ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία συνθηκών υψηλής τεχνικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα Ασφαλούς Σχεδιασμού και Βέλτιστης και Ασφαλούς Λειτουργίας Διυλιστηρίων, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εφαρμογής Σύγχρονων Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών με βάση τον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Οικονομικών και Τεχνικο-Οικονομικής Ανάλυσης Επενδύσεων, Ασφάλειας Διεργασιών και Ανάλυσης Κινδύνου, καθώς και Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με βάση το Όραμα του Ομίλου μας για πρωτοπορία στην Εταιρική-Επιχειρησιακή-Τεχνική Γνώση και την Εταιρική στρατηγική για την Ολιστική Ασφάλεια, τις Δράσεις και τις Συμπράξεις του «Τριγώνου της Γνώσης» (Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία), την Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Μετασχηματισμό για την Ενέργεια του Μέλλοντος και τη Μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Μεταψηφιακής Εποχής.

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του εν λόγω πεδίου στην Ευρώπη, να δημιουργήσει στελέχη με άριστη τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση προετοιμασμένα να αναλάβουν ρόλους στις σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου και να συντελέσει στην επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία στις αντίστοιχες εταιρίες Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διανομής Πετρελαιοειδών και Φυσικού Αερίου. 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε απόφοιτους πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ, ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ειδικότητας Μηχανολόγου, Ναυπηγού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μεταλλείων-Μεταλλουργού κατά προτεραιότητα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων και σε απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, πληροφορικής) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.

 

Χρονική διάρκεια

4 εξάμηνα σπουδών/ ανά κύκλο (συμφωνία για τριετή υποστήριξη)


Περιγραφή

Ο Όμιλός μας, που έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με πληθώρα ελληνικών ΑΕΙ για τη στήριξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης με έμφαση στον Τομέα της Ενέργειας, υποστηρίζει Τεχνικά και Εκπαιδευτικά την ανάπτυξη και αυτού του  καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ),  το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο 2019. Το ΠΜΣ αυτό αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε θέματα Διύλισης, μέσα από ένα σύγχρονο και πλούσιο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σχεδιάστηκε από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου με τη συνεισφορά έμπειρων στελεχών του Ομίλου από τον Τομέα Διακίνησης, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής (ΠΑΔΑ) και η υλοποίηση της Τεχνικής και Εκπαιδευτικής αλληλοϋποστήριξης, υπηρετεί τη βασική επιδίωξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για διεύρυνση της συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασύνδεση της Έρευνας με την Παραγωγική Διαδικασία και να δημιουργηθούν οι δεσμοί και οι ελκυστικοί όροι που απαιτούνται για τις επενδύσεις στην «Γνώση» για ώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Κεντρική θέση στην Στρατηγική μας κατέχει η ενδυνάμωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτομία).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε και θα υπάρχει συνεχής και αμφίδρομη συνεργασία στη διδασκαλία των μαθημάτων, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε πρακτικές ασκήσεις και ερευνητικές Διπλωματικές εργασίες. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας το Α’ εξάμηνο σπουδών που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2019, περιελάμβανε τις παρακάτω θεματικές ενότητες - εκπαιδεύσεις Τεχνικής/Εκπαιδευτικής Αλληλοστήριξης Διυλιστηρίων ΕΛΠΕ/ΠΜΣ ΠΑΔΑ:

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

(Basic of Refinery Processes), με εισηγητές τον Δ/ντη R&D, Απόδοσης και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων - κ. Α. Στεφανάκη, τον Δ/ντη R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων - κ. Α. Πασπαλιάρη, τον Υποδιευθυντή Συντήρησης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου Δρ. Β. Μπούρα και το εκτελεστικό μέλος ΔΣ της τεχνικής εταιρίας Ασπροφός Α.Ε. -  Δρ. Σ. Λάττα. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Β) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ –ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

(Process Safety in HydroCarbon Processes-Risk Assessment) με εξ ολοκλήρου εισηγητή τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δρ. Θωμάς Τσολάκης και πραγματοποίηση δεύτερης επίσκεψης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου (ξενάγηση στα Control Rooms, στους χώρους των Μονάδων Διύλισης και Μετατροπής και στην Πυρασφάλεια για θεωρητική και Πρακτική παρουσίαση των Μέσων Πυρόσβεσης). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο Ενέργειες»,  ο Όμιλός μας έχει αναλάβει να επιχορηγεί για 3 ακαδημαϊκά έτη αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτό υλοποιείται ήδη, αφενός με 10 υποτροφίες ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (5 με βάση τις υψηλές επιδόσεις και 5 σε εργαζόμενους του Ομίλου μας, ώστε να έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν χωρίς δίδακτρα στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα), αφετέρου ενισχύοντας τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς του σκοπούς. 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Βελτίωση και Επιμόρφωση Μηχανικών, Τεχνολόγων και Αποφοίτων Τεχνικών Σχολών με στόχο να δημιουργήσει στελέχη με άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση προετοιμασμένα να αναλάβουν ρόλους στις σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου και να συντελέσει στην επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία στις αντίστοιχες εταιρίες Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διανομής Πετρελαιοειδών και Φυσικού Αερίου. Γιατί με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές θα έχουν πλήρη γνώση και κατανόηση των προϊόντων, των διεργασιών επεξεργασίας και των μονάδων παραγωγής, όπως και των επομένων (κατάντη - downstream) στην αλυσίδα παραγωγής σταδίων, αποθήκευσης, μεταφοράς Αργού, Φυσικού Αερίου και Προϊόντων Υδρογονανθράκων, Εμπορίας, Ασφάλειας, Οικονομικών και Επιχειρηματικών θεμάτων των Εταιριών Υδρογονανθράκων. Επίσης θα έχει αποκτηθεί τεχνογνωσία σχετικά με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις των διεργασιών παραγωγής και μεταφοράς υδρογονανθράκων καθώς επίσης και των σύγχρονων έργων μεταφοράς τους και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στις μονάδες παραγωγής και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.Τόπος Δράσης

  • Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
  • Διυλιστήρια ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας

 


Συνεργασία με φορέα

Αυτή η δράση έχει την αποκλειστική συνεργασία με το ΠΑΔΑ που είχε την πρωτοβουλία να αναπτύξει, να οργανώσει και να λειτουργήσει αυτό το Μεταπτυχιακό, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΕΛΠΕ.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Από τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν α) ως εισηγητές – καθηγητές 5 διευθυντικά στελέχη με μεγάλη επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία (αναλυτικά στην περιγραφή παραπάνω) και β) ως εκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ, Μηχανικοί και Τεχνολόγοι, εκ των οποίων 5 είναι υπότροφοι του ΠΜΣ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η παραπάνω αναφερόμενη διάχυση τεχνογνωσίας και επιμόρφωση υπαρχόντων και μελλοντικών στελεχών  στα θέματα που υποστηρίζει το ΠΜΣ και η γενικότερη συνεργασία σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στους τομείς Ασφαλούς Σχεδιασμού, Βέλτιστης και Ασφαλούς Λειτουργίας, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας , Εφαρμογής νέων Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών με βάση τον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Ασφάλειας Διεργασιών και Ανάλυσης Κινδύνων και Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, θα έχει τεράστια θετική επίδραση στον Όμιλό μας, όπως και σε όλο το φάσμα της Βιομηχανίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (της ενέργειας γενικότερα).

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation