ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality

Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (www.helpe.gr) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες στους τομείς: της διύλισης, παραγωγής πετροχημικών και εμπορίας καυσίμων, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.helpe.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Συστηματική δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας, βάσει διεθνών προτύπων, με στόχο την επικοινωνία των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου, καθώς και την αξιολόγηση και βελτίωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξής του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ο Όμιλος μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, με πυξίδα το «Όραμα 2025», που αποτελεί το νέο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο μετεξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξής του. Το «Όραμα 2025» στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στον κλάδο, καθιστά τις δραστηριότητές του συμβατές με το νέο διεθνές περιβάλλον, επιτρέπει την ουσιαστική ανάπτυξη σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας και, ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζει την αξία που δημιουργεί ο Όμιλος, για τους κοινωνικούς του εταίρους.

Επιπρόσθετα ο ανοιχτός διάλογος ενισχύει την υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων και η διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Μέσω της μελέτης ουσιαστικότητας, που διεξάγει ο Όμιλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογούνται τα ουσιαστικά θέματα του κλάδου, με γνώμονα το βαθμό επίδρασής τους στη συνολική εταιρική επίδοση και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά και την εξωτερική επίδρασή τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (“Double Materiality”).

H παρακολούθηση και δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας, συμβάλλει στην επίτευξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται και στοχεύει στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση και αφορούν όλους εκείνους που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.

 • Εργαζόμενοι
 • Επιχειρηματικού πελάτες
 • Ιδιοκτήτες πρατηρίων
 • Καταναλωτές
 • Μέτοχοι και επενδυτές
 • Προμηθευτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες
 • Πολιτεία και κανονιστικές αρχές
 • Τοπικές κοινότητες
 • Κοινωνία 
 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη υιοθέτησης/ συμμετοχής και συχνότητα:

 • 2007: GRI Standards και Oil & Gas Sector Supplement (Ετησίως)
 • 2007: 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και Έκθεση CoP (Ετησίως)
 • 2013: έναρξη μελετών ουσιαστικότητας - Materiality Assessment & Stakeholders' Engagement (Κάθε 2 χρόνια)
 • 2015: Ecovadis – ΕΚΟ ΑΒΕΕ (Ετησίως)
 • 2018: CDP (Ετησίως)
 • 2019: ESG Reporting Guide του ATHEX (Ετησίως)

 


Περιγραφή

Μία από τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος αναφορικά με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εδώ και πάνω από 15 χρόνια και από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα, είναι η εφαρμογή και δημοσιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και προτύπων για τη συνεχή παρακολούθηση της βιωσιμότητας. Οι δείκτες που συμμετέχει ο Όμιλος αφορούν τα διεθνή GRI Standards (Comprehensive Level), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και τα κριτήρια CoP (Advanced Level), τον οδηγό δημοσιοποίησης ESG δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Advanced metrics & Sector-specific metrics), την ετήσια διεθνή αξιολόγηση του CDP (τέως Carbon Disclosure Project) για την κλιματική αλλαγή καθώς και την ετήσια αξιολόγηση από την πλατφόρμα EcoVadis που αφορά στην θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΕΕ (Silver Recognition Level). Τα εν λόγω εργαλεία βοηθούν αρκετά στην προσπάθεια για εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στην αξιολόγησή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η χρήση δεικτών συνεισφέρει, τόσο στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και στις μελλοντικές προβλέψεις.

Οι παραπάνω δείκτες υπεύθυνης λειτουργίας δημοσιοποιούνται μέσω του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας (https://www.helpe.gr/corporate-responsibility/sustainability-reports/), ο οποίος πιστοποιείται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας. Βάσει των Προτύπων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI και τις Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου (διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη), το Πλαίσιο Βιωσιμότητας, την Ουσιαστικότητα και την Πληρότητα, από το 2013 ο Όμιλος υλοποιεί ανάλυση ουσιαστικότητας, με συχνότητα κάθε δύο έτη, η οποία αναδεικνύει τα ουσιαστικά θέματα του Ομίλου, ώστε τα θέματα να μετατραπούν σε ευκαιρίες για τη συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του Ομίλου (Όραμα 2025) και της ενσωμάτωσης νέας ομιλικής ταυτότητας και στρατηγικής ESG, ο Όμιλος το 2022 πραγματοποίησε μια νέα μελέτη ουσιαστικότητας, αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τα πιο σημαντικά θέματα ESG για την υπεύθυνη λειτουργία του, με τη συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης, αλλά και κύριων εκπροσώπων όλων των κοινωνικών εταίρων μέσα από μια σειρά focus-groups, συνεντεύξεων και ηλεκτρονικών ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν τρία (3) focus group σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έξι (6) συναντήσεις με Δημάρχους όμορων δήμων και μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν συνολικά 892 άτομα από τους κύριους εκπροσώπους των ομάδων κοινωνικών εταίρων.

Η αξιολόγηση των θεμάτων έγινε με γνώμονα το βαθμό επίδρασής τους στη συνολική εταιρική επίδοση και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά και την εξωτερική επίδρασή τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (“Double Materiality”). Η μελέτη αυτή διεξήχθη για 5η φορά και τα αποτελέσματα της θα παρουσιαστούν στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής, η οποία επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μία στρατηγική με σκοπό τον ενεργειακό μετασχηματισμό του για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενος στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Οι μελλοντικές επενδύσεις του Ομίλου καθορίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική του για την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες, με μηδέν ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών, πρόληψη και προστασία της Υγείας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εφαρμόζει τις πλέον βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του και δημιουργεί αξία στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Ευθύνης.

Επιπρόσθετα, επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, καθώς είναι ευθυγραμμισμένος με αρχές και αξίες που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του και προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων. Παράλληλα, η ψηφιακή τεχνολογία και οι δυνατότητές της αποτελούν εργαλεία για κάθε περιοχή δραστηριότητας του Ομίλου.

Με βάση τα ESG κριτήρια, δηλαδή περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και κριτήρια που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, ο Όμιλος μεγιστοποιεί διαρκώς το θετικό του αποτύπωμα στη χώρα. Μέσω του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας, λογοδοτεί πάνω στα πιο ουσιαστικά θέματα ESG αλλά και στο σύνολο των ουσιαστικών θεμάτων για τον κλάδο, επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Επόμενη πρόκληση για τον Όμιλο αποτελεί η οικειοθελώς ενσωμάτωση των GRI Standards 2021 και των νέων δεικτών του CoP (Early Adopter Programme), ήδη από τη φετινή έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας οικονομικού έτους 2021, που θα αναβαθμίσει ριζικά τη διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς του εταίρους.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ υιοθετεί εδώ και αρκετά χρόνια τους δείκτες GRI (Comprehensive level) καθώς και τους συμπληρωματικούς δείκτες του κλάδου «Oil & Gas Sector Supplement» και την έκθεση CoP (Communication on Progress) του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Ενδεικτικό του βαθμού «ωριμότητας» του Ομίλου αποτελεί η ενσωμάτωση των νέων εκδόσεων GRI 2021 και CoP (online platform), καθώς και η οικειοθελής υιοθέτηση, από τους πρώτους στην ελληνική αγορά, των νέων εκδόσεων προτού γίνουν υποχρεωτικές. Επιπλέον από το 2013 διενεργεί μελέτη ουσιαστικότητας για την ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντικός παράγοντας, επίσης, για την αξιοπιστία του αποτελέσματος, είναι η διασφάλιση του περιεχομένου των δεικτών από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Η προσέγγιση αυτή, αντικατοπτρίζει απόλυτα το κύρος και την πολυετή εμπειρία του Ομίλου στο reporting των ESG θεμάτων.

Η προσέγγιση του Ομίλου και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση από τον Οργανισμό CDP (πρώην Carbon Disclosure Project) με βαθμό Β (επίπεδο «Management - Taking coordinated action on climate issues»), σε σχέση με την προηγούμενη βαθμολογία B-.

Επιπλέον, το 2022, η θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΕΕ, απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” από τον φορέα Ecovadis, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας, δίνοντας πρόσβαση στους πελάτες της σε σχετικές αναφορές και επιδόσεις, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο συνεργασίας. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συμμετέχει στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis από το 2015 και η αναγνώριση αυτή αποδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση του Ομίλου για υπεύθυνη λειτουργία, μέσω των πολιτικών που διαθέτει, των πρακτικών που εφαρμόζει και των σχετικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, όλα τα παραπάνω έχουν θετική επίδραση προς κοινά, όπως οι μέτοχοι και οι επενδυτές, οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι καταναλωτές. Ήδη η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα βασικό εργαλείο, ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο επικεντρώνεται στο Green Deal για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η ταξινόμηση παρέχει στις εταιρείες, τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τους κατάλληλους ορισμούς για τους οποίους οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσει ασφάλεια για τους ιδιώτες επενδυτές, θα προστατεύσει τους καταναλωτές, θα βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον και θα βοηθήσει να μετατοπιστούν οι επενδύσεις εκεί που χρειάζονται περισσότερο.Τόπος Δράσης

Όλες οι εγκαταστάσεις και οι θυγατρικές του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας, ενώ για την επιτυχή υλοποίηση τους, αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. Μέσω της συνεργασίας με ειδικούς επιδιώκουμε επιπλέον την τήρηση των βασικών αρχών αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και διαφάνειας. Συνεργασία πραγματοποιείται και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πατρών & το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», για την προσαρμογή των ενεργειακών υποδομών στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP για την αξιολόγηση της στρατηγικής του Ομίλου στα θέματα κλιματικής αλλαγής καθώς και με ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική του Ομίλου με βάση τα κριτήρια ESG απαιτεί την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του Ομίλου, από τη Διοίκηση του Ομίλου, η οποία επικυρώνει τα αποτελέσματα της μελέτης ουσιαστικότητας και καθορίζει τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους, μέχρι τους εργαζόμενους. Σημαντική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων μηχανικών, που εξετάζουν & εφαρμόζουν τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και ο ρόλος της ομάδας εργασίας του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας, που προωθεί την περαιτέρω ενσωμάτωση των ESG θεμάτων στον Όμιλο, λειτουργώντας ως content experts στις αντίστοιχες περιοχές τους, ώστε να τίθενται στόχοι και να υποστηρίζεται η συνολική εταιρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη από τη δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας είναι πολυδιάστατα και είναι τα εξής:

 • Ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης της επιχείρησης με τους κοινωνικούς εταίρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
 • Εντοπισμός ισχυρών σημείων καθώς και σημείων που χρήζουν βελτίωσης, κάτι που ενισχύει τις αποφάσεις αναφορικά με τη χάραξη της περαιτέρω στρατηγικής σε θέματα ESG
 • Διάδοση καλών πρακτικών προς κάθε ενδιαφερόμενο
 • Ενίσχυση εταιρικής φήμης και αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνεισφοράς της εταιρείας
 • Δυνατότητα σύγκρισης με άλλες εταιρείες σε ομοειδείς κλάδους.

Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή τα οφέλη μπορούν να χωριστούν σε βραχυπρόθεσμα (π.χ. οικονομικά λόγω εξοικονόμησης καύσιμων και ενέργειας) και μεσομακροπρόθεσμα (π.χ. αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα)

Συνολικά, τα οφέλη αθροίζονται στις ευκαιρίες που δημιουργούνται και στις προοπτικές που αυτές υπόσχονται.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Διαχείριση Ενέργειας: Πιστοποίηση διυλιστηρίων Ομίλου κατά το πρότυπο ISO 50001:2018

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation