ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS - Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,35 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 5.442 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

https://www.mytilineos.com

 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με τον όρο «κλιματική αλλαγή» νοείται η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες και προκαλείται κυρίως από την αύξηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ήδη αύξηση κατά περίπου 1°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα σύγχρονων μελετών όπως π.χ. της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) στην Ελλάδα, η αύξηση μπορεί να φθάσει έως και 6°C το 2100, εάν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση για την ανάσχεση της μεταβολής του κλίματος, μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, με το κόστος των επιπτώσεων να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ως εκ τούτου, η Ε.Ε. στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Ο στόχος αυτός είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). Η Ελλάδα ανήκει στις πλέον κλιματικά φιλόδοξες χώρες και στηρίζει κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην κατεύθυνση αυτή, τα τελευταία χρόνια η MYTILINEOS έχει επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποδόσεων στους μετόχους της, παραμένοντας επίσης πιστή σε μια σταθερή δέσμευση για τη βιωσιμότητα. Η Εταιρεία MYTILINEOS έχει καλλιεργήσει μια εταιρική κουλτούρα που θεωρεί το ESG και τη Βιωσιμότητα γενικά, ως έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή μας στρατηγική. Παράλληλα, η Εταιρεία είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανική εταιρεία που το 2020 προχώρησε, μετά από ειδική μελέτη, η οποία αξιοποίησε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις προβλέψεις για την εξέλιξη του κλίματος, καθώς και την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική, στον καθορισμό φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος ενσωματώνοντας παράλληλα, ακόμη περισσότερο, τη βιωσιμότητα στο εταιρικό της DNA. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της MYTILINEOS, στον τομέα αυτό, έρχονται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal), συμβάλλοντας ουσιαστικά στο μετασχηματισμό του ενεργειακού μοντέλου και της βιομηχανίας της χώρας, με προοπτική αξιοποίησης των κεφαλαίων που θα προσφέρει. Η MYTILINEOS, σχεδιάζει να υποβάλλει δήλωση δέσμευσης στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Target Initiative» (Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) προωθεί τη φιλόδοξη δράση για το κλίμα στον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας στις εταιρείες να θέσουν στόχους μείωσης των εκπομπών βασισμένων στην επιστήμη) προκειμένου να υποβάλει τους προαναφερθέντες στόχους μείωσης διοξειδίου του άνθρακα σε εξωτερική, ανεξάρτητη επικύρωση, διασφαλίζοντας ότι έχουν υπολογιστεί σε επιστημονική βάση. Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και συμβάλλει και πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης, καθώς η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία καθίσταται πρώτη προτεραιότητα το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS δεσμεύεται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών:

Μέχρι το 2030: στη μείωση τουλάχιστον κατά 30% των συνολικών της εκπομπών CO2e (Scope 1 & 2) σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 και την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος των 2 από τους 4 Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Μέχρι το 2050: την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος όλων των επιχειρησιακών της μονάδων.

Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι, αποτελούν την κοινή συνισταμένη των επιμέρους δεσμεύσεων σε επίπεδο Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας:

ΤΕΔ Μεταλλουργίας: 

 • 65% Μείωση συνολικών εκπομπών CO2e (scope 1 & 2) μέχρι το 2030 65% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2019)
 • 75% Μείωση ειδικών εκπομπών CO2e/t Al μέχρι το 2030 75% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2019)
 • Επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού CO2 αποτυπώματος του Τομέα μέχρι το 2050

ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου:

 • 50% Μείωση ειδικών εκπομπών CO2e / MWh μέχρι το 2030 50% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2019)
 • Επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού CO2 αποτυπώματος του Τομέα μέχρι το 2050

ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας:

 • Επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού CO2 αποτυπώματος του Τομέα μέχρι το 2030
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από την δραστηριότητα της MYTILINEOS.

 

Χρονική διάρκεια

Η MYTILINEOS έθεσε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα και δεσμεύθηκε σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική της δραστηριότητα έως το 2030 και σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.


Περιγραφή

Η MYTILINEOS δεσμεύεται στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) καθώς και των υπόλοιπων αέριων εκπομπών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στις περιοχές που δραστηριοποιείται και στην γενικότερη αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η Εταιρεία προωθεί τη χρήση του φυσικού αερίου, ως καύσιμο μετάβασης στην εποχή της «πράσινης ενέργειας», τόσο στο σύνολο των βιομηχανικών της μονάδων όσο και στο πλαίσιο των νέων επιχειρηματικών επενδύσεων στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας με όχημα τη θεμελίωση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) που θεμελιώθηκε το 2019. Το εργοστάσιο θα φέρει τεχνολογία αιχμής που θα το καθιστά το πιο ισχυρό και αποδοτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους και αποδοτικότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Η MYTILINEOS, υιοθέτησε μια στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η οποία αντανακλάται στην συνολική περιβαλλοντική της πολιτική και κατευθύνει την πρωτοβουλία της Εταιρείας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στόχος είναι η μείωση των επιπέδων των άμεσών και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και τη Συμφωνία των Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (CoP21) κατά 30% μέχρι το 2030.

Οι πρωτοβουλίες μείωσης που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία εστιάζουν:

 • στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με περεταίρω υλοποίηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ >2,5GW, στην Ελλάδα και διεθνώς,
 • στην ηλεκτροδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές,
 • στη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στις δραστηριότητές της,
 • στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και την αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγωγής, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών, όπως π.χ. η ψηφιοποίηση του χυτηρίου στο εργοστάσιο Αλουμινίου σε συνεργασία με τη General Electric, και η εφαρμογή της τεχνολογίας Metsol για τη μείωση των εκπομπών PFC,
 • στη σημαντική αύξηση της παραγόμενης ποσότητας δευτερόχυτου αλουμινίου καθώς και τη σημαντική αύξηση της ποσότητας scrap αλουμινίου, στην παραγωγή του πρωτόχυτου αλουμινίου,
 • στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών στα εργοτάξια,
 • στη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων,
 • στην αντικατάσταση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των χώρων γραφείων με βάση το φυσικό αέριο, με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS το 2020 παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 2,4%, συγκριτικά με το 2019, που προήλθε κυρίως λόγω της αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκε τόσο στις θερμικές μονάδες του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον Τομέα Μεταλλουργίας για την παραγωγή Αλουμινίου. Ειδικότερα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βενζίνη) αυξήθηκε κατά 3%, ενώ η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς κατανάλωση, η οποία τροφοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το δίκτυο, παρέμεινε σταθερή (οριακή μείωση κατά 0,2%), ενώ το σχεδόν 28% αυτής προήλθε από ανανεώσιμες πηγές.

Σε επίπεδο ενεργειακών εντάσεων στον Τομέα Μεταλλουργίας σημειώθηκαν σταθεροποιητικές επιδόσεις, ενώ στον Τομέα Ηλεκτρικής ενέργειας & Φυσικού Αερίου η ειδική κατανάλωση παραγωγής ανά Tj ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε μείωση κατά 5,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS παράγουν άνω του 99% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι άμεσες εκπομπές (scope 1) προκύπτουν πρωτίστως από τη διαδικασία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου (κατανάλωση καυσίμων και χημικές επεξεργασίες ως μέρος της παραγωγικής διαδικασίας) καθώς και από τη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής (μέσω κατανάλωσης φυσικού αερίου) ενώ οι έμμεσες εκπομπές (scope 2) αντιστοιχούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε στις άμεσες εκπομπές, κατά 3%, κυρίως από την αύξηση της ποσότητας χρήσης φυσικού αερίου, το 2020 το σύνολο των άμεσων και έμμεσων εκπομπών της Εταιρείας μειώθηκε κατά σχεδόν 4%, σε σχέση με το 2019. Η συνολική αυτή μείωση προκύπτει από την επιμέρους βελτίωση των έμμεσων εκπομπών Scope 2 κατά 14%, λόγω της εξελισσόμενης αλλαγής του ενεργειακού μίγματος στην Ελλάδα κατά το 2020, μέσω της σταδιακής απολιγνιτοποήσης και χρήσης περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σχετικά με τις υπόλοιπες σημαντικές αέριες εκπομπές οι πιο αξιόλογες μεταβολές από το 2019 ήταν:

 • Η μείωση της συνολικής ποσότητας εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOX) κατά 4,7%.
 • Η σημαντική μείωση κατά 12,2% της ποσότητας εκπομπών οξειδίων του θείου (SΟX). Στο πλαίσιο της προσαρμογής στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, το εργοστάσιο Μεταλλουργίας προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων περιορισμών κατά την προμήθεια πίσσας και κωκ για την παραγωγή ηλεκτροδίων, σε ό,τι αφορά στην περιεκτικότητα τους σε Θείο (S).
 • Η επίσης σημαντική μείωση κατά 14,6% της ποσότητας των σωματιδίων.
 • Η μικρή αύξηση κατά περίπου 4%, των εκπομπών PFCs, παρά τη συνεχή προσπάθεια, τους συστηματικούς ελέγχους και τις κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για τον έλεγχο τους, στη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης της άνυδρης αλουμίνας για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου. Σαν αντίδραση στην αύξηση των εκπομπών PFCs, ο Τομέας Μεταλλουργίας λαμβάνει ήδη ενέργειες προς την αντιμετώπιση και την περαιτέρω μείωση σε ευθυγράμμιση με τους στόχους μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.


Τόπος Δράσης

Σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η MYTILINEOS. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 30 χώρες.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες,μπορεί να διασφαλιστεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η Εταιρεία MYTILINEOS είναι η πρώτη Ελληνική Εταιρεία, όπως και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που θέτει σαφείς στόχους και δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Embed the recommendations of TCFD

Emergency Food Fund – for kids

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Protergia Sustainable Campaign – «Love Interrupted»

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Αξιολόγηση & εκπαίδευση εφοδιαστικής αλυσίδας

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα Σχολεία: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation