ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Πάγια στρατηγική της Imerys είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των πτυχών της ΕΚΕ στις λειτουργίες της μέσω των στόχων δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας (CSR). H Imerys δεσμεύεται να προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους, ίση αντιμετώπιση της συνεισφοράς όλων, ίση μεταχείριση πρός όλους, ένα περιβάλλον που δεν ανέχεται διακρίσεις ή/και παρενοχλήσεις στους υπαλλήλους της, πελάτες, προμηθευτές ή οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη βασισμένη στο φύλο, την ηλικία, την ιθαγένεια, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, την οικογενειακή ή γονική κατάσταση, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση της πολιτικής μή αποκλεισμού. Επίσης δεσμεύεται να προωθήσει μία εταιρική φιλοσοφία βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας έχουν πολλαπλούς αποδέκτες και απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της Imerys. Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών και η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους είναι ένα κρίσιμο βήμα για την ενθάρρυνση της συσχέτισης ενδιαφερομένων μερών και εταιρίας.

Η λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει ως εξής:

 • Εργαζόμενοι
 • Επιχειρηματικοί εταίροι
 • Προμηθευτές και υπεργολάβοι
 • Μέτοχοι και επενδυτές
 • Μέλη τοπικής κοινωνίας
 • Δημόσιοι φορείς
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Πελάτες
 • Ανταγωνιστικές και ομότιμες εταιρίες
 • Τράπεζες και ναυλομεσίτες
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 

Χρονική διάρκεια

Οι στόχοι της ΕΚΕ οδηγούν στη συστηματική και συνεχή βελτίωση των πτυχών της ΕΚΕ στη λειτουργία της εταιρείας. Οι ενέργειες που λαμβάνει η εταιρεία και οι κανόνες που δημιουργεί έχουν συνέχεια, βελτιώνονται  / επανεξετάζονται με την πάροδο του χρόνου ή/και όταν καινούργια στοιχεία παρουσιάζονται.


Περιγραφή

Το 2017 η εταιρεία ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες για την προσέγγιση των εργαζόμενων της με σκοπό να ανοίξει έναν ανοιχτό διάλογο για τα διάφορα κοινωνικά θέματα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για την μείωση των ανισοτήτων σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης. Τα προγράμματα ήταν τα εξής:

 • Πρόγραμμα Your Voice (2017)
 • Συνέδριο ανώτερων διευθυντικών στελεχών (2017)
 • Πάνω από 30 σεμινάρια με πάνω απο 700 συμμετέχοντες παγκοσμίως (2017 & 2018)

Η έναρξη το 2018 του προγράμματος “Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία” αποτέλεσε  ένα από τους κύριους πυλώνες στο καινούργιο πρόγραμμα “SustainAgility” στον τομέα “Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας”. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η εταιρεία επιβεβαίωσε τον στόχο της να αναγνωρίσει, να αποδεχτεί και να εκτιμά τις ανθρώπινες διαφορές και δεσμεύτηκε:

 • Να προωθήσει μια κουλτούρα-εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.
 • Να αναπτύξει προγράμματα που επικεντρώνονται στην επίτευξη πολιτικής μη αποκλεισμού σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.
 • Να σέβεται και να προάγει την αρχή της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών.
 • Να δουλέψει μαζί με τους εργαζόμενους της ώστε να εξαλείψουν τυχόν εμπόδια ή ασυνείδητες προκαταλήψεις που αντιτίθενται στο περιβάλλον που θέλει να δημιουργήσει.
 • Να γνωστοποιηθεί η δεσμευση της εταιρείας στην πολιτική μη αποκλεισμών και ενσωμάτωσης και οι προσδοκίες της εταιρείας για μη-διάκριση διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για εκφοβισμό, παρενόχληση ή συμπεριφορά που να είναι διχαστική ή ανοιχτή σε παρερμηνεία.

Η εταιρεία ανέπτυξε επίσης ένα νέο πρόγραμμα που επικεντρώνεται γύρω από: την διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διακυβέρνηση, τη μάθηση και την ανάπτυξη, το πολιτισμό, την επικοινωνία και τους ανθρώπινους πόρους. Ιδρύθηκε διευθύνουσα επιτροπή για τον Μη Αποκλεισμό και την Ενσωμάτωση που καθορίζει και επιβλέπει τους στόχους του προγράμματος. 

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν έναν αρχικό ορίζοντα τριών ετών αρχίζοντας απο το 2020 και θα συνεχίσουν να εστιάζουν σε συγκεκριμένους στόχους έως το 2030.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από τις πράξεις της εταιρείας έχουν προκύψει οφέλη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως:

 • Η ανανέωση της πολιτικής αγορών σύμφωνα με τις προτάσεις της επιτροπής για το Μη Αποκλεισμό και την Ενσωμάτωση έθεσε την φιλοδοξία να διασφαλίσει εφοδιασμό χωρίς αποκλεισμούς στηριγμένους σε αλυσίδα προμηθευτών με αξιόλογες επιδόσεις βιωσιμότητας.
 • 7 γυναίκες και 4 άντρες στις εγκαταστάσεις της Imerys στην Κηφισιά λειτουργούν ως πρεσβευτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Μή αποκλεισμού και Ενσωμάτωσης».
 • Το 2019 το 22.19% του συνολικού δυναμικού της Imerys στη Μήλο και την Κηφισιά ήταν γυναίκες ενώ το 2020 το ποσοστό αυξήθηκε στο 29.97% με σχέδια το ποσοστό να αυξηθεί κατά πολύ καθώς το 2020 άρχισε επίσημα το πρόγραμμα.
 • H εταιρεία διασφαλίζει ευκαιρίες για τους νεότερους εργαζομένους της καθώς το 2019 νέοι κάτω των 30 ετών αντιστοιχούσαν στο 6.11% του συνολικού  δυναμικού της ενώ το 2020 το ποσοστό αυξήθηκε σε 13.35%.
 • Η Imerys δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις καθώς ποσοστό 10.48% των εργαζομένων της είναι πάνω από 55, ποσοστό 14,86% έχουν  ηλικία μεταξύ 50-54 χρονών ενώ μικρότεροι από 30 ετών είναι το13.35% στο έτος 2020.
 • Η Imerys εξασφαλίζει μόνιμες θέσεις εργασίες με ποσοστό 53.4% των εργαζομένων της το 2020 να είναι στην εταιρεία πάνω από 10 χρόνια.


Τόπος Δράσης

Οι δράσεις ΕΚΕ αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα (Κηφισιά και Μήλος).


Συνεργασία με φορέα

H πολιτική «Μη αποκλεισμού και Ενσωμάτωσης» εντάσσεται σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος SustainAgility που αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απόψεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων, επαγγελματικών ενώσεων, εξωτερικής έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης, επιτροπών αναγνώρισης κινδύνου, τοπικών forums, μηνύματα πελατών και αγορών και τις αναθεωρήσεις των παγκόσμιων τάσεων της αγοράς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το ανθρώπινο δυναμικό της Imerys βρισκόταν από την αρχή του προγράμματος στο επίκεντρο αφού από τα πρώτα σεμινάρια δόθηκε έμφαση στις απόψεις και πεποιθήσεις των εργαζομένων της εταιρείας για την δημιουργία των στόχων και του σχεδίου της επιτροπής για το Μη Αποκλεισμό και την Ενσωμάτωση. Το πρόγραμμα καλείται να δώσει λύσεις στους προβληματισμούς των εργαζομένων της εταιρείας πάνω σε κοινωνικά προβλήματα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος SustainAgility, τα πρόσθετα οφέλη για τις εγκαταστάσεις της Imerys στην Ελλάδα προκύπτουν από τα παρακάτω:

 • Αυξημένη δημιουργικότητα
 • Μεγαλύτερη καινοτομία
 • Καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Μείωση ποσοστού εναλλαγής προσωπικού
 • Μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων
 • Βελτιωμένα αποτελέσματα προσλήψεων
 • Καλύτερη φήμη για την εταιρείαΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation