ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Διαχείριση Ενέργειας: Πιστοποίηση διυλιστηρίων Ομίλου κατά το πρότυπο ISO 50001:2018

Διαχείριση Ενέργειας: Πιστοποίηση διυλιστηρίων Ομίλου κατά το πρότυπο ISO 50001:2018
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (www.helpe.gr) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες στους τομείς: της διύλισης, παραγωγής πετροχημικών και εμπορίας καυσίμων, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.helpe.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε που να διασφαλίζει παράλληλα συμμόρφωση με τις σχετικές με την ενέργειας νομικές απαιτήσεις.

Το πρότυπο ISO 50001 για την Διαχείριση Ενέργειας αποτελεί σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο και η εφαρμογή του έχει ως στόχο την εγκατάσταση των απαιτούμενων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση. Βασίζεται στην μεθοδολογία της αρχής του Deming «Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω» και απαιτεί πέραν των συστημικών προδιαγραφών (ελέγχου τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, παρακολούθησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, της επιθεώρησης και ανασκόπησης) κυρίως τα παρακάτω:

 1. Tην καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής
 2. Tον προσδιορισμό των ενεργειακών πλευρών / αναγκών, την δημιουργία ενεργειακών γραμμών βάσης καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης
 3. Tον προσδιορισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές πλευρές του οργανισμού
 4. Tον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή άλλων σχετικών δράσεων
 5. Την καθιέρωση οργανωτικής δομής για μια αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – συμμέτοχους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, όπως πελάτες-καταναλωτές, προμηθευτές,  επενδυτές, τοπική και ευρύτερη κοινωνία αλλά κυρίως στους εργαζόμενους που απασχολούνται στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου.  

 

Χρονική διάρκεια

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατά ISO 50001:2018 είναι το έτος 2022.  Η θέση του ομίλου είναι το σύστημα να λειτουργεί απρόσκοπτα στο μέλλον ενώ προγραμματίζεται να επεκταθεί και στις άλλες εγκαταστάσεις/εταιρείες του Ομίλου.


Περιγραφή

Με αφορμή την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος σχεδιάζει έναν ολιστικό μετασχηματισμό, με την ονομασία «Όραμα 2025». Το «Όραμα 2025» ορίζει τη στρατηγική για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τον μεταβαλλόμενο ενεργειακό κόσμο. Ένας από τους κύριους πυλώνες  από τους οποίους αποτελείται το «Όραμα 2025 είναι ο καθορισμός σαφών περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 50% του ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2030, με δέσμευση για net zero έως το 2050. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ενεργειακή μετάβαση του ομίλου, η οποία ευθυγραμμίζεται απολύτως με το στόχο μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση ενέργειας βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου. 

Με γνώμονα την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας δημιουργήθηκε αρχικά ένα ξεχωριστό οργανόγραμμα με συγκεκριμένους ρόλους και υπευθυνότητες :

 • Σε κάθε διυλιστήριο ορίστηκε ένας Υπεύθυνος για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΥΣΕΔ) ο οποίος αποτελεί τον υπεύθυνο της εφαρμογής του Συστήματος. Ο ΥΣΕΔ  υποστηρίζεται στο έργο του από την Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας (ΟΔΕ) κάθε διυλιστηρίου.
 • Η Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας αποτελείται από στελέχη όλων των Τμημάτων του διυλιστηρίου που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την κατανάλωση ενέργειας. Τα μέλη της χωρίζονται σε τακτικά (στελέχη από τμήματα Λειτουργίας, Περιβάλλοντος, Συντήρησης / Ηλεκτρολογικό και Μηχανολογικό) τα οποία συσκέπτονται περιοδικά με σκοπό την αξιολόγηση της ενεργειακής επίδοσης του διυλιστηρίου και την υλοποίηση δράσεων ή διορθωτικών ενεργειών και μη τακτικά (στελέχη από τμήματα Οργάνων, Μελετών Κατασκευών) τα οποία καλούνται στις συσκέψεις εφόσον απαιτηθεί βάση της της εκάστοτε ατζέντας.
 • Ο Ενεργειακός Διαχειριστής (ΕΔ) αποτελεί τον Υπεύθυνο του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και των τριών διυλιστηρίων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001.

Το έργο των ανωτέρω εγκρίνεται από τη Διοίκηση η οποία με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση, διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους στο πλαίσιο και της εφαρμογής γενικότερων πολιτικών, νομικών και άλλων δεσμεύσεων του οργανισμού.

Μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις ειδικά για ένα διυλιστήριο,  το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυπλοκότητα διεργασιών και λειτουργιών, είναι ο ορισμός κατάλληλων ενεργειακών γραμμών βάσης. Η ενεργειακές γραμμές βάσης είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον οργανισμό να συγκρίνει την κατανάλωση και την απόδοση πριν και μετά την πραγματοποίηση μιας λειτουργικής αλλαγής. Η γραμμή βάσης χρησιμοποιώντας μια χρονική περίοδο αναφοράς συσχετίζει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μιας μονάδας με συγκεκριμένες λειτουργικές και όχι μόνο παραμέτρους. Εάν  μια γραμμή βάσης δεν είναι ακριβής, η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας δεν μπορεί να παρακολουθηθεί και ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες ή/και προσδιοριστούν δράσεις βελτίωσης. Για το εν λόγω σύστημα διαχείρισης δημιουργήθηκαν μετά από εξειδικευμένη στατιστική επεξεργασία και μελέτη μεγάλου πλήθους λειτουργικών παραμέτρων, περίπου 50 διαφορετικές ενεργειακές γραμμές βάσης και για τα τρία διυλιστήρια που καλύπτουν το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας τόσο θερμική όσο και ηλεκτρική.

Στη συνέχεια και με γνώμονα την αξιοποίηση όλων των διαδικασιών από τα πιστοποιημένα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ποιότητας για την αποτελεσματική τεκμηρίωση του συστήματος υλοποιήθηκαν τα εξής : α) Τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι υφιστάμενες διαδικασίες με σκοπό να καλύπτουν και ζητήματα διαχείρισης ενέργειας β) Δημιουργήθηκαν μόνο τρεις νέες διαδικασίες και για τα τρία διυλιστήρια αποκλειστικά σχετιζόμενες με το πρότυπο ISO 50001.

Τέλος για την αρτιότερη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης έγινε εκπαίδευση στους μηχανικούς που λόγω της φύσης της εργασίας τους δύναται να επηρεάσουν την κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν σε πρώτη φάση μηχανικοί και στελέχη από τα τμήματα Λειτουργίας, Περιβάλλοντος, Συντήρησης Ηλεκτρολογικού και  Μηχανολογικού εξοπλισμού.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Καθώς η πιστοποίηση του συστήματος έγινε τον Δεκέμβρη του 2021 το σύστημα βρίσκεται στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του δεν δύναται να αναφερθούν μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας για το έτος 2021 είναι:

Συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου οι ενεργειακές ανασκοπήσεις των τριών διυλιστηρίων (Energy reviews)
Επικαιροποιήθηκε το σύνολο των αρχείων παρακολούθησης για κάθε μονάδα των διυλιστηρίων (θερμική ενέργεια) καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία παρακολούθησης για την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
Συντάχθηκε και υπογράφηκε από την διοίκηση η ετήσια  ανασκόπηση του Συστήματος (Management Review)
Υλοποιήθηκε Life Cycle Cost Analysis (LCCA) για τα σχέδια δράσης εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν το όφελος που προκύπτει από την επιπρόσθετη μείωση του ετήσιου κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2.Τόπος Δράσης

Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την εταιρεία BONAIR, η οποία ήταν ο σύμβουλος υλοποίησης του έργου.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική του Ομίλου για την αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής μέσω της διαχείρισης ενέργειας απαιτεί την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή του μεγάλου μέρους των εργαζομένων του Ομίλου, από τη διοίκηση του Ομίλου και των διυλιστηρίων, η οποία καθορίζει τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους, τους μηχανικούς που εφαρμόζουν τις ορθές πρακτικές και είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ενέργειας καθώς και τους χειριστές – εργοδηγούς των μονάδων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Tα βασικά οφέλη από την εγκατάσταση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

 1. Παρακολούθηση της κατανάλωσης σε σχέση με καθορισμένες ενεργειακές γραμμές βάσης ανά μονάδα σε κάθε διυλιστήριο και χρήση (Energy baseline)
 2. Παρακολούθηση και σύνταξη σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τη μεθοδολογία Life Cycle Cost Analysis (LCCA)
 3. Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας από την υλοποίηση των σχεδίων και των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 
 4. Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής λόγω α) της δέσμευσης για συμμόρφωση με το μηδενικό στόχο (κατανάλωση ενέργειας ίση ή μικρότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος με όρους baseline) και β) την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης.
 5. Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (scope 1 & 2).
 6. Βελτίωση ενεργειακού και συνεπώς περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 7. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας ως προς την πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.
 8. Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.

Πέραν των ανωτέρω η πιστοποίηση με βάση ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρότυπο όπως είναι το ISO 50001, συνεισφέρει στην αναγνώριση της εταιρείας ως μία από τις λίγες εταιρείες αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας σε διεθνές επίπεδο που επιδεικνύει συμμόρφωση με εθελοντικά διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation