ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η διατήρηση υψηλών δεοντολογικών προτύπων ως προς την συμμόρφωση προς το εθνικό και διεθνές δίκαιο, καθώς και η πίστη στην ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής τους αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Ομίλου και διέπουν όλες τις επιμέρους δραστηριότητές του σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται. Ενόψει της υπερεθνικής του δραστηριοποίησης, ο Όμιλος πιστεύει στην ανάγκη συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και της αντίστοιχης νομοθεσίας των κρατών, στα οποία ο Όμιλος δραστηριοποιείται (λ.χ. Κύπρο, Βουλγαρία κλπ). Δεδομένων των σύνθετων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών δραστηριοποίησης του Ομίλου, η συμμόρφωση προς το Δίκαιο Ανταγωνισμού απαιτεί συνεχή πληροφόρηση για τις εν λόγω αγορές και τις εξελίξεις τους, πίστη στην ανάγκη σεβασμού των νόμων εν γένει, καθώς και εγρήγορση, συνέπεια και ευσυνειδησία. Η Πολιτική Ανταγωνισμού αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση από όλους τους απασχολούμενους στον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του των επιταγών του Δικαίου Ανταγωνισμού και στην θεμελίωση της πλήρους συμμόρφωσης του Ομίλου με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ανταγωνισμού, καθώς και με τη σχετική νομοθεσία των χωρών που ασκεί δραστηριότητες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Πολιτική δεσμεύει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και γενικά κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση.

 

Χρονική διάρκεια

Αόριστη


Περιγραφή

Η Πολιτική αποτελείται από δύο κύριες Ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα αποτυπώνεται η Πολιτική Ανταγωνισμού του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» και η ανεπιφύλακτη δέσμευσή του να συμμορφώνεται προς τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Απώτερος σκοπός της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου είναι η συνειδητοποίηση των δυνητικών αντιθέσεων προς τις επιταγές της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η δημιουργία κατάλληλης γνώσης ως προς τον τρόπο αποφυγής τους, σε κάθε επίπεδο του Ομίλου, από τους εργαζόμενους μέχρι τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη.

 Στη δεύτερη Ενότητα της Πολιτικής αποτυπώνεται το ειδικότερο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου προς τις εν λόγω νομοθεσίες. Σκοπός του είναι η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου αναφορικά με τις βασικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, της λογικής που τις διέπει, τις πρακτικές που απαγορεύουν και τις κυρώσεις που εντεύθεν προβλέπουν, καθώς και τις Διοικητικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή τους. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στο να συνδράμει τόσο τη Διοίκηση όσο και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν αφενός τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, αφετέρου δε την επίδραση των κανόνων αυτών στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών. Μία τέτοια κατανόηση είναι απαραίτητη ώστε να αποτρέψει τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο αλλά και κάθε εργαζόμενο σε αυτόν ατομικά στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Παράλληλα, η Πολιτική αποσκοπεί στο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό του Ομίλου αναφορικά με δυνητικές ή πραγματικές παρατυπίες των πελατών, των προμηθευτών ή/και των ανταγωνιστών του Ομίλου, αντίθετες προς τη νομοθεσία ανταγωνισμού.

Στο τελευταίο τμήμα της Πολιτικής προβλέπεται ο μηχανισμός και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού ή σε περίπτωση σχετικής υπόνοιας. 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου που κατά την εργασία τους αντιμετωπίζουν συχνά θέματα ανταγωνισμού θα συμμετάσχουν εντός των επομένων δύο μηνών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των κανόνων ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της εφαρμογής τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και την επιχειρηματική του δράση.Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας.


Συνεργασία με φορέα

Η Πολιτική συντάχθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους σε θέματα ανταγωνισμού νομικούς συμβούλους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κάθε απασχολούμενος στον Όμιλο, ανεξαρτήτως βαθμίδος στην ιεραρχία, είναι ατομικά υπεύθυνος για την τήρηση της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου και τη συμμόρφωση προς τους κανόνες του ανταγωνισμού.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Διασφάλιση της νομιμότητας της επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξή του.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation