ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των ελαιωδών αποβλήτων του διυλιστηρίου. Η αξιοποίηση ενέχει περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, τo οποίo προκύπτει από την επαναδιύλιση της οργανικής φάσης, την επαναχρησιμοποίηση της υδατικής φάσης και την αδρανοποίηση του στερεού υπολείμματος και τη χρήση του ως μη επικίνδυνο ή αδρανές υλικό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε τεχνικούς/μηχανικούς/επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάκτηση - αξιοποίηση πόρων.

 

Χρονική διάρκεια

2000 - σήμερα


Περιγραφή

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ελαιωδών αποβλήτων βασίζεται σε ένα σύστημα επεξεργασίας δύο σταδίων. Τα στάδια αυτά είναι:

1.Τη μονάδα του διαχωριστή τριών φάσεων (tricanter), που αποτελείται από ένα σύστημα φυγοκέντρησης στο οποίο διαχωρίζονται:
α. η ελαιώδης φάση, η οποία οδηγείται προς επαναδιύλιση εξοικονομώντας πόρους,
β. η υδατική φάση που οδηγείται προς παραιτέρω επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου (τριών σταδίων),
γ. η στερεή φάση (ελαιώδης λάσπη) που οδηγείται στην μονάδα βιοεξυγίανσης.

2. Τη μονάδα βιοεξυγίανσης. Η μονάδα βιοεξυγίανσης βασίζεται στην τεχνική engineered bioventing και, ειδικότερα, στην τεχνική των βιοσωρών (biopiles), που εφαρμόζεται σε πολλές εγκαταστάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο, τόσο σε ρυπασμένα από υδρογονάνθρακες εδάφη, όσο και σε λάσπες που περιέχουν πετρελαιοειδή. Στοχεύει στην αποικοδόμηση των περιεχομένων υδρογονανθράκων μέσω της φυσικής αερόβιας διεργασίας που πραγματοποιείται από τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς στο έδαφος ή τη λάσπη.

Με βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάπτυξης και δράσης των αερόβιων μικροοργανισμών, που συνίσταται στην παροχή οξυγόνου, νερού και θρεπτικών συστατικών, επιτυγχάνεται η δραστική επιτάχυνση των βιολογικών διαδικασιών, έτσι ώστε οι οργανικές ενώσεις να διασπαστούν σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό και να ελαττωθούν οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών σε επίπεδα αποδεκτά για την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Η επεξεργασμένη λάσπη ελέγχεται και πιστοποιείται ως προς την καταλληλότητά της για διάθεση σε κατάλληλο αποδέκτη ή προς την χρήση του σε χωματουργικές εργασίες ή ως αδρανές υλικό χωματοκάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, με βάση τις ειδικές δοκιμές εκχύλισης της Απόφασης 2003/33/EC για τα κριτήρια αποδοχής σε χώρους διάθεσης αποβλήτων και χημικές αναλύσεις σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Στην τεχνική αυτή, οι υγρές και αέριες εκπομπές στην μονάδα βιοεξυγίανσης ελέγχονται πλήρως με τη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα για τον αέρα και σύστημα επεξεργασίας για τα υγρά απόβλητα (στραγγίσματα).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της δράσης σχετίζονται κυρίως με την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση πόρων που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούνταν προς τελική διάθεση, με τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, αυτή σχετίζεται με τα παρακάτω σημεία:

• Το υλικό μετά την επεξεργασία πληροί τις προδιαγραφές για διάθεσή του σε ΧΥΤΑ ή τη χρήση του εναλλακτικά ως αδρανές υλικό πλήρωσης σε χωματουργικές εργασίες, χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση.
• Οι αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα είναι μηδενικές, καθώς εφαρμόζεται διάταξη αναρρόφησης αέρα με φίλτρο ενεργού άνθρακα και μάλιστα πριν από το φίλτρο προσδιορίζονται, επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις CO2, O2, VOC (Volatile Organic Compounds) για την παρακολούθηση της πορείας βιοεξυγίανσης.
• Τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου οδηγούνται στη μονάδα υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου και έτσι, δεν υπάρχει επιβάρυνση του υπεδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα.
• Επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της ανάκτησης των ελαιωδών με φυγοκέντρηση, που οδηγούνται για επαναδιύλιση.
• Επιτυγχάνεται μικρή κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων, καθώς η κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων (π.χ. νερό) είναι ιδιαίτερα χαμηλές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
• Αποφεύγεται η καύση του υλικού ως εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δράση και τα αποτελέσματα αυτής παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό συνέδριο (Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics - CEMEPE 09), δημοσιεύτηκαν μετά από κρίση (peer review) σε επιστημονικό περιοδικό (Antonios Mountouris et al, 2011, Biotreatment of oil refinery sludge, Desalination and Water Treatment, 33:1-3, 194-201) και βραβεύτηκαν στο θεσμό Environmental Awards 2014 (Silver Award, Κατηγορία Waste Management/Resource Recovery). Επίσης, ελήφθησαν υπόψη στην πρόσφατη αναθεώρηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τον κλάδο των διυλιστηρίων (Best Available Techniques –BAT – Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas).Τόπος Δράσης

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης


Συνεργασία με φορέα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση (σχεδιασμός, λειτουργία και παρακολούθηση) συμμετείχαν ενεργά οι εργαζόμενοι στη Δ/νση ΥΑΠ και Ποιότητας των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης και στη Δ/νση ΥΑΠ και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι:

Οικονομικά:

• Εξοικονόμηση πόρων μέσω της ανάκτησης των ελαιωδών με φυγοκέντρηση, που οδηγούνται για επαναδιύλιση. Οι ποσότητες ελαιωδών που επαναδιυλίζονται είναι της τάξης του 38% των ποσοτήτων που συνολικά υφίστανται επεξεργασία στην μονάδα.
• Μειωμένο κόστος διαχείρισης στερεών αποβλήτων το οποίο είναι περίπου 250 € χαμηλότερο ανά τόνο αποβλήτου σε σύγκριση με τη διάθεση του αποβλήτου σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης.

Περιβαλλοντικά:

• Το τελικό προϊόν μετά την επεξεργασία πληροί τις προδιαγραφές για διάθεσή του σε ΧΥΤΑ ή χρήση του, εναλλακτικά, ως αδρανές υλικό πλήρωσης σε χωματουργικές εργασίες, με αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Ο μέσος όρος της συγκέντρωσης DOC (Dissolved Organic Carbon), στην είσοδο της μονάδας ήταν 1.450 mg/Kg, ενώ οι τελικές συγκεντρώσεις που επιτεύχθηκαν πριν την τελική τους διάθεση στον ΧΥΤΑ ως υλικό επικάλυψης κυμάνθηκαν από 55 έως 135 mg/Kg, οι οποίες είναι αρκετά κάτω και από το όριο που θεσπίζει η σχετική απόφαση για την διάθεση αδρανών αποβλήτων (500 mg/Kg).
• Μηδενικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα καθώς εφαρμόζεται διάταξη αναρρόφησης αέρα και μάλιστα πριν από το φίλτρο ενεργού άνθρακα προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις CO2, O2, VOC (Volatile Organic Compounds) για την παρακολούθηση της πορείας βιοεξυγίανσης.
• Τα στραγγίσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου οδηγούνται στη μονάδα υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου και έτσι δεν υπάρχει επιπρόσθετη τοπική επιβάρυνση του υπεδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα του διυλιστηρίου. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων στην έξοδο της μονάδας ελέγχονται διεξοδικά πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη και είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερα από τα νομοθετικά όρια.
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και πόρων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation