ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πρωτοβουλία

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι η συνεχής επικοινωνία, ο ανοιχτός διάλογος και η διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αναμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και η υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων, που να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των Κοινωνικών Εταίρων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ενδεικτικά του Στόχου 7 για αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια για όλους, του Στόχου 8 για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, του Στόχου 9 για ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς και του Στόχου 17 για ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και παγκόσμια συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται και στοχεύει στην ικανοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων της επιχείρησης, όπως έχουν προσδιοριστεί και επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει όλους εκείνους που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, όπως:

 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές και άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Εργαζόμενοι
 • Προμηθευτές και συνεργάτες
 • Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ. όμορων Δήμων)
 • Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ.)
 • Πρατηριούχους
 • Πελάτες και Καταναλωτές
 • Επιχειρηματική Κοινότητα
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές γνώμης (social media)
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 

Χρονική διάρκεια

Τα προγράμματα υλοποιούνται με συντονισμένο τρόπο την τελευταία πενταετία, ενώ εμπλουτίζονται και τροποποιούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα τους.

Ειδικότερα, η μελέτη ουσιαστικότητας ως καινοτόμος προσέγγιση πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2013, επαναλήφθηκε το 2015 και το τελος 2017 με διευρυμένο κύκλο κοινωνικών εταίρων.


Περιγραφή

Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με στόχο τον επιτυχημένο και ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί ένα πολυσύνθετο έργο που έχει επιμεριστεί σε εξειδικευμένα υπο-προγράμματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρόπο υλοποίησης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ομάδων και να εξασφαλίζεται ότι κάθε φορά χρησιμοποιούνται τα καταλληλότερα κανάλια και μέθοδοι επικοινωνίας. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των μεθόδων επικοινωνίας αφορούν αφενός στο επίπεδο επιθυμητής ενημέρωσης και αφετέρου στη δυνατότητα ανάδρασης, ώστε η εταιρεία να λαμβάνει τα μηνύματα και να αντιδρά άμεσα και ουσιαστικά σε αυτά.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μας είναι οι πιο σημαντικοί πρεσβευτές μας, μεριμνούμε για την συνεχή και έγκαιρη ενημέρωσή τους με πολλούς τρόπους όπως: η συστηματική εκπαίδευση, το εσωτερικό δίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πίνακες ανακοινώσεων και οι ενημερωτικές συναντήσεις. Η ανατροφοδότηση της πληροφόρησης εκ μέρους των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας και γίνεται  κυρίως μέσω της θυρίδας προτάσεων, στοχευμένων ερευνών που αφορούν  το περιβάλλον εργασίας ή ειδικών προγραμμάτων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συνδιαλέγονται και μέσω των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης.

Ο διάλογος με τους Προμηθευτές πραγματοποιείται στο πλαίσιο συναντήσεων ή επιθεωρήσεων καθώς και μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης στο οποίο έχουν περιληφθεί κοινωνικά κριτήρια και δείκτες, καθώς και οι δέκα αρχές  του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.  

Για την επικοινωνία με τους Πελάτες και Καταναλωτές υπάρχει 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, τεχνικής υποστήριξης και επίλυσης παραπόνων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται έρευνες σε διάφορα πεδία τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και διαχείριση παραπόνων. Ειδικά για τα πρατήρια εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου σε συνεργασία με το ΕΜΠ καθώς και πρόγραμμα μυστικού επισκέπτη. Η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα είναι πλήρης, συνεχής και εύκολη.

Διαφοροποιημένο μοντέλο επικοινωνίας ακολουθείται με το δίκτυο πρατηρίων/πρατηριούχοι, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση και εκπαίδευση σε καίρια ζητήματα αλλά και έρευνες επικεντρωμένες στη βελτίωση της συνεργασίας με απώτερο αποδέκτη τον τελικό  καταναλωτή. Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι, επιθεωρήσεις και προσωπικές επαφές με όλους τους συνεργάτες.

Με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία συμπεριλαμβανομένων πολιτών, συλλόγων, ΜΚΟ, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκπαιδευτικής κοινότητας κλπ έχει καθιερωθεί διαρκής διάλογος επικεντρωμένος σε πολιτική ανοιχτής πόρτας, o οποίος πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ. καθώς και με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων (site, social networks) ή μέσω δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων.  Επίσης, πραγματοποιούνται έρευνες κοινής γνώμης και focus groups, προσωπικές συνεντεύξεις καθώς και αξιολόγηση των κυριότερων δράσεων με βάση τον κοινωνικό τους αντίκτυπο σύμφωνα με τη μεθοδολογία SROI.

Μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές κοινής γνώμης, social media: αξιοποίηση των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας και ειδικά των νέων δικτύων κοινωνικής ενημέρωσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συλλογή και διαχείριση τόσο των απόψεων των κοινωνικών εταίρων όσο και της κατάλληλης διαχείρισης/αντιμετώπισης στα θέματα που κάθε φορά τίθενται.

Επιχειρηματική Κοινότητα: Ο διάλογος με τις επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς συλλόγους αναπτύσσεται μέσω της συμμετοχής στελεχών σε ημερίδες, συνέδρια, συλλόγους, δίκτυα, ως μελών σε κλαδικά όργανα,εντός και εκτός Ελλάδας, με συνεργασίες και συνέργιες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, ενώ πληροφορίες για την εταιρεία ανακοινώνονται στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ.

Πολιτεία και Κανονιστικές Αρχές: Ιδιαίτερες συναντήσεις πραγματοποιούνται και με εποπτεύοντες φορείς, υπουργεία και  Κανονιστικές  Αρχές.

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές, κεφαλαιαγορά, πάροχοι κεφαλαίου,ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων, δελτίων τύπου,  teleconferences, ειδικών εκδόσεων, road shows, τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων καθώς και συναντήσεων.

Επιστημονική και Ακαδημαική Κοινότητα με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικής έρευνας, μνημόνια συνεργασίας.

Από το 2013 υιοθετήθηκε η μεθοδολογία του προσδιορισμού των Ουσιαστικών Θεμάτων για τον Όμιλο, ως πρόσθετο εργαλείο για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση της άποψης των κύριων Κοινωνικών Εταίρων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε δομημένες συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση Χάρτη των Ουσιαστικών Θεμάτων. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από την Μελέτη Ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, προσδιορίστηκαν 10 ουσιαστικά θέματα για τα οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πλέγμα ενεργειών και δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Ο τρόπος που διαχειρίζεται η εταιρεία το κάθε θέμα είναι διαθέσιμος σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της ιστοσελίδας και του ειδικά διαμορφωμένου προς διευκόλυνση microsite.

Επιπλέον, η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους κοινωνικούς εταίρους είχε ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό ή τη δημιουργία για πρώτη φορά προγραμμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με κυριότερα τα ακόλουθα:

 • Υλοποίηση δράσεων σχετικά με επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα: Hot spot Xίου και υποστήριξη προσφύγων, πρόγραμμα Ρομά, προγράμματα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, human trafficking, νεολαία και διάχυση των 17 στόχων 
 • Πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης συνεργατών
 • Νέο Προϊόν Diesel Αvio
 • Πρόγραμμα ολιστικής ασφαλείας εργαζομένων και συνεργατών
 • Νέα προγράμματα εθελοντικού χαρακτήρα
 • Ανάπτυξη δράσεων για τον αθλητισμό
 • Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών CO2


Τόπος Δράσης

Ο συντονισμός της δράσης γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία Ομίλου και υλοποιείται κατά περίπτωση σε όλη την Ελλάδα και στις θυγατρικές του εξωτερικού.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία με όλο το φάσμα των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ενώ για την επιτυχή υλοποίηση του αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. Μέσω της συνεργασίας με ειδικούς επιδιώκουμε επιπλέον την τήρηση των βασικών αρχών αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και διαφάνειας. Συνεργασία πραγματοποιείται και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως για παράδειγμα το ΕΜΠ, ΟΠΑ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις σχετικές δράσεις.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης της επιχείρησης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
 • Δημιουργία συνεργασιών και διαμόρφωση κοινών στόχων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον διάλογο για τα ουσιαστικά ζητήματα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα της δράσης και το ενεργό ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.
 • Διάδοση καλών πρακτικών προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation