ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), που ανταποκρίνεται στους Εθνικούς Στόχους Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη ευρωπαϊκών & εθνικών στόχων ανακύκλωσης μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων και φιλικών προς την λειτουργία, συστημάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που συμβάλουν στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη των ΒΕΑ σε πρότυπο  επιτυχημένης ένταξης συστήματος σχεδόν μηδενικής παραγωγής ΑΣΑ που μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, και να υιοθετηθεί σε μεγάλους οργανισμούς.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ΑΣΑ» είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές μείωσης και ανακύκλωσης αποβλήτων. Η υιοθέτηση των Αρχών του Προγράμματος στην καθημερινότητα των εργαζομένων στο χώρο εργασίας συνδράμει κατ’ επέκταση στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την ανακύκλωση αποβλήτων, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την κυκλική οικονομία.

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 12 του ΟΗΕ για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται αρχικά στους 1600 εργαζόμενους που απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου με σταδιακή επέκταση του προγράμματος σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου (πάνω από 3400 εργαζόμενοι συνολικά).

 

Χρονική διάρκεια

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων ήταν από τον Απρίλιο 2019 έως τον Μάρτιο 2020.  Η δράση συνεχίζεται και προγραμματίζεται να επεκταθεί και στις άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου.


Περιγραφή

Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., από τον Απρίλιο του 2019, έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα πρότυπο έργο, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, ανταποκρινόμενες και στους Εθνικούς Στόχους Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας για το 2020. Σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις των ΒΕΑ τοποθετήθηκαν πάνω από 250 κάδοι ειδικών χρωμάτων και σήμανσης για τη χωριστή συλλογή των ακόλουθων 10 διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωσης:

 • Χαρτί
 • Μέταλλα
 • Πλαστικά
 • Γυαλί
 • Υπολείμματα τροφών
 • Πλαστικά καπάκια
 • Δοχεία Tetra Pack
 • Μπαταρίες
 • Λαμπτήρες
 • Μικρές Συσκευές

Η σωστή συλλογή και μεταφορά χωρίς απώλειες ή προσμίξεις των ρευμάτων γίνεται σε χωριστούς κάδους στους οποίους εφαρμόζεται χρωματικός κώδικας ανά ρεύμα ανακύκλωσης όπως και στις σακούλες των εσωτερικών κάδων ώστε να είναι ευδιάκριτος ο προορισμός της κάθε σακούλας. Τα ακόλουθα κεντρικά σημεία τοποθέτησης κάδων υποστηρίζουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις σε όλη την έκταση του διυλιστηρίου:

Σταθμός Ανακύκλωσης Γραφείων

Ο βασικός σταθμός ανακύκλωσης βρίσκεται στους χώρους γραφείων για την περισυλλογή τεσσάρων υλικών (χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και κοινά απορρίμματα) και εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων.

Σταθμός Ανακύκλωσης Εστιατορίων

Στα εστιατόρια οι σταθμοί ανακύκλωσης περιλαμβάνουν επιπλέον υλικά, τα οποία και παράγονται κατά τη χρήση των εστιατορίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων τροφών τόσο από τους δίσκους των εργαζομένων όσο και κατά την προετοιμασία των γευμάτων στο μαγειρείο.

Γωνία Ανακύκλωσης

Σε κεντρικό σημείο του κτηρίου διοίκησης δημιουργήθηκε μία γωνιά ανακύκλωσης που καλύπτει το σύνολο των υλικών.

 

Η εγκατάσταση κάδων με χρωματικό κώδικα σε όλα αυτά τα σημεία επιτρέπει την εύκολη και χωριστή αποκομιδή και διαλογή για την απομάκρυνσή τους ανά ρεύμα προς τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ειδικά για την μεταφορά των βιο-αποικοδομήσιμων υπολειμμάτων τροφών προς το εργοστάσιο Κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων, λόγω αδυναμίας ανάληψης της μεταφοράς από τον Δήμο Ασπροπύργου, μισθώθηκε απορριμματοφόρο όχημα για τη μεταφορά του φορτίου σε, κατ’ ελάχιστον, εβδομαδιαία συχνότητα.

Για την αρτιότερη λειτουργία του συστήματος ΑΣΑ έγινε εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπικού που χειρίζεται το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων (εργαζόμενοι καθαριότητας), στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις του συστήματος. Διεξάχθηκαν επίσης κυλιόμενες εκπαιδεύσεις όλου του προσωπικού των ΒΕΑ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται στην καθαριότητα κτηρίων, στην βαριά καθαριότητα εξωτερικών χώρων αλλά και του προσωπικού παρασκευής και διανομής φαγητού εντός των εγκαταστάσεων.

Το Σύστημα προβλέπεται να επεκταθεί και στις άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου, στην Ελευσίνα και την Θεσσαλονίκη.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο 2019, την έναρξη της δράσης, έως τον Μάρτιο 2020.

Η κατανομή των αστικών στερεών αποβλήτων (κ.β.) προς ανακύκλωση στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ήταν η ακόλουθη:

 • Σύμμεικτα ΑΣΑ: 76,6%
 • Οργανικά: 7,6%
 • Χαρτί: 6,5%
 • Πλαστικό: 4,1%
 • ΑΗΗΕ: 2,3%
 • Tetrapack: 1,3%
 • Μέταλλα: 1,3%
 • Μπαταρίες: 0,2%
 • Λαμπτήρες: 0,1%

Ανακυκλώθηκαν συνολικά 53 τόνοι αστικών απορριμμάτων έναντι 16 τόνων την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, δηλαδή το 24% των συνολικών απορριμμάτων έναντι 7% της προηγούμενης χρονιάς πριν την εφαρμογή της δράσης. Ενώ μειώθηκαν από 204 τόνους σε 166 τόνους τα αστικά απόβλητα που οδηγήθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Μειώθηκε συνεπώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κάθε εργαζόμενου από περίπου 128 κιλά πριν την εισαγωγή της δράσης σε 104 κιλά.Τόπος Δράσης

Ασπρόπυργος Αττικής - Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων περιλαμβάνει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού με απώτερο σκοπό την συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου στη δράση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ τέτοιου μεγέθους στην χώρα και ειδικά σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος (από Απρίλιο 2019 έως Μάρτιο 2020) τα οφέλη είναι εμφανή, καθώς τριπλασιάστηκαν τα ποσοστά ανακύκλωσης, κατά βάρος, κάτι που μεταφράζεται σε 38 τόνους λιγότερα απορρίμματα προς ταφή (από 204 τόνους σε 166 τόνους την χρονιά ένταξης του προγράμματος). Επίσης στο ίδιο διάστημα έχουν οδηγηθεί, στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ, πάνω από 20 τόνοι οργανικού υλικού, τα οποία μετατράπηκαν, από ένα υλικό που προορίζονταν για ταφή, σε ένα προϊόν με εμπορική αξία.

Τα αυξανόμενα ποσά στερεών αποβλήτων προς ανακύκλωση δείχνουν ότι το σύστημα των ΒΕΑ καθώς και η εκπαίδευσή των εργαζομένων είχαν ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα υλικά και συσκευές να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας. Ως επακόλουθο επεκτείνεται ο κύκλος ζωής τους,  εξοικονομούνται πόροι και μειώνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation