ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει στην στρατηγική του την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές δράσεις για τη μείωση αυτών. Με βασική δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου είμαστε συνάμα παραγωγός ενεργειακών προϊόντων και καταναλωτής ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος αλλά ταυτόχρονα και την κύρια πηγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας. Επενδύουμε σε έργα στην εξοικονόμηση ενέργειας , στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα  για τη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα, επειδή δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ελλάδα, χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη για την προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση από τον Οργανισμό CDP (πρώην Carbon Disclosure Project) με βαθμό Β- (επίπεδο «Management - Taking coordinated action on climate issues»), σε σχέση με τη μέση βαθμολογία B για το Oil & Gas Processing και τη μέση βαθμολογία C για όλες τις εταιρίες στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει πρωτίστως στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 του ΟΗΕ για το Κλίμα και του Στόχου 7 για Καθαρή Ενέργεια.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – συμμέτοχους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από τους εργαζόμενους, τους πελάτες-καταναλωτές, τους προμηθευτές – συνεργάτες μέχρι και τους επενδυτές, την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη συμπλήρωσης ερωτηματολογίου CDP έτος 2018, ετήσια συχνότητα συμπλήρωσης.

Συνεχή εξέλιξη και σταδιακή υλοποίηση στρατηγικής (χωρίς χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης).

 


Περιγραφή

Το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μία στρατηγική με σκοπό τον ενεργειακό μετασχηματισμό του για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενος στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Οι μελλοντικές επενδύσεις του Ομίλου καθορίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική του για την κλιματική αλλαγή.

Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου που σχετίζεται με την ενέργεια & την κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με τη χρήση σειράς εργαλείων, όπως η θέσπιση στόχων και δεικτών επίδοσης. Επίσης, παρακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικές παράμετροι μέσω ευρωπαϊκών δεικτών και πραγματοποιείται σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής εντός του Ομίλου αποτελεί η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων σε ολόκληρο το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης κ.ά.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω και με κύριο γνώμονα την συνεχή βελτίωση, ο Όμιλος συμμετέχει από το 2018 στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση του CDP (τέως Carbon Disclosure Project) για την κλιματική αλλαγή, η μοναδική συμμετοχή ομίλου ενέργειας (έως το 2020) από την Ελλάδα. Έτσι, κάθε έτος ο Όμιλος καλείται να δώσει στοιχεία όχι μόνο για το πως διαχειρίζεται την κλιματική αλλαγή σήμερα αλλά και ποια είναι η γενικότερη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Το ερωτηματολόγιο του CDP βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες που σκιαγραφούν την ολιστική προσέγγιση κάθε εταιρίας σχετικά με τα παραπάνω. Οι πυλώνες αυτοί είναι, η εταιρική διακυβέρνηση, οι κίνδυνοι & οι ευκαιρίες που ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του κλίματος καθώς και η επιχειρηματική στρατηγική που διαμορφώνεται στο πλαίσιο αυτό. Τέλος, καταγράφονται αναλυτικά οι επιδόσεις του Ομίλου σχετικά με τις εκπομπές CO2 καθώς και άλλες αέριες εκπομπές, στοιχεία για τα διακινηθέντα προϊόντα, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων αλλά και την επίτευξη των στόχων σχετικά με την μείωση των δεικτών του Ομίλου που σχετίζονται με τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι από το 2018, το CDP έχει ενσωματώσει ερωτήσεις του Task Force on Climate-Related Financial Disclosures/TCFD, οι οποίες επικεντρώνονται στους επιχειρηματικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης της στρατηγικής και των επιδόσεων του Ομίλου παραμένει τα τελευταία 3 χρόνια στο επίπεδο «Management - Taking coordinated action on climate issues» και συγκεκριμένα στο B-, σε σχέση με τη μέση βαθμολογία B για το Oil & Gas Processing και τη μέση βαθμολογία C για όλες τις εταιρίες στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτοντας έτσι τη βάση για την περαιτέρω & συνεχή βελτίωση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται ενέργειες για περαιτέρω βελτίωση, οι οποίες όμως δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα στη βαθμολογία.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η προσέγγιση αυτή του Ομίλου και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση από τον Οργανισμό Carbon Disclosure Project - CDP με βαθμό Β- (επίπεδο «Management - Taking coordinated action on climate issues»)

Η μείωση του δείκτη tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil), ο οποίος παρακολουθείται σε σχέση με το έτος αναφοράς 2014, υπολογίστηκε 22% το έτος 2020 και υπερκαλύπτει τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για μείωση 5% μέχρι το 2020.

Τα τελευταία εννιά χρόνια έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 26MW κυρίως σε ακίνητα του Ομίλου και άλλες εκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται, φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ υπολογίζεται σε περίπου 185.000 τόνους, ενώ ο μελλοντικός στόχος είναι να αναπτυχθεί χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 300 MW έως το 2021 και 600 MW έως το 2025 με αποφυγή αντίστοιχων εκπομπών CO2. Εντός του έτους 2020, υπεγράφη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων σε τελικό στάδιο αδειοδότησης (επένδυση 22,15 εκ€), στην περιοχή της Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στην Ευρώπη, έως σήμερα. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 320.000 τόνων.Τόπος Δράσης

Όλες οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP για την αξιολόγηση της στρατηγικής του Ομίλου στα θέματα κλιματικής αλλαγής.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», για την προσαρμογή των ενεργειακών υποδομών στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του Ομίλου, από τη Διοίκηση του Ομίλου, η οποία καθορίζει τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους μέχρι τους εργαζόμενους μηχανικούς, που εξετάζουν & εφαρμόζουν τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ για την κλιματική αλλαγή είναι πολυδιάστατα και μπορούν να χωριστούν σε βραχυπρόθεσμα (π.χ. οικονομικά λόγω εξοικονόμησης καύσιμων και ενέργειας) και μεσομακροπρόθεσμα (π.χ. αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation