ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ

Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MYTILINEOS S.A.

Η MYTILINEOS ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP και κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή Εταιρεία. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, με περισσότερους από 4.800 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και περισσότερους από 9.000 προμηθευτές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η σύνθετη επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, ενώ διαθέτει δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €2.6 δισ. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mytilineos.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζοντας την απειλή της Κλιματικής Αλλαγής και αποδεικνύοντας την ευαισθησία της για την αντιμετώπιση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου, προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της Απογραφής και Αναφοράς των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Προτύπου ISO 14064. Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος αποσκοπεί στην απογραφή εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας και στην ποσοτικοποίησή τους σε εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Η εταιρία αξιολογώντας το Ανθρακικό Αποτύπωμά της, με τη χρήση κατάλληλων δεικτών δεσμεύεται ως προς τη διαχείριση των ατμοσφαιρικών εκπομπών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές. Έχοντας ως περίοδο αναφοράς το έτος 2013, η ΜΕΤΚΑ συντάσσει Ετήσια Έκθεση ΕΑΘ η οποία και επαληθεύεται από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Επαλήθευσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απευθύνεται πρωτίσως στους Εργαζομένους, τις Τοπικές κοινωνίες, τους συνεργάτες & προμηθευτές της εταιρίας και κατά δεύτερο λόγο σε Φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Μετόχους της εταιρίας και σε Εθελοντικές Οργανώσεις.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2013 μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης είναι καθαρά εθελοντική μιας και ο τομέας δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν εμπίπτει σε σχετική εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αναφοράς ή/και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (π.χ. Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών – ΣΕΔΕ). Αποτελεί δε την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα ενός Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Απογραφής και Αναφοράς ΕΑΘ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064-1:2006

H απογραφή ΕΑΘ περιλαμβάνει τις εκπομπές που εκλύθηκαν από τις δραστηριότητες της εταιρείας λόγω της λειτουργίας των γραφείων της (Κεντρικά Αθηνών και Παράρτημα Θεσ/κης), των δύο εργοστασίων της στο Βόλο (Εργοστάσιο ΜΕΤΚΑ και Servisteel), καθώς και αυτές που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της ως EPC Contractor.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας είναι:

  1. Προσδιορισμός πηγών και καθορισμός των εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (scope 1, 2 &3) από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  2. Σημαντικό αποτέλεσμα αποτελεί η διατήρηση διαφανών σχέσεων με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της εταιρείας, των οποίων η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είχε εκδηλωθεί ως προσδοκία κατά τη διάρκεια του θεσμού της διαβούλευσης της εταιρείας με τους Κοινωνικούς της Εταίρους.
  3. Η υλοποίηση του έργου αυτού επέδειξε το άριστο επίπεδο εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων της εταιρείας.
  4. Ανάληψη δράσεων για μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.


Τόπος Δράσης

Πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις και στα εργοτάξια της ΜΕΤΚΑ.


Συνεργασία με φορέα

Ναι (σε επίπεδο πιστοποίησης της εφαρμογής του ISO 14064-1 : 2006 - TUV Austria).


Συμμετοχή εργαζομένων

Υπήρξε συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Εταιρία αξιολογώντας το Ανθρακικό της Αποτύπωμα, με την χρήση κατάλληλων δεικτών δεσμεύεται ως προς την διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου αυτό είναι εφικτό, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές.




Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους







Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό




1η Αξιολογηση βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ θέματα

Integrated Value Creation SCORECARD 2017

Skills4engineers | Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων

"ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ": Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εκπαίδευση- Ανάπτυξη δεξιοτήτων και Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Δημιουργία Διοικητικής Πρακτικής για την Ανάπτυξη της Διαφάνειας & Εφαρμογή Διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης για Θέματα Διαφθοράς/Δωροδοκίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έμπρακτη δέσμευση της MYTILINEOS στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.

Ενίσχυση εναέριου στόλου για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων Βωξίτη.

Η MYTILINEOS στο επίπεδο Leadership της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Bιώσιμης Ανάπτυξης CDP-Water

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19

Θεματική Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS: Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Θεματική Διαβούλευση: "Μιλάμε για το Περιβάλλον"- Τομέας Μεταλλουργίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών MYTILINEOS

Πρόγραμμα #mellonabilities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑPΡΟΗΣ (2ος κύκλος 9/2016-6/2017)

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" Συνεργασία της MYTILINEOS με το Δήμο Λειβαδέων

Πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών»

Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»

Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πρόγραμμα οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας για παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα»

Στηρίζουμε την πράσινη μετακίνηση με τα προγράμματα Protergia Charge Home/Business Complete που κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS

Συμμετοχή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ENEXAL"

Συνεργασία της MYTILINEOS με τoν οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση του έργου: Αποτίμηση της κοινωνικής αξίας του προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" μέσω της προηγμένης διεθνούς μεθοδολογίας SROI

Συστημα Διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τομέας Μεταλλουργίας: «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»



Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation