ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η HELLENiQ ENERGY ηγείται της προσπάθειας στον κλάδο της για πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφαρμόζοντας τη στρατηγική "Όραμα 2025". Στόχος είναι ο μετασχηματισμός του Ομίλου από πετρελαϊκή εταιρεία σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο το ενεργειακό εύρος δραστηριοτήτων, υιοθετώντας κριτήρια ESG στην επιχειρηματική στρατηγική και στην επιλογή επενδύσεων για την δραστική μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η χρήση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων ESG που υποστηρίζει την εταιρεία στη βελτιστοποίησης της συλλογής και ποιότητας δεδομένων ESG, της σύγκρισης των επιδόσεων καθώς και στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας.

Η εγκατάσταση και λειτουργία μιας ψηφιακής υποδομής διαχείρισης δεδομένων ESG προκειμένου να παρακολουθηθεί και να προωθηθεί η εφαρμογή της στρατηγικής "Όραμα 2025" της εταιρείας για έναν βιώσιμο ενεργειακό μετασχηματισμό ανταποκρίνεται στον SDG 9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πλατφόρμα ESG είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιούν άμεσα οι εργαζόμενοι όλων των διευθύνσεων και των θυγατρικών της εταιρείας, από το οποίο ανακτάται η συλλογή των σχετικών δεδομένων ESG από την πηγή και τεκμηριώνεται η ετήσια πρόοδος αυτών στην επίτευξη των στόχων. Οι πληροφορίες ESG που συλλέγονται χρησιμοποιούνται τελικά για τη σύνταξη της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρείας, καθώς και για την απάντηση σε ερωτηματολόγια ESG οργανισμών αξιολόγησης, των οποίων το κοινό-στόχος δεν είναι μόνο τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, αλλά και όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι επενδυτές και οι μέτοχοι, οι πελάτες, οι καταναλωτές, προμηθευτές, η πολιτεία, οι κανονιστικές αρχές καθώς και η τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχίζεται και εξελίσσεται-αναβαθμίζεται συνεχώς από τον Σεπτέμβριο 2022.


Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, η HELLENiQ ENERGY χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες πρακτικές στις επιχειρηματικές μονάδες της ώστε να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση υιοθετώντας ως βέλτιστη πρακτική ένα νέο λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας. Η αυτοματοποίηση των εργασιών για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της προώθησης νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας έχουν καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης του Ομίλου.

Προς την κατεύθυνση αυτή και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ESG (Περιβάλλον - Κοινωνία - Διακυβέρνηση), η HELLENiQ ENERGY από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και λειτουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση των δεικτών ESG. Επιλέχθηκε μια καινοτόμος, πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα, και ολοκληρώθηκε η προσαρμογή της στις ανάγκες του Ομίλου σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρηματικές μονάδας, ενώ στις αρχές Φεβρουαρίου 2023 ακολούθησαν οι πρώτες εκπαιδεύσεις των χρηστών, οι οποίοι στη συνέχεια έλαβαν τα πρώτα αιτήματα συμπλήρωσης δεικτών ESG μέσω της πλατφόρμας.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ESG σε επίπεδο Ομίλου αποτελεί σημαντικό μέρος της εφαρμογής της στρατηγικής του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τη σαφήνεια, την ακρίβεια, την επαληθευσιμότητα και την ανάλυση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών δεδομένων που συνδέονται άμεσα με τα κριτήρια ESG και τα αποτελέσματα των σχετικών αξιολογήσεων ESG από έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ενδιαφερομένων μερών.

Ενδεικτικά, η πρώτη φάση ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας ESG παρείχε τα εξής:

- Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή δεδομένων ESG μέσω της αυτοματοποίησης της ροής εργασιών, της ανάθεσης ρόλων χρηστών και της παρακολούθησης της κατάστασης από όλες τις εγκαταστάσεις - θυγατρικές καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση σε στοιχεία ESG με προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης

- Αποτελεσματική διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών και των κριτηρίων ESG.

- Αποθήκευση ιστορικών εταιρικών δεδομένων (βιβλιοθήκη εγγράφων και δεδομένων) με τρόπο που να είναι έτοιμα για έλεγχο από εξωτερικό φορέα

- Συμμόρφωση με τα συνεχώς εξελισσόμενα ESG πρότυπα και κανονισμούς και αντίστοιχη υποβολή εκθέσεων σε διάφορα πρότυπα και πλαίσια ESG όπως το GRI καθώς και σε ερωτηματολόγια των οργανισμών αξιολόγησης ESG, όπως το CDP, S&P CSA κ.λπ.

- Προσαρμοσμένη δημιουργία εκθέσεων (customized report builder) για όλα τα σημαντικά πρότυπα και πλαίσια

- Δομημένος τρόπος ελέγχου δεδομένων ESG από εξωτερικούς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης, όπου οι δείκτες εντοπίζονται εύκολα και υπάρχει διαδρομή ελέγχου και καταγραφής αλλαγών (audit trail) για όλα τα δεδομένα.

Το δεύτερο έτος εφαρμογής της πλατφόρμας ESG θα περιλαμβάνει περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως:

-  Αναλύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ): Κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασής, και των πρακτικών βελτιστοποίησης της.

- Συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με εταιρείες του κλάδου και προηγμένη ανάλυση των διαφορών (παρέχεται ήδη για τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων CDP κατά την πρώτη εφαρμογή)

- Σύνδεση μεταξύ βιωσιμότητας και οικονομικών επιδόσεων

- Μέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων

- Προσαρμοσμένοι πίνακες επιδόσεων και ελέγχου (dashboards) για όλα τα επίπεδα διοίκησης

Σε γενικές γραμμές, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα κεντρικό σύστημα αρχείων όπου τα δεδομένα ESG προέρχονται από όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας (δηλαδή από την πηγή της πληροφορίας ESG) είτε σε δομημένη μορφή σύμφωνα με πλαίσια ή πρότυπα (π.χ. CDP, S&P CSA) είτε σε μη δομημένη μορφή μέσω της βιβλιοθήκης δεικτών (πχ. για συλλογή δεικτών GRI). Τα δεδομένα ESG, αφού συλλεχθούν και αποθηκευτούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς, όπως εσωτερικές ή εξωτερικές αναφορές, ανάλυση δεδομένων ESG, παρακολούθηση στόχων, ή/και χρήση σε άλλες εφαρμογές της εταιρείας.

Για την ανάκτηση πληροφοριών, η λειτουργία Data Request χρησιμοποιείται ως το κύριο εργαλείο για τη συλλογή των ESG δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μια ποικιλία εργαλείων: σύγκρισης, ροής εργασιών, αναθεώρησης και συνεργασίας για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης πρότυπα, προσυμπληρωμένα αιτήματα καθώς και ροές εργασίας έγκρισης και ανάθεσης. Για σκοπούς επικύρωσης (verification), όλα τα εισαγόμενα ESG δεδομένα περνούν από μια διαδικασία έγκρισης πριν εισαχθούν στη δεξαμενή δεδομένων της πλατφόρμας.

H επισκόπηση όλων των αιτήσεων διευκολύνει την παρακολούθηση και τα διάφορα φίλτρα επιτρέπουν στο χρήστη να παρακολουθεί τις τρέχουσες αιτήσεις σε μία οθόνη. Μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα από έναν συνεργάτη, υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των προηγούμενων τιμών του συστήματος με τις νεοσυλλεγμένες τιμές, γεγονός που επιτρέπει μια αποτελεσματική διαδικασία επικύρωσης/έγκρισης. Επιπλέον, όλες οι τιμές διαθέτουν διαδρομή ελέγχου για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης από τρίτους ή εσωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι λειτουργίες εντός του οργανισμού έχουν τους κατάλληλους ρόλους και δικαιώματα για την πλοήγηση στην πλατφόρμα, έχουν υλοποιηθεί ρόλοι πρόσβασης χρηστών που περιλαμβάνουν δικαιώματα διαχειριστή, δικαιώματα approver, δικαιώματα μόνο προβολής, και απλών χρηστών. Οι ρόλοι χρηστών αποδίδονται ανά χρήστη και κάθε ρόλος έχει διαφορετικούς περιορισμούς προβολής και δικαιώματα πρόσβασης που αποδίδει η εταιρεία ανάλογα με τις δικές της προτιμήσεις.

Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να επισυνάπτουν έγγραφα διαφορετικών μορφών σε έναν δείκτη για τεκμηρίωση ή για άλλους λόγους. Όλα τα έγγραφα μπορούν να εξεταστούν μέσω της λειτουργίας explore, η οποία κάνει την αναζήτηση και την εύρεση σχετικών εγγράφων εύκολη.

Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν δημοσιευμένες εκθέσεις άλλων εταιρειών για εύκολα προσβάσιμη συγκριτική αξιολόγηση. Οι δείκτες είναι ψηφιοποιημένοι σε όλα τα σημαντικά πρότυπα και πλαίσια ESG (SASB, TCFD, GRI), οργανισμούς αξιολόγησης (CDP, CK[MA1] , S&P CSA). Εκτός από αυτά τα προκατασκευασμένα πρότυπα εντός της πλατφόρμας, το σύστημα διαχείρισης δεικτών είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη ψηφιοποιήση άλλων δεικτών και προτύπων σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Ο κατάλογος των δεικτών ESG μπορεί να επικαιροποιείται καθώς τα πρότυπα εξελίσσονται και νέα πρότυπα και πλαίσια εισάγονται στο μέλλον.

Όσον αφορά τα ESG ερωτηματολόγια των οργανισμών αξιολόγησης, η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης που διαθέτει ένα σύνολο ερωτήσεων και καθορισμένων κριτηρίων που μπορούν να ψηφιοποιηθούν στην πλατφόρμα, γεγονός που βελτιώνει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, παρέχεται στον χρήστη καθοδήγηση σχετικά με τους δείκτες σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε προτύπου ή πλαισίου κατά τη συμπλήρωση των ESG δεδομένων μέσω ενός εργαλείου με την ένδειξη "Καθοδήγηση" (Guidance), το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο απευθείας στη σελίδα του κάθε δείκτη.

Τέλος, η πλατφόρμα προσφέρει μια πλήρη διαδρομή στα ESG δεδομένα και στον έλεγχο αυτών, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύνδεσης των δηλωμένων στοιχείων  με τα δεδομένα από την πηγή. Αυτή η διαδρομή ελέγχου είναι προσβάσιμη από τρίτους ελεγκτές για την επαλήθευση και την διασφάλιση των τελικών ESG δεδομένων. Μέρος της διαδρομής ελέγχου είναι η δυνατότητα προβολής αλλαγών δεδομένων και η δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενες εκδόσεις δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται ή να διακυβεύονται τα τελικά ιστορικά στοιχεία.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της πλατφόρμας, πάνω από 155 υπάλληλοι με τον ρόλο του απλού χρήστη, ελεγκτή ή τελικού approver εκπαιδεύτηκαν στον ρόλο τους, στη λειτουργία της πλατφόρμας καθώς και στη συλλογή των ESG δεδομένων μέσω της πλατφόρμας. Οι ρόλοι των χρηστών ήταν να εισάγουν τα σχετικά δεδομένα από την επιχειρησιακή τους μονάδα/διεύθυνση στα αιτήματα δεικτών, των ελεγκτών να επεξεργάζονται και διασφαλίζουν ότι περιλαμβάνονται τα σωστά δεδομένα και των approver να εγκρίνουν την τελική εγκυρότητα των δηλωμένων ESG δεδομένων, τα οποία παραμένουν καταγεγραμμένα στα ιστορικά δεδομένα της εταιρείας για κάθε έτος αναφοράς.

Πάνω από 330 τυποποιημένοι (standard) και προσαρμοσμένοι (custom) δείκτες στάλθηκαν μέσω αιτημάτων σε απλούς χρήστες-αναθεωρητές-approver προκειμένου να καταγραφούν πληροφορίες και στους τρεις πυλώνες ESG σε θέματα όπως: Εταιρική Διακυβέρνηση, Επιχειρηματική Δεοντολογία, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νέες Τεχνολογίες, Υγεία και Ασφάλεια, Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ουσιαστικότητα, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Εργασιακές πρακτικές, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προσέλκυση και Διατήρηση Ταλέντων, Μάρκετινγκ, Ποιότητα και Ασφάλεια, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Σχέσεις με τους Επενδυτές, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Χρηματοοικονομική Διακυβέρνηση, Φορολογική Στρατηγική, κ.λπ.

Η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί ως καταλύτης για την εταιρική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), διευκολύνοντας τη σύνδεση μεταξύ της δημιουργίας οικονομικής αξίας και των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στα επιχειρηματικά μοντέλα και την εταιρική στρατηγική.Τόπος Δράσης

Εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Συνεργασία με φορέα

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Novisto, έναν κορυφαίο καναδικό πάροχο λύσεων λογισμικού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ESG δεδομένων και της εταιρικής βιωσιμότητας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η πλατφόρμα ESG είναι προσβάσιμη σε όλους τους συναδέλφους από τις περισσότερες διευθύνσεις και επιχειρηματικές μονάδες που εμπλέκονται στην τεκμηρίωση και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ESG και βιωσιμότητας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ESG συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY, επιτρέποντάς της να αξιολογεί τα δεδομένα ESG και να λαμβάνει καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις και σχετική ενημέρωση μέσω του λογισμικού διαχείρισης δεδομένων ESG που έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη την εταιρεία. Η πλατφόρμα ESG δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αξιοποιήσει μια προσέγγιση με επίκεντρο τα δεδομένα ESG, προκειμένου να υποβάλει καλύτερες εκθέσεις και να διαχειρίζεται καλύτερα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Η πλατφόρμα ESG είναι προσβάσιμη σε όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ESG (είτε για την εισαγωγή, την αναθεώρηση ή/και την έγκριση δεδομένων και πληροφοριών). Οι πληροφορίες αυτές, απευθείας από την πηγή, ενσωματώνονται για χρήση στις εκθέσεις του Ομίλου, όπως η Ετήσια Έκθεση και η Έκθεση Βιωσιμότητας & Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως αναφορά για τα ερωτηματολόγια των οργανισμών αξιολόγησης και των τραπεζών για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις επιδόσεις.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation