ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (www.helpe.gr) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες στους τομείς: της διύλισης, παραγωγής πετροχημικών και εμπορίας καυσίμων, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.helpe.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του και συγκεκριμένα στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο μετεξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξης, Όραμα 2025, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές δράσεις για τη μείωση αυτών. Με βασική δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου είμαστε συνάμα παραγωγός ενεργειακών προϊόντων και καταναλωτής ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος αλλά ταυτόχρονα και την κύρια πηγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας. Επενδύουμε σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα  για τη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, επειδή δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ελλάδα, χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη για την προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση από τον Οργανισμό CDP (πρώην Carbon Disclosure Project) με βελτιωμένη κατάταξη  «Β» (επίπεδο «Management - Taking coordinated action on climate issues») σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει πρωτίστως στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 του ΟΗΕ για το Κλίμα και του Στόχου 7 για Καθαρή Ενέργεια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – συμμέτοχους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από τους εργαζόμενους, τους πελάτες-καταναλωτές, τους προμηθευτές – συνεργάτες μέχρι και τους επενδυτές, την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχή εξέλιξη και σταδιακή υλοποίηση στρατηγικής (με ποσοτικό στόχο μείωσης το 2030).

(Έναρξη συμπλήρωσης ερωτηματολογίου CDP έτος 2018, ετήσια συχνότητα συμπλήρωσης).


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως παραγωγός ενεργειακών προϊόντων αλλά και σημαντικός καταναλωτής, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά όσον αφορά το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, ο Όμιλος ανέπτυξε τη νέα στρατηγική με σκοπό τον ενεργειακό μετασχηματισμό του για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενος στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Οι μελλοντικές επενδύσεις του Ομίλου καθορίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική του για την κλιματική αλλαγή.

Υλοποιώντας την στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος επιδιώκει την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο Όμιλος έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% ως το 2030. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις διεργασίες των διυλιστηρίων, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (δέσμευση άνθρακα CCS, πράσινο υδρογόνο), καθώς και μέσω της ανάπτυξης σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με στόχο εγκατεστημένη ισχύ >1 GW έως το 2026 και 2 GW έως το 2030.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου που σχετίζεται με την ενέργεια & την κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με τη χρήση σειράς εργαλείων, όπως η θέσπιση στόχων και δεικτών επίδοσης. Επίσης, παρακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικές παράμετροι μέσω ευρωπαϊκών δεικτών και πραγματοποιείται σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής εντός του Ομίλου αποτελεί η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρο το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης κ.ά.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω και με κύριο γνώμονα την συνεχή βελτίωση, ο Όμιλος συμμετέχει από το 2018 στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση του CDP (τέως Carbon Disclosure Project) για την κλιματική αλλαγή, η μοναδική συμμετοχή ομίλου ενέργειας (έως το 2021) από την Ελλάδα. Έτσι, κάθε έτος ο Όμιλος καλείται να δώσει στοιχεία όχι μόνο για το πως διαχειρίζεται την κλιματική αλλαγή σήμερα αλλά και ποια είναι η γενικότερη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Το ερωτηματολόγιο του CDP βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες που σκιαγραφούν την ολιστική προσέγγιση κάθε εταιρίας σχετικά με τα παραπάνω. Οι πυλώνες αυτοί είναι, η εταιρική διακυβέρνηση, οι κίνδυνοι & οι ευκαιρίες που ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του κλίματος καθώς και η επιχειρηματική στρατηγική που διαμορφώνεται στο πλαίσιο αυτό. Τέλος, καταγράφονται αναλυτικά οι επιδόσεις του Ομίλου σχετικά με τις εκπομπές CO2 καθώς και άλλες αέριες εκπομπές, στοιχεία για τα διακινηθέντα προϊόντα, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων αλλά και την επίτευξη των στόχων σχετικά με την μείωση των δεικτών του Ομίλου που σχετίζονται με τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι από το 2018, το CDP έχει ενσωματώσει ερωτήσεις του Task Force on Climate-Related Financial Disclosures/TCFD, οι οποίες επικεντρώνονται στους επιχειρηματικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος συμμετέχει για τέταρτη χρονιά στην αξιολόγηση της συνολικής διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής από τον διεθνή οργανισμό CDP. Το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης της στρατηγικής και των επιδόσεων του Ομίλου αναρριχήθηκε στη κατάταξη στο επίπεδο Β  «Management - Taking coordinated action on climate issues», βελτιωμένος σε σχέση με το επίπεδο B- των προηγούμενων ετών.

Στρατηγικές επενδύσεις προς την βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου, αφορούν τα τελευταία δέκα χρόνια στην ανάπτυξη και ήδη σε λειτουργία σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 26MW κυρίως σε ακίνητα του Ομίλου και άλλες εκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται, φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Το 2021 προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ αιολικά πάρκα στη Νότια Εύβοια ισχύος 38 MW και 2 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 16 MW στη Βοιωτία (όλα σε λειτουργία).

Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 204 MW. Η κατασκευή του πάρκου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως (bifacial modules) και διαθέτει τελευταίας γενιάς σύστημα αυτοματισμών παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής (Energy Management System), ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος, παρά τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία. Το σημαντικό αυτό έργο υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 320.000 τόνων.

Η συνολική σωρευτική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ έως και το 2021 υπολογίζεται σε περίπου 200.000 τόνους, ενώ επενδύθηκαν πάνω από €260 εκατ. σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου, όπως έργα ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης αέριων εκπομπών στα διυλιστήρια, πέραν των έργων αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού εξοπλισμού/μονάδων.Τόπος Δράσης

Όλες οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP για την αξιολόγηση της στρατηγικής του Ομίλου στα θέματα κλιματικής αλλαγής.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», για την προσαρμογή των ενεργειακών υποδομών στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του Ομίλου, από τη Διοίκηση του Ομίλου, η οποία καθορίζει τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους μέχρι τους εργαζόμενους μηχανικούς, που εξετάζουν & εφαρμόζουν τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ για την κλιματική αλλαγή είναι πολυδιάστατα και μπορούν να χωριστούν σε βραχυπρόθεσμα (π.χ. οικονομικά λόγω εξοικονόμησης καύσιμων και ενέργειας) και μεσομακροπρόθεσμα (π.χ. αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Διαχείριση Ενέργειας: Πιστοποίηση διυλιστηρίων Ομίλου κατά το πρότυπο ISO 50001:2018

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation