ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι να καθιερώσει ένα κοινό και ομοιόμορφο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του COVID-19 από όλες τις εταιρείες του Ομίλου, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του προσωπικού του, να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων και των εγκαταστάσεων εμπορίας (ως κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας) και ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς με καύσιμα.

Επιπρόσθετα περιγράφει τις ενέργειες για την σταδιακή ανάκαμψη/επιστροφή στην κανονικότητα (RECOVERY PLAN) ή κλιμάκωσης των προληπτικών μέτρων στον Όμιλο ΕΛΠΕ ανάλογα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας και των αρμόδιων τοπικών αρχών στις χώρες που o όμιλος δραστηριοποιείται.

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 του ΟΗΕ για Καλή Υγεία και Ευημερία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Πολιτική αφορά όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και των θυγατρικών του αλλά και όλους τους εργαζομένους σε τρίτες εταιρίες, παρόχους έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών και σε εμπορικούς συνεργάτες που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου για την εκτέλεση των εργασιών τους.  

 

Χρονική διάρκεια

Από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα με ορίζοντα λήξης το πέρας της πανδημίας.


Περιγραφή

Με σκοπό την αρτιότερη οργάνωση και την παρακολούθηση της διαχείρισης της κρίσης του COVID-19, αλλά και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που τυχόν προκύψουν, ο Όμιλος έχει συστήσει την Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου, η οποία αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και απαρτίζεται από στελέχη που καλύπτουν όλες τις σχετικές περιοχές δραστηριότητας του Ομίλου.

Επίσης, το Οργανωτικό Μοντέλο του Ομίλου προβλέπει την θεσμοθέτηση του ρόλου του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κρίσης για όλες τις εταιρείες του Ομίλου που αφορά η εν λόγω Πολιτική. 

Όλες οι θυγατρικές εταιρίες και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν συστήσει Επιτροπές Διαχείρισης Κρίσης σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες έχουν άμεση επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κρίσης και εφόσον απαιτηθεί με την Συντονιστική Επιτροπή.

Σημαντικό θετικό ρόλο στην έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση της κρίσης έχει η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και η υλοποίηση των πολιτικών και αποφάσεων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή φροντίζει να λαμβάνει όλη τη σχετική ενημέρωση και οδηγίες από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, καθώς και τυχόν υλικό που μπορεί να υποστηρίξει την ενίσχυση της πρόληψης και την διαχείριση, αλλά και να παρακολουθεί διατάξεις προαιρετικής / συμβουλευτικής μορφής, όπως και αυτές που είναι υποχρεωτικής μορφής και έχουν άμεση ή έμμεση εφαρμογή στον Όμιλο.

Τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει ο Όμιλος αφορούν την ατομική και ομαδική προστασία των εργαζομένων και την απολύμανση των χώρων, για τη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού μέσα από επαφές και συναντήσεις στον εργασιακό χώρο. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος έχει λάβει μια σειρά από γενικά μέτρα πρόληψης και προστασίας που αφορούν το σύνολο του προσωπικού, καθώς και κατά τόπους και ανά ειδικότητα εξειδικευμένα μέτρα πρόληψης, έχει προβεί στη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας στην αρχή της πανδημίας και έχει προδιαγράψει και παρέχει τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) προς όλους.

Τέλος, διενεργεί σε συχνή βάση ελέγχους ‘rapid’ σε όλο το απασχολούμενο προσωπικό και καθημερινούς ελέγχους μέτρησης θερμοκρασίας κατά την είσοδο σε χώρους εργασίας προσωπικού και τρίτων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από την αρχή της πανδημίας και μέχρι 29/01/2021, στα πλαίσια της εν λόγω πολιτικής:

 • Έχουν μοιραστεί στο σύνολο του προσωπικού Μέσα Ατομικής Προστασίας:
  • 3.515.840 Μάσκες Χειρουργικού Τύπου
  • 347.750 Μάσκες Τύπου FFP2 & FFP3
  • 8.586 Στολές Προστασίας
  • 3.418.530 Γάντια Νιτριλίου Μιας Χρήσης
  • 445 Γυαλιά Προστασίας
 • Έχουν προμηθευτεί 21.091 λίτρα Αντισηπτικού.
 • Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.300 ώρες προληπτικών απολυμάνσεων.
 • Έχουν προμηθευτεί 11 Θερμοκάμερες και 111 Θερμόμετρα Υπερύθρων για τον έλεγχο του προσωπικού κατά την προσέλευση στην εργασία τους καθώς και για των έλεγχο τρίτων κατά την είσοδό τους σε εγκαταστάσεις και γραφεία.
 • Έχουν πραγματοποιηθεί 43.584 συνολικοί έλεγχοι, εκ των οποίων 31.255 επιτόπια rapid test (από 11/10/21 έως 29/01/2021) και 12.329 μοριακοί έλεγχοι από την αρχή της πανδημίας.
 • Έχουν πραγματοποιηθεί 72 επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι τήρησης μέτρων (από 30/09/21 έως 31/12/21).
 • Δημιουργία γραμμής ιατρικής τηλεφωνικής υποστήριξης 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.


Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και στις Θυγατρικές του. 


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με εξειδικευμένο λοιμωξιολόγο, ο οποίος συμβουλεύει την Συντονιστική Επιτροπή του Ομίλου σε εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μέτρων Πρόληψης για την Πανδημία του Κορωνοϊού (Covid 19) από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εν λόγω πολιτική είναι μια πρωτοβουλία της Διοίκησης και υλοποιείται από την Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου και απαρτίζεται από στελέχη που καλύπτουν όλες τις σχετικές περιοχές δραστηριότητας του Ομίλου. Υπάρχει τακτική ενημέρωση του προσωπικού για όλες τις εξελίξεις μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας (π.χ. Intranet, Newsletter, ειδική ιστοσελίδα ΝΕΑ 19, κ.α.) και συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά της πανδημίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πολιτική για την πρόληψη και προστασία των εργαζομένων κατά του κορωνοϊού ανταποκρίνεται στη δέσμευση της εταιρίας που έχει θέσει ως βασική αρχή της την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού. Η εν λόγω πολιτική έχει συμβάλει στην επίτευξη χαμηλού αριθμού κρουσμάτων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και στις Θυγατρικές του και στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Επιπλέον, η καθιέρωση της ασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα ώστε η αποδοτικότητα των εργαζομένων να παραμείνει ανεπηρέαστη και να ενισχυθεί το αίσθημα αφοσίωσης τους. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν η λειτουργία των διυλιστηρίων και των εγκαταστάσεων συνεχίζεται απρόσκοπτα.  

Η πολιτική έχει συμβάλει στην απόκτηση μιας ενιαίας ομιλικής κουλτούρας ευαισθητοποίησης όσον αφορά την υγεία τους, την υγεία των οικογενειών και συναδέλφων τους και συνεπώς και της ευρύτερης κοινωνίας.

Τέλος, η εικόνα του Ομίλου προς την κοινωνία έχει ενισχυθεί συνεχίζοντας τον ομαλό εφοδιασμό καυσίμων υψηλής ποιότητας, διατηρώντας την ασφάλεια και την υπευθυνότητα στις συναλλαγές.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation