ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10. Environmental Footprint / 10.1 Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού και πρώτων υλών ήταν η αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων πόρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Επίσης, συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 6 για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και του Στόχου 12 για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

Το νερό είναι ένας περιορισμένος πόρος, συνεπώς η μείωση της κατανάλωσής του, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση του καθώς και η αποδοτική του χρήση αποτελούν έναν απ’ τους κύριους στόχους του Ομίλου, στα πλαίσια της στρατηγικής του επιλογής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, η δράση αναφέρεται στην ανάκτηση σημαντικής ποσότητας υδρογονανθράκων που πραγματοποιείται στα διυλιστήρια τόσο στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όσο και σε άλλες διεργασίες, η οποία επαναδιυλίζεται ως εισερχόμενο ρεύμα στην τροφοδοσία της μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση μη ανανεώσιμων ορυκτών πόρων (αργό πετρέλαιο), μια προσέγγιση στην κυκλική οικονομία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η καλή πρακτική είναι πρωταρχικά η βιομηχανία, οι εργαζόμενοι καθώς και οι μηχανικοί/τεχνικοί που απασχολούνται σε έργα αποδοτικής χρήσης νερού και άλλων πρώτων υλών. Ωστόσο, καθώς πόροι όπως το νερό είναι περιορισμένοι, η καλή αυτή πρακτική που αποτελεί προσέγγιση στην κυκλική οικονομία έχει άμεσο αντίκτυπο  σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής


Περιγραφή

Η ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στα διυλιστήρια περιλαμβάνει την υιοθέτηση καλών πρακτικών και ενεργειών που σκοπό έχουν να μειώσουν πρωταρχικά την κατανάλωση. Έτσι στο πλαίσιο της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, δηλ. τεχνικά εφικτών και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών,  τόσο στη φάση σχεδιασμού νέων μονάδων ή επενδύσεων, όσο και κατά τη λειτουργία των υφιστάμενων, πραγματοποιείται διαχωρισμός των ρευμάτων μη μολυσμένων νερών (π.χ. ψύξη, όμβρια), υλοποιούνται δράσεις πρόληψης των διαρροών και αφαλάτωση θαλασσινού νερού για μείωση της τροφοδοσίας με «φρέσκο» νερό.

Επιπρόσθετα, όπου είναι δυνατό γίνεται επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νερού. Καθώς δεν χρειάζονται όλες οι διεργασίες καθαρό ή επεξεργασμένο νερό, το νερό από διάφορες πηγές εντός των διυλιστηρίων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται η επαναχρησιμοποίηση στη μονάδα αφαλάτωσης αργού πετρελαίου, στις μονάδες παραγωγής ατμού καθώς και σε άλλες διεργασίες (π.χ. scrubbing) ή καθαρισμούς. Συμπληρωματικά, όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου διαθέτουν πύργους ψύξης για την ψύξη των θερμών ρευμάτων, οι οποίοι επιτρέπουν τη συνεχή επαναχρησιμοποίηση του θαλασσινού νερού και την επιστροφή του στην πηγή μετά από κάθε κύκλο χρήσης (once through cooling water).

Επίσης, όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου διαθέτουν προηγμένες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υδάτων να είναι μέχρι και 50% χαμηλότερα από τα θεσμοθετημένα όρια, το οποίο δίνει τη δυνατότητα μέρος των επεξεργασμένων υδάτων από τις ΜΕΥΑ (περίπου 5%) να επαναχρησιμοποιείται σε διάφορες βοηθητικές χρήσεις (υδραυλικές δοκιμές, καθαρισμούς, κλπ) και ως νερό πυρόσβεσης.

Τέλος, στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κυρίως στους  ελαιοδιαχωριστές,  ανακτώνται σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων  οι οποίες μαζί με αυτές που ανακτώνται στη μονάδα φυγοκέντρισης  ελαιώδους λάσπης (tricanter) οδηγούνται προς επαναδιύλιση ως τροφοδοσία της μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση μη ανανεώσιμων ορυκτών πόρων όπως είναι το αργό πετρέλαιο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης τόσο των αποβλήτων όσο και των κρίσιμων πόρων όπως το νερό, είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Οι παραπάνω διεργασίες, εκτός των οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, απαιτούν εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους, δηλαδή δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επιστρέφεται καθ’ αυτόν τον τρόπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέρος του οφέλους από την χρήση των πόρων που αναλώνονται για τη λειτουργία και οικονομική επιτυχία της επιχείρησης.Τόπος Δράσης

Στα διυλιστήρια του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με άλλον φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Τα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων, οι μηχανικοί, οι τεχνίτες και οι χειριστές στις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες των διυλιστηρίων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα ποσοτικά οφέλη για την επιχείρηση όσον αφορά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών καθώς και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, εκτιμώνται ενδεικτικά από το έτος 2008 ως σήμερα, όπως παρακάτω:

  1. ανάκτηση 745.000 τόνων πρώτης ύλης (υδρογονανθράκων) από διάφορα ρεύματα αποβλήτων,
  2. επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση πάνω από 10 εκ. m3 νερού και
  3. επίτευξη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στα υγρά απόβλητα έως και 50% χαμηλότερων από τα αντίστοιχα θεσμοθετημένα όρια, π.χ. η συγκέντρωση των υδρογονανθράκων στο νερό.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation