ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 468 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η S&B ανέπτυξε και υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στη χώρα, αγγίζοντας ποσοστά γύρω στο 60%. Επιπλέον, νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Ελλάδα με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει μεγάλο κομμάτι του ενεργού δυναμικού της.

Το 2013, η S&B εγκαινίασε το πρόγραμμα YOU@S&B με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Ελληνική κοινωνία. Οι συμμετέχοντες αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρία, αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες, εξοικειώνονται με το επιχειρησιακό περιβάλλον και βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το YOU@S&B απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας/ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2013. Ο 1ος κύκλος διήρκεσε από Σεπτέμβριο 2013 - Μάιο 2014. Ο 2ος κύκλος προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2014 για την πρόσληψη 15 νέων και για διάρκεια 9 μηνών (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος).


Περιγραφή

To YOU@S&B έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον 1ο κύκλο του, οπότε προσλήφθηκαν 25 νέοι για 9 μήνες αμειβόμενης εργασίας (Σεπτέμβριος 2013 - Μάιος 2014) σε θέσεις που κάλυψαν όλο το φάσμα της δραστηριότητας της S&B στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2014 για την πρόσληψη 15 νέων για 9 μήνες (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015).

Φάσεις Υλοποίησης Προγράμματος.
Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε μέσω ενδελεχούς και αντικειμενικής διαδικασίας. Προηγήθηκαν συγκεκριμένες φάσεις υλοποίησης:

1. Σχεδιασμός/Κατάρτιση Προϋπολογισμού - έγκριση (Ιανουάριος 2013): Από τη στιγμή κατά την οποία αποφασίστηκε η υλοποίηση του σχετικού προγράμματος, ξεκίνησε η καταγραφή των αναγκών του project και η προδιαγραφή των επόμενων σταδίων.

2. Σχεδιασμός/Υλοποίηση Branding, Εργαλείων & Πλάνου Επικοινωνίας (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013): Το branding και η ταυτότητα αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις αρχές της εταιρείας, τη φιλοσοφία του προγράμματος και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καταρτίστηκε επικοινωνιακό πλάνο και αναπτύχθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την επικοινωνία: ειδικός ιστότοπος (www.youatsandb.gr), σελίδα facebook (www.facebook.com/youatsandb) και video προώθησης.

3. Σχεδιασμός Θέσεων Εμπειρίας (Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2013): Οι θέσεις εμπειρίας, όπως ονομάστηκαν, κάλυψαν το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της S&B στην Ελλάδα.

4. Διαδικασία Προσέλκυσης & Επιλογής (Ιανουάριος - Απρίλιος 2013): Σε αυτό το διάστημα, έγιναν οι εξής ενέργειες:
• Κατάρτιση ειδικού ιστότοπου και ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης στο πρόγραμμα.
• Επιλογή τεστ δεξιοτήτων και ερωτηματολογίου προσωπικότητας για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
• Επιλογή στελεχών S&B για τη διαδικασία συνεντεύξεων, που αφορά στο τελικό στάδιο επιλογής.

5. Προσέλκυση & Επιλογή (Μάιος - Ιούλιος 2013): Η Προσέλκυση & Επιλογή ακολούθησε συστηματοποιημένες και κυρίως, ηλεκτρονικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας. Μόνο στο τελικό στάδιο επιλογής οι υποψήφιοι περνούν από συνεντεύξεις πάνελ.

6. Ένταξη των νέων συναδέλφων (Σεπτέμβριος 2013): Το Σεπτέμβριο 2013, οι νέοι συνάδελφοι παρακολούθησαν 5ήμερο εντατικό πρόγραμμα ένταξης - εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία διακεκριμένων καθηγητών του ALBA και στελεχών της S&B. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος τεκμηριώθηκε με πιστοποιητικό από το ALBA.

7. Εννέα μήνες στην S&B (Σεπτέμβριος 2013 - Μάιος 2014): Μετά την εβδομάδα εκπαίδευσης, δόθηκε σε κάθε νέο ακριβής περιγραφή για το αντικείμενο απασχόλησής του και γνώρισε τον/την προϊστάμενό/η του. Για ευκολότερη προσαρμογή του στην S&B είχε και ένα «φίλο» ή “buddy” που θα τον βοηθούσε να εξοικειωθεί γρηγορότερα. Στη διάρκεια των 9 μηνών λάμβανε τακτική τρίμηνη αξιολόγηση.

8. Ολοκλήρωση Προγράμματος (Μάιος 2014): Στις 31 Μαΐου 2014, οι 25 νέοι «αποφοίτησαν» από το YOU@S&B με καλύτερα εφόδια για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού στίβου. Οι νέοι αξιολόγησαν το πρόγραμμα μέσω online ερωτηματολογίου για τη συλλογή πολύτιμου υλικού για βελτιώσεις στο 2ο κύκλο.

Έναρξη δεύτερου κύκλου: Τον Οκτώβριο 2014, προκηρύχθηκε ο 2ος κύκλος του προγράμματος με στόχο να προσληφθούν 15 νέοι στις δραστηριότητες της S&B στην Ελλάδα. Από την αξιολόγηση του 1ου κύκλου προέκυψαν βελτιώσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης και για την εβδομάδα εκπαίδευσης. Η διάρκεια του 2ου κύκλου είναι από 15 Ιανουαρίου-Σεπτέμβριο 2015.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το βασικό αποτέλεσμα του επιτυχούς 1ου κύκλου του YOU@S&B ήταν η πρόσληψη για 9 μήνες των 25 άνεργων νέων. Είχαν πραγματικό αντικείμενο εργασίας που συμβάδιζε με τα ενδιαφέροντα και τις σπουδές τους, αναλαμβάνοντας συχνά υλοποίηση projects. Εκπαιδεύτηκαν από πεπειραμένα στελέχη της S&B και από μία από τις κορυφαίες σχολές επιχειρήσεων στην Ελλάδα (ALBA), λαμβάνοντας σχετικό πιστοποιητικό.

«Στατιστικά» πρώτου κύκλου: 3.197 αιτήσεις υποψηφιότητας 25 συμμετέχοντες - εργαζόμενοι, 14 άνδρες (50%) - 11 γυναίκες (50%), 9 μήνες εργασιακής εμπειρίας, απασχόληση σε Αθήνα, Μήλο, Φωκίδα και Ριτσώνα, Μ.Ο. ηλικίας 28, Μ.Ο. εργασιακής εμπειρίας 1,6 χρόνια, 65% υποψήφιοι με πτυχίο πανεπιστημίου, 36% υποψήφιοι με μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι αποδοχές των συμμετεχόντων διαμορφώθηκαν πάνω από τον κατώτατο μισθό (όπως τον ορίζει ο νόμος) ανάλογα με το επίπεδο σπουδών (Μεικτός μισθός για αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης €1.000, ανώτερης εκπαίδευσης €900 και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης €700). Σε όλους προσφέρθηκε επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καλύφθηκαν έξοδα μετακίνησης για τους εκτός Αθηνών υποψηφίους.

Το συνολικό ποσοστό εργαζομένων της S&B στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,5% λόγω του προγράμματος, ενώ επενδύθηκαν περίπου €0,4 εκατ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας και αύξησε τον προϋπολογισμό κοινωνικής συνεισφοράς κατά 35% σε ένα ημερολογιακό έτος.Τόπος Δράσης

Το YOU@S&B υλοποιείται σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας της S&B στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η S&B συνεργάστηκε με εξωτερικούς συνεργάτες κατά το σχεδιασμό, την προσέλκυση και επιλογή των νέων και κατά την εκπαίδευσή τους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τρεις Διευθύνσεις της εταιρείας ενεπλάκησαν στην όλη διαδικασία: Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου και IT Ομίλου. Στην επιλογή υποψηφίων ενεπλάκησαν οι προϊστάμενοι των τμημάτων όπου προβλεπόταν θέση εργασίας YOU@S&B συμμετέχοντας στα πάνελ συνεντεύξεων. Πέντε εργαζόμενοι της S&B συμμετείχαν στην πενθήμερη αρχική εκπαίδευση των 15 νέων. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εμπλοκή των προϊσταμένων οι οποίοι είχαν νέο εργαζόμενο στο Τμήμα τους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι 25 συνάδελφοι YOU@S&B παρείχαν θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους αναφέροντας ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Από την άλλη πλευρά, η εμπλοκή και 25 στελεχών της S&B που έπαιξαν το ρόλο των “buddies” τους ωφέλησε με διάφορους τρόπους, καθώς υποστήριξαν και καθοδήγησαν τους νέους στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συμμετείχαν, πέραν της καθημερινής τους εργασίας, με πλήρη δέσμευση στην επιτυχία του προγράμματος βελτιώνοντας και τη δική τους εξέλιξη ως managers, και ενδυνάμωσαν το αίσθημα υπερηφάνειας και προσφοράς τους στην όλη προσπάθεια. Το You@S&B απέσπασε το βραβείο «Προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο» στα βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2014 της KPMG.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation