ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (www.helpe.gr) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες στους τομείς: της διύλισης, παραγωγής πετροχημικών και εμπορίας καυσίμων, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.helpe.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) αποτελεί την πρώτη εταιρεία εμπορίας καυσίμων & λιπαντικών στην Ελλάδα η οποία στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Green Mission και έχει δημιουργήσει «Green Spots» σε επιλεγμένους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, όπου συλλέγονται για ανακύκλωση παλιές μπαταρίες μόλυβδου-οξέος των οχημάτων με τον πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Μέσω αυτής της δράσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα να συλλεχθούν για ανακύκλωση μπαταρίες οχημάτων από τους ίδιους τους οδηγούς με τον πιο ορθό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Δεδομένου ότι το 95% των συστατικών των μπαταριών μολύβδου-οξέος είναι ανακυκλώσιμα, αυτή η δράση έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, τα επικίνδυνα και εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά όπως ο ηλεκτρολύτης και ο τοξικός μόλυβδος που περιέχονται στη μπαταρία ανακτώνται και ο κύκλος ζωής τους επιμηκύνεται εφόσον μετά την ανακύκλωση χρησιμοποιούνται εκ νέου ως πρώτες ύλες σε νέα προϊόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, η ακατάλληλη διάθεση των μπαταριών μολύνει τον αέρα, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους και αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

H σημαντική αυτή δράση των “Green Spots” συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και 12 του ΟΗΕ για καθαρό νερό και υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση αντίστοιχα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση «Green Spots», η οποία παρέχει μια πρακτική λύση για την κατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας μολύβδου-οξέος, απευθύνεται σε όλους τους κατόχους οχημάτων στην Ελλάδα.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση “Green Spots” της ΕΚΟ εφαρμόστηκε στην ελληνική αγορά μέσω επιλεγμένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων την 1η Ιουνίου, 2018 και αποτελεί σήμερα ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξή του στο πλαίσιο του Green Mission για να αφυπνίσει όλους τους εμπλεκόμενους και να συμβάλλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της χώρας στον τομέα της ανακύκλωσης μπαταριών.


Περιγραφή

Η ΕΚΟ δημιούργησε σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών αυτοκινήτων, τα οποία ονομάζονται «Green Spots», σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ και BP στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Green Mission, τη πρώτη περιβαλλοντική δράση στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωστής ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Επίσης, δίδεται το οικονομικό κίνητρο των 5 ευρώ για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον σωστό και ασφαλή τρόπο συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών. Τα “Green Spots” αποτελούν μια πρακτική και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία για τους πελάτες των πρατηρίων όπου μπορούν να διαθέσουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους με τον πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Έχοντας ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2018, δεν υπάρχουν ακριβή ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη κοινωνική επίδραση της δράσης μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ακατάλληλη απόρριψη και ανακύκλωση που δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία ρυπαίνει σοβαρά τον αέρα, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω των επικίνδυνων, τοξικών και εξαιρετικά διαβρωτικών εσωτερικών στοιχείων που περιέχει. Εκτιμάται ότι μία μπαταρία μολύβδου-οξέος που απορρίπτεται ως απόβλητο στο περιβάλλον μπορεί να μολύνει 1500lt νερού. Με τις σημερινές προηγμένες τεχνολογίες μπορεί να μειωθούν σημαντικά οι ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων, αφού επιτυγχάνουν ποσοστό ανακύκλωσης των μπαταριών ως και 95%. Αυτό σημαίνει ότι συστατικά της παλιάς μπαταρίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ως πρώτες ύλες αντί να απορριφθούν στο περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τον εθνικό στόχο (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), καθώς και με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2013 συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 24.403kg μπαταριών στην Ελλάδα, φθάνοντας μόνο το 51% του συνόλου των μπαταριών που είχαν διατεθεί στην ελληνική αγορά, σε σύγκριση με τον εθνικό στόχο του 100% και τον αντίστοιχο μέσο όρο συλλογής και ανακύκλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πάνω από 90%.Τόπος Δράσης

Τα σημεία συλλογής είναι επιλεγμένοι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων της ΕΚΟ και της ΒΡ σε όλη την Ελλάδα με την ειδική σήμανση “Green Spots”. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρατήρια αναγράφονται και στην ιστοσελίδα της Green Μission: www.greenmission.gr/green-spots


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ΕΚΟ είναι μέλος της Green Mission, μιας περιβαλλοντικής δράσης που συγκεντρώνει περισσότερες από 40 μεγάλες επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανιών και δεσμεύεται για την ορθή ανακύκλωση παλαιών μπαταριών μολύβδου-οξέος εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονες τεχνολογίες για να διασφαλίσει περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης της ρύπανσης.

 Η ΕΚΟ συνεργάζεται με την SUNLIGHT Recycling, μέλος της Green Mission, για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των χρησιμοποιουμένων μπαταριών οχημάτων.  Συγκεκριμένα, οι μπαταρίες μεταφέρονται από τα “Green Spots” στη σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέως της SUNLIGHT Recycling,  όπου εφαρμόζονται οι βέλτιστες περιβαλλοντικές διεργασίες ανακύκλωσης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η δράση “Green Spots” της ΕΚΟ (στο πλαίσιο του Green Mission) ήταν μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμής Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μάρκετινγκ της ΕΚΟ σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ και BP. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερωθήκαν σχετικά με τη δράση “Green Spots” και τώρα γνωρίζουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών των αυτοκινήτων τους και να βοηθήσουν να αποφευχθεί η ρύπανση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών στο περιβάλλοντος.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η δράση “Green Spots” όχι μόνο δημιουργεί κίνητρο για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και BP, αλλά συμβάλλει επίσης στη στρατηγική της εταιρείας να εφαρμόζει πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την επιχειρηματική της δραστηριότητα και παράλληλα να προωθεί τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Επίσης, η πρωτοβουλία συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών συμβαδίζει με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που η εταιρεία εφαρμόζει στις άλλες παραγωγικές της διαδικασίες και δημιουργούνται συνέργειες, έτσι ώστε όλες οι πρώτες ύλες να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται προκειμένου να παρατείνεται ο κύκλος ζωής τους. Η ευνοϊκή συνέργεια αυτής της δράσης αποτελείται από τα “Green Spots” της ΕΚΟ, το σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης της Sunlight Recycling και τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και BP. Συγκεκριμένα, η ΕΚΟ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους από τη μη ελεγχόμενη απόρριψη των χρησιμοποιημένων  μπαταριών στο περιβάλλον και παρέχει προσβάσιμα σημεία συλλογής μέσω των πρατηρίων της. Η Sunlight Recycling διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης των μπαταριών μολύβδου-οξέος διαθέτοντας μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης της Ευρώπης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Διαχείριση Ενέργειας: Πιστοποίηση διυλιστηρίων Ομίλου κατά το πρότυπο ISO 50001:2018

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation