Εταιρεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό των βασικών της προμηθευτών έχει αποφασίσει τη συνέχιση του προγράμματος κατάρτισης και το 2023.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2022, ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία αξιολόγησης 342 υφιστάμενων βασικών προμηθευτών με κριτήρια ESG. Συνολικά εντός του 2022, αξιολογήθηκαν 62 βασικοί προμηθευτές από δύο Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας και τις Κεντρικές της Υπηρεσίες. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους προμηθευτές μελετώνται ώστε να προκύψουν τυχόν δράσεις που απαιτούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας. Συμπερασματικά από την αξιολόγηση των 62 βασικών προμηθευτών προκύπτει ότι το 87% αυτών λειτουργεί υπεύθυνα, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:

• το 76% διαθέτει Πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001),

• το 58% πραγματοποιεί μετρήσεις εκπομπών CO2,

• το 90% διασφαλίζει ότι κάνει ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αυτών,

• το 65% διαθέτει Πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001), ενώ το 92% διαθέτει μηχανισμό παρακολούθησης και καταγραφής περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, δυστυχημάτων και ατυχημάτων εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,

• το 84% διαθέτει Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας,

• το 85% διαθέτει είτε Πολιτική είτε δήλωση δέσμευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

• το 8% των βασικών προμηθευτών συμμετέχει στην πλατφόρμα αξιολόγησης Ecovadis.

Η MYTILINEOS, μέσω της αξιολόγησης των υποβληθέντων στοιχείων και τεκμηρίων της εφοδιαστικής της αλυσίδας, εντόπισε 3 προμηθευτές σοβαρού κινδύνου. Έπειτα από τον προσδιορισμό των βασικών κινδύνων βιωσιμότητας, η Εταιρεία αποσκοπεί στην διαβούλευση με τους εν λόγω προμηθευτές για την επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων και την λήψη συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει στην δημιουργία πλάνων προσαρμογής και βελτίωσης στα θέματα ESG. Στόχος εντός του 2023 είναι να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Επιπλέον, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τον 3ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνοντας τον αριθμό των προμηθευτών που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε 126, ενώ 13 από αυτούς ολοκλήρωσαν επιπλέον ενδοεταιρική κατάρτιση σε θέματα βιωσιμότητας.Τόπος Δράσης

Διαδικτυακά


Συνεργασία με φορέα

Η αξιολόγηση των προμηθευτών υλοποιείται αποκλείστικα από την Εταιρεία MYTILINEOS.

Η εκπαίδευση των προμηθευτών υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το CSR Hellas.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation