ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του εκσυγχρονισμού του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας ήταν η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, δηλαδή η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής του, η μείωση των εισαγωγών (στόχος και σε επίπεδο χώρας), η βελτίωση του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της απασχόλησης. Ειδικότερα:

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας: Στόχος ήταν η κάλυψη της υψηλής ζήτησης σε μεσαία κλάσματα (diesel) στην εσωτερική αγορά (μείωση εισαγωγών) αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επιπροσθέτως, στόχο αποτέλεσε και η αύξηση των εξαγωγών, η οποία αναμενόταν να συνεισφέρει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Περιβαλλοντική βελτίωση: Στόχο αποτέλεσε η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και της επιλογής τεχνολογιών με ξεχωριστά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις.

Ενίσχυση απασχόλησης: Στόχο αποτέλεσε η δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τις υπάρχουσες σε ένα εξαιρετικά ασταθές οικονομικά περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα στον επιχειρηματικό – τεχνικό κόσμο, ως παράδειγμα επένδυσης που καλύπτει πλήρως τους πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφού συμβάλλει στην εθνική οικονομία, στη σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας μέσω της απασχόλησης.

 

Χρονική διάρκεια

Κατασκευή: 2009 – 2013, ξεκίνημα λειτουργίας: 2013


Περιγραφή

Το έργο εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου βιώσιμης ανάπτυξης, αποτέλεσε το μεγαλύτερο βιομηχανικό έργο που υλοποιήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα: 20.000.000 εργατοώρες και κόστος 1,4 δις € (το 25% του κόστους αφορά στις περιβαλλοντικές μονάδες). O κύριος σκοπός του έργου ήταν η παραγωγή καυσίμων υψηλής αξίας (κυρίως ντίζελ) με μηδενική συγκέντρωση θείου, μηδενίζοντας την παραγωγή μαζούτ μετατρέποντάς το σε ελαφρύτερα κλάσματα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές. Η παραγωγή των καυσίμων αυτών, γίνεται με την επιλογή των πλέον σύγχρονων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και χρήση προηγμένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της ασφάλειας παραγωγής σε σχέση με τα επίπεδα πριν την υλοποίηση του έργου. Το έργο αναβάθμισης περιελάμβανε τέσσερις (4) νέες παραγωγικές μονάδες, πέντε (5) περιβαλλοντικές, βοηθητικά συστήματα καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων. Κεντρικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η μονάδα θερμικής πυρόλυσης βαρέων κλασμάτων αργού πετρελαίου (π.χ. ασφάλτου) σε ρευστοστερεά κλίνη (Flexicoking Conversion Technology), μόλις η δεύτερη στην Ευρώπη και η πέμπτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκεκριμένη επιλογή της ακριβής τεχνολογίας μετατροπής έγινε με κύριο κριτήριο τη δυνατότητα παραγωγής καθαρού αερίου καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του διυλιστηρίου (καύση σε λέβητες και φούρνους). Η χρήση του αερίου αυτού τόσο στις νέες μονάδες, όσο και στις αναβαθμισμένες υφιστάμενες, σε συνδυασμό με τη χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οδηγεί στις σημαντικές μειώσεις των συνολικών αέριων εκπομπών του διυλιστηρίου.

 

Βίντεο παρουσίασης του έργου αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας σε ελληνική έκδοση: http://www.helpe.gr/el/media-center/media-gallery/media-erup και σε αγγλική έκδοση: http://www.helpe.gr/en/media-center/media-gallery/media-erup.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το Έργο της αναβάθμισης του διυλιστηρίου αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα επένδυσης, η οποία λαμβάνει υπόψη ισότιμα και τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου της Ελευσίνας έχουν προκύψει ευρύτερα οφέλη:

Οικονομία:
• Υποκατάσταση εισαγωγών - αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα.
• Αύξηση κρατικών εσόδων.
• Ασφάλεια τροφοδοσίας καυσίμων και διατήρησης αποθεμάτων ασφάλειας.
• Ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στην Ευρώπη και αναπτυξιακή πνοή ζωτικής σημασίας στην Ελληνική οικονομία.

Περιβάλλον:
• Μειώνονται κατά 70,2% οι συνολικές εκπομπές του διοξειδίου του θείου από τις εστίες καύσης, κατά 11,6% οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και κατά 84,2% τα σωματίδια.
• Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς οι μέγιστες υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO2) είναι 40% χαμηλότερες του ημερησίου ορίου των 125 μg/m3 και υποτριπλάσιες του ωριαίου ορίου των 350 μg/m3.
• Οι μέγιστες ωριαίες υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις ΝO2 που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι περί τα 50 μg/m3, πολύ χαμηλότερες του υφιστάμενου ορίου των 200 μg/m3.
• Οι συγκεντρώσεις σωματιδίων που συνδέονται με τη λειτουργία του Διυλιστηρίου Ελευσίνας αξιολογούνται ως αμελητέες.
• Υπάρχει μείωση κατά 24% στις ποσότητες και στο απορριπτόμενο φορτίο των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς τον αποδέκτη.

Κοινωνία:
• Διασφάλιση περίπου 600 μόνιμων θέσεων εργασίας.
• Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου διάρκειας δύο χρόνων, ειδικά την περίοδο αιχμής της κατασκευής απασχολήθηκαν 3.500 άτομα (συμπεριλαμβανομένων και 500 μηχανικών) και πλήθος εργολάβων και υπεργολάβων ως επί το πλείστον Έλληνες.
• Προσφορά απασχόλησης σε εργολάβους για τη συντήρηση εγκαταστάσεων και κατά την λειτουργία.
• Δημιουργήθηκε πληθώρα περιφερειακών θέσεων εργασίας (σίτιση, ένδυση, μεταφορά προσωπικού, χωματουργικές εργασίες, προμήθειες υλικών, κλπ).
• Υποστήριξη της τοπικής εμπορικής κοινότητας μέσω αγορών υπηρεσιών, όπως σίτισης, καθαρισμού, μεταφοράς προσωπικού.Τόπος Δράσης

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας


Συνεργασία με φορέα

Ισπανική Τecnicas Reunidas και Ασπροφός (θυγατρική της ΕΛΠΕ Α.Ε.).


Συμμετοχή εργαζομένων

Τα στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων, οι μηχανικοί, οι τεχνίτες, οι χειριστές, οι εργαζόμενοι, όλοι δούλεψαν με πάθος για ένα κοινό, μεγαλόπνοο όραμα: τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας συνέβαλε στα κάτωθι οφέλη:

1. Περίπου 2,2 εκατομμύρια τόνοι μαζούτ υψηλού θείου (>3,0%) μετατρέπονται πλέον σε:
- 1.320.000 τόνους ντίζελ μηδενικού θείου,
- 450.000 τόνους νάφθα μηδενικού θείου και υψηλής ποιότητος, κατάλληλη για πετροχημικά ή παραγωγή βενζινών,
- Θερμική ενέργεια 250 MW υπό την μορφή καθαρού αερίου χαμηλής θερμογόνου δύναμης για καύση στους φούρνους αντί Μαζούτ.

2. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν από 20% σε άνω του 50% των συνολικών πωλήσεων συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
3. Η τεχνολογία Flexicoking, που αποτελεί τον βασικό περιβαλλοντικό πυλώνα, με την παραγωγή καθαρού αερίου καυσίμου για τη λειτουργία του διυλιστηρίου. Το παραπάνω πλεονέκτημα σε συνδυασμό με τη χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας συντελεί σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξείδια του αζώτου και αιωρούμενα σωματίδια.
4. Διασφάλισε τη βιωσιμότητα του ομίλου σ’ ένα δυσμενές πλαίσιο ανταγωνισμού για τον κλάδο της διύλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποθέματα καυσίμων της χώρας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation