ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Εφαρμογή στην πράξη του οράματος του Ομίλου ΕΛΠΕ, να είναι πρωτοπόρος περιφερειακός Ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι μέλος της στρατηγικής του. Η διασφάλιση της συνέπειας και της συνέχειας της δράσης του Ομίλου και η προστασία των συμφερόντων όχι μόνο των εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο, αλλά και των εταιρειών που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με αυτόν, με τη θέση δεσμευτικών κανόνων και οδηγιών που αποβλέπουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους με βάση τη νομιμότητα και την επιχειρηματική ηθική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

• Διοίκηση και προσωπικό του Ομίλου.
• Εξωτερικοί συνεργάτες και προμηθευτές του Ομίλου.

 

Χρονική διάρκεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή το 2012 και είναι αόριστης διάρκειας.


Περιγραφή

O Κώδικας Δεοντολογίας συντάχθηκε με κύριο σκοπό να αποκρυσταλλώσει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και επιχειρηματικής δράσης των εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τη διαμόρφωσή του λήφθηκαν υπ' όψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του Ομίλου, αλλά και η εμπειρία από άλλους μεγάλους οργανισμούς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει την υποχρέωση συμμόρφωσης του Ομίλου με τη νομοθεσία και τους κανόνες ανταγωνισμού, τον τρόπο σωστού χειρισμού της εσωτερικής πληροφόρησης και της υλικής και πνευματικής περιουσίας του Ομίλου και συνεργατών του, την ακρίβεια της οικονομικής πληροφόρησης και θέτει τις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη του Ομίλου. Επίσης, απαγορεύει ρητά ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως πράξεις διαφθοράς, απιστίας, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και καθορίζει το πλαίσιο για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων και τη σχέση του ομίλου με το ανθρώπινο δυναμικό του, η οποία διέπεται από την αξιοκρατία, την παροχή ίσων ευκαιριών και τον σεβασμό. Ειδική αναφορά υπάρχει για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και για την υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών λεπτομερών διαδικασιών ασφαλείας του Ομίλου. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Ομίλου και λειτουργεί η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι αρμόδια για την επίλυση αποριών, τη διερεύνηση καταγγελιών και γενικά για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Κώδικα, έχουν διερευνηθεί από την υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης καταγγελίες και αναφορές για θέματα που περιλαμβάνει, ιδιαίτερα όσον αφορά σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ έχουν δοθεί και υποδείξεις για την αποφυγή παραβιάσεών του. Τα εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δημιουργούν σε σημαντικό βαθμό συνειδητοποίηση της σημασίας του σε όλο τον Όμιλο. Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί στις τοπικές γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με αποτέλεσμα την ευρεία εφαρμογή του. Οι εξωτερικοί συνεργάτες του Ομίλου έχουν λάβει τον Κώδικα Δεοντολογίας, με συνοδευτική επιστολή που τονίζει την υποχρεωτικότητά του και τη σημασία της εφαρμογής του για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Όμιλο. Λόγω της έκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου και του εύρους των συνεργασιών του με τρίτες εταιρείες, η επίδραση της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας στη διαμόρφωση συνείδησης νομιμότητας και επιχειρηματικής ηθικής κρίνεται σημαντική.Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους εξωτερικούς συνεργάτες του.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλο φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

O Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει όλους τους εργαζομένους του Ομίλου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση αναφοράς περιστατικών που συνιστούν παραβίασή του. Επίσης, περιλαμβάνει υποχρεώσεις και για τη διοίκηση του Ομίλου, αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Διασφάλιση της νομιμότητας και συνέπειας της δράσης της, υποστήριξη των αρχών και του οράματος του Ομίλου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation