ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνες Προμήθειες

Πρωτοβουλία

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Εμπλέκοντας τους Προμηθευτές μας στις Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες για τους πελάτες του. Η Imerys προσφέρει λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων, από βιομηχανίες μεταποίησης έως τα καταναλωτικά αγαθά. Ο Όμιλος αξιοποιεί τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη εφαρμογών, τις τεχνολογικές γνώσεις και την εξειδίκευση του στον τομέα της επιστήμης των υλικών, για να προσφέρει λύσεις εμπλουτίζοντας τους ορυκτούς πόρους του, παράγοντας συνθετικά ορυκτά και αναπτύσσοντας εξειδικευμένες συνταγές. Η Imerys συνεισφέρει ουσιαστικές ιδιότητες στα προϊόντα των πελατών της, καθώς και στις επιδόσεις αυτών, όπως η αντοχή στη θερμότητα, η σκληρότητα, η αγωγιμότητα, η αδιαπερατότητα, η αντοχή, η καθαρότητα, η ελαφρότητα, η διηθητική, προσροφητική και υδατο-απωθητική ικανότητα. Η Imerys εκπληρώνει φιλόδοξους στόχους για υπεύθυνη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καλή επιχειρησιακή συμπεριφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

www.imerys.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο όμιλος Imerys ξεκίνησε το Πρόγραμμα Υπεύθυνων Προμηθειών με στόχο την μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και την εμπλοκή των προμηθευτών μας στη μακροχρόνια δέσμευσή μας.

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τη δημιουργία από την Imerys μιας κουλτούρας υπεύθυνων προμηθειών. Αυτό γίνεται με το να ζητείται από τους προμηθευτές να αξιολογούν τις επιδόσεις τους σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση μέσω της ίδιας EcoVadis έκθεσης που εκδίδεται και για την Imerys.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι προμηθευτές της Imerys

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2021 και συνεχίζεται


Περιγραφή

Ως μέρος της προσπάθειας της Imerys να λειτουργεί με ηθικό και βιώσιμο τρόπο, ο Όμιλος ενσωματώνει σταθερά περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις στις διαδικασίες αγοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα ακόλουθα πρότυπα (τα Πρότυπα) περιγράφουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναμένει η Imerys από τους Προμηθευτές της για όλες τις λειτουργίες υπό τον έλεγχο του ίδιου του Προμηθευτή.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.
 • Συμμορφωθείτε με τις ισχύουσες πολιτικές και πρωτόκολλα της Imerys για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται από Προμηθευτές στις εγκαταστάσεις της Imerys.
 • Προσδιόρισε, αξιολόγησε και μετριάστηκε όλους τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.
 • Λάβετε τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη ατυχημάτων, εργατικών τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια έχουν λάβει αποτελεσματική και κατάλληλη εκπαίδευση.
 • Παρέχετε στους εργαζόμενους υπό την ευθύνη του Προμηθευτή τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 • Σεβαστείτε τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, εργολάβων και τρίτων εργαζομένων καθώς και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.
 • Πρόληψη της παιδικής εργασίας.
 • Εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας.
 • Αποτρέψτε και λάβετε διορθωτικά μέτρα έναντι οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης ή διάκρισης με βάση τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή, γονική και οικογενειακή κατάσταση, την εθνικότητα, τις αναπηρίες, τις πολιτικές ή συνδικαλιστικές σχέσεις ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση.
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με την απασχόληση με βάση σχετικά και αντικειμενικά κριτήρια όπως η ικανότητα, η εμπειρία και η απόδοση.
 • Προώθηση και ανάπτυξη της ένταξης για τη διασφάλιση βιώσιμης ποικιλομορφίας του εργατικού δυναμικού.
 • Υπεράσπισης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Συμμορφωθείτε με τα νομικά όρια, όπως ορίζονται στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ή/και στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, για τις αποδοχές των εργαζομένων και τις ώρες εργασίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
 • Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.
 • Συμμορφωθείτε με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές πολιτικές και πρωτόκολλα της Imerys για οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται από Προμηθευτές στις τοποθεσίες της Imerys.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις εντοπίζονται, αξιολογούνται και μετριάζονται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
 • Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών για μεγιστοποίηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων.
 • Περιορίστε την παραγωγή αποβλήτων και προωθήστε την ανάκτηση ή/και την εξάλειψη των αποβλήτων.
 • Προώθηση της ανάπτυξης και της διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 • Λάβετε τις απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας του ίδιου του Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς δεσμεύσεις.
 • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζονται με τα υλικά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Imerys, εάν ζητηθούν.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας υπεύθυνων αγορών από την Imerys. Το αποτέλεσμα ότι οι προμηθευτές βελτιώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές τους ωφελεί αμέσως την κοινωνία τουςΤόπος Δράσης

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Imerys Greece, στην Μήλο και στη Κηφισιά


Συνεργασία με φορέα

 • Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας υπεύθυνων αγορών από την Imerys. Αυτό το κάνουμε ζητώντας από τους προμηθευτές να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνησή τους απόδοση μέσω της ίδιας αναθεώρησης EcoVadis που αναλαμβάνει η Imerys.
 • Η EcoVadis, ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος πάροχος αξιολογήσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων στον κόσμο, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερες από 90.000+ αξιολογημένες εταιρείες.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της Imerys συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα Υπεύθυνων Αγορών, συνεργαζόμενοι με προμηθευτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές τους


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας υπεύθυνων αγορών από την Imerys. Το αποτέλεσμα ότι οι προμηθευτές βελτιώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές τους ωφελεί αμέσως την κοινωνία τους. Οι υπεύθυνες αγορές διασφαλίζουν ότι η Imerys έχει θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τον πλανήτη.

Απαιτώντας περισσότερα από τους προμηθευτές της και διασφαλίζοντας ότι έχουν προχωρήσει σε ζητήματα όπως η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, η Imerys μειώνει και διαχειρίζεται πιθανούς κινδύνους για την Imerys, το επιχειρησιακό αντικείμενό μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
MILOTERRANEAN Geo Experience

Pancratium maritimum – Ένα αρχαίο φυτό επιστρέφει στις παραλίες της Μήλου

To φυτώριο της Μήλου ως εκπαιδευτικός προορισμός

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

«Ας μιλήσουμε για την Πυρασφάλεια στο σπίτι μας». Συνεργασία Imerys Greece – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Myrtillo

«Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Αρώματα και Χρώματα από τα Αποκαταστημένα Ορυχεία της Μήλου

Ασφαλείς Κάτοικοι – Τουρίστες και Εργαζόμενοι : Το σύστημα οδικής διαχείρισης στα ορυχεία Imerys στη Μήλο.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ»

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον δραστηριότητας

Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού μπεντονίτη

Ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά της Μήλου – Διάσωση του χαμένου θησαυρού στο νησί

Εξάλειψη χωροκατακτητικών φυτικών ειδών από περιοχές αποκατάστασης.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IMERYS GREECE ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Καινοτόμος Εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και βελτιώνουν την ψυχική υγεία.

Κοινωνική ένταξη και Ποικιλομορφία

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου - 20 Χρόνια Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο

Μετεγκατάσταση αρχαίας δεξαμενής στη Μήλο - Η εξόρυξη συμβαδίζει με την πολιτιστική κληρονομιά

Πιο Ασφαλείς Μαζί: Χτίζοντας μια Ισχυρότερη Κουλτούρα Υ&Α

Συμβολή στη Βιοποικιλότητα μέσω της αποκατάστασης ορυχείων στη Μήλο

Συνεργασία εταιριών και ομάδων για τη διάσωση εργαζομένου στη Μήλο – Η Ισχύς εν τη Ενώσει.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας «FLU-ACE condensing flue gas economizer» στο Τσιγκράδο της Μήλου

Σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας- Προστασία των Εργαζομένων και της Τοπικής Κοινωνίας

Το ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΗΣ IMERYS ΣΤΗ ΜΗΛΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Φροντίζοντας τον Πλανήτη μας: Η Στρατηγική Βιοποικιλότητας της ImerysΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation