ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Τα διυλιστήρια ως εγκαταστάσεις συνεχούς λειτουργίας καταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και οι ετήσιες ενεργειακές τους ανάγκες ανέρχονται σε εκατομμύρια GJ, συνεπώς έχουν άμεσες και έμμεσες εκπομπές εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Σε συμφωνία με την πολιτική της ΕΛΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και για την αρτιότερη αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών της παραγωγικής διαδικασίας των διυλιστηρίων, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) με σκοπό την μερική κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, συμβάλλοντας στην αποφυγή εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Επιπροσθέτως, τα Ελληνικά Πετρέλαια συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας,  προγραμματίζοντας επενδύσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας συγκεκριμένα έργα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τη συνεπακόλουθη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), καθώς και άλλων αέριων ρύπων (SOx, NOx, σωματίδια). Οι δράσεις αυτές αποτελούν καλές πρακτικές και συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 7 για οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια, και του Στόχου 13 για την κλιματική αλλαγή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται αυτές οι καλές πρακτικές  είναι πρωταρχικά η βιομηχανία, οι εργαζόμενοι και οι μηχανικοί/τεχνικοί που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Ωστόσο, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα του οποίου οι συνέπειες επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας καθώς και το φυσικό περιβάλλον σε ολόκληρο τον πλανήτη και απαιτεί συντονισμένες δράσεις. Συνεπώς, η δράση απευθύνεται, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στο περιβάλλον εν γένει.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής


Περιγραφή

Οι μονάδες συμπαραγωγής των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ λειτουργούν από το 1988 στο διυλιστήριο Ασπρόπυργου, από το 2006 στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης και από το 2012 στο διυλιστήριο Ελευσίνας. Σαν μία επένδυση με σημαντική ενεργειακή και περιβαλλοντική διάσταση, καλύπτουν ως και το 40% των αναγκών των εγκαταστάσεων σε ηλεκτρική ενέργεια τα τελευταία χρόνια.

Αναφορικά με τις ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας, οι κύριες δράσεις μόνο των τριών τελευταίων ετών ενδεικτικά περιλαμβάνουν επεμβάσεις εξοικονόμησης ατμού και καυσίμου με τη βελτίωση απόδοσης στους φούρνους και στους λέβητες, μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, χρήση αποδοτικότερων καυσίμων και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Εκτός των παραπάνω επεμβάσεων, συνεχίζονται αμείωτες οι προσπάθειες ενεργειακής αριστοποίησης, δηλαδή η αξιοποίηση της περίσσιας ενέργειας των θερμών ρευμάτων που πρέπει να ψυχθούν πριν αποθηκευθούν, τα οποία θερμαίνουν ψυχρότερα ρεύματα των οποίων η θερμοκρασία πρέπει να αυξηθεί πριν από κάποια κατεργασία. Έτσι, η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται με ειδικού τύπου εναλλάκτες θερμότητας, έχει διπλό όφελος: αφενός την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων υγρών καυσίμων, αφετέρου τη μείωση των εκπομπών CO2 και των άλλων αέριων εκπομπών.

Επιπλέον, στους φούρνους της παραγωγικής διεργασίας όπως και στους λέβητες των εγκαταστάσεων έχουν εγκατασταθεί καυστήρες υψηλής απόδοσης και προηγμένα Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης (Advanced Process Control- APC). Σε όλα τα παραπάνω, μεγάλη βαρύτητα αποκτά ο ρόλος της συντήρησης και ιδιαίτερα η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και έτσι προλαμβάνονται οι αστοχίες του και βελτιώνεται η απόδοση περιφερειακών συστημάτων παραγωγής, όπως οι μονώσεις διαφόρων αγωγών μεταφοράς προϊόντων ή οι ατμοπαγίδες. Στις προγραμματισμένες Γενικές συντηρήσεις του κάθε διυλιστηρίου πραγματοποιείται το γενικό σταμάτημα όλων των μονάδων παραγωγής («shut down») με σκοπό τη γενική συντήρηση του εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών.

Τέλος, στα διυλιστήρια συνεχίζεται επίσης να μεγιστοποιείται η ανάκτηση αερίων ρευμάτων από διάφορες διεργασίες της παραγωγικής διαδικασίας και η χρησιμοποίηση τους ως καύσιμα ιδιοκατανάλωσης, που διαφορετικά θα κατέληγαν στον πυρσό ασφαλείας του διυλιστηρίου για τελική θερμική επεξεργασία.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το όφελος σχετίζεται από τη μία πλευρά με τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρθηκαν και την αποδοτικότερη χρήση των ορυκτών καυσίμων και από την άλλη πλευρά με τη σημαντική ποσότητα ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και την αποφυγή εκπομπών CO2. Τα αποτελέσματα λοιπόν της δράσης στο κοινωνικό σύνολο είναι έμμεσα, καθώς εξοικονομούνται μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα η καύση των οποίων θα είχε επίδραση, επί το χείρον, στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.  Συνολικά την τελευταία δεκαετία έχουν αποφευχθεί εκπομπές πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνους CO2.Τόπος Δράσης

Τα διυλιστήρια του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και εταιρίες συμβούλων για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, όπου ήταν απαραίτητο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων, οι μηχανικοί, οι τεχνίτες, οι χειριστές, οι εργαζόμενοι, όλοι όσοι συμμετείχαν στα ενεργειακά έργα.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το 2015, από την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα διυλιστήρια που ήταν ίση με 4.044 TJ, η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ήταν 1.380 TJ δηλαδή το 34,1% της συνολικής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 2014, ήταν περίπου 37%. Επιπρόσθετα, λόγω της ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποφεύχθηκε η εκπομπή 290 χιλ. τόνων και 312 χιλ. τόνων CO2 κατά το 2015 και 2014 αντίστοιχα, ενώ συνολικά την τελευταία δεκαετία έχουν αποφευχθεί εκπομπές πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνους CO2.

Επιπρόσθετα λόγω των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας επιτεύχθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο των διυλιστηρίων.

  • Συγκεκριμένα τη διετία 2014 - 2015 στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου επιτεύχθηκε εξοικονόμηση καυσίμου ενέργειας ίσης με 1.184 (491+693) ΤJ, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 91,5 (38,5+ 53) χιλ. τόνους. Το οικονομικό όφελος από τις παραπάνω ενέργειες τα δύο τελευταία χρόνια εκτιμάται πάνω από 11,4 εκατ. €.
  • Αντίστοιχα, τα τελευταία 2 χρόνια στο διυλιστήριο Ελευσίνας επιτεύχθηκε εξοικονόμηση καυσίμου ενέργειας ίσης με 2.431 (1.735 + 696) ΤJ, μείωση εκπομπών CO2 κατά 189,3 (136 + 53,3) χιλ. τόνους και οικονομικό όφελος πάνω από 20,8 εκ. €.
  • Ομοίως τα τελευταία 2 χρόνια στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης επιτεύχθηκε εξοικονόμηση καυσίμου ενέργειας ίση με 711 ΤJ, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών CO2 54,5 χιλ. τόνων, και οικονομικό όφελος πάνω από 3,7 εκ. € τα τελευταία δύο χρόνια.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation