ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο ΟΤΕ και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και λειτουργίας του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται στις αξίες και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση του Ομίλου Deutsche Telekom.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Κώδικας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών ισχύει και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του (η λέξη «εργαζόµενοι» αναφέρεται σε όλα τα άτοµα που εργάζονται στον Όµιλο ΟΤΕ: Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθύνοντες σύµβουλοι, στελέχη, εργαζόµενοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο ΟΤΕ µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης π.χ. σύµβαση πλήρους απασχόλησης, σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύµβαση έργου, έµµισθη εντολή). Επίσης, ο Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ περιλαµβάνει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς, αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασµός της διαφορετικότητας, η εµπιστοσύνη, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ηθική, η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη. Αυτοί οι κανόνες καθιερώνουν ένα πρότυπο λειτουργίας και οδηγούν στην υιοθέτηση µιας κοινής «εταιρικής κουλτούρας».

 

Χρονική διάρκεια

2018 - 


Περιγραφή

Το 2018, ο Όµιλος ενίσχυσε τις προσπάθειές του αναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας ένα Σχέδιο ∆ράσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Έκτοτε, αναπτύχθηκε το Πρόγραµµα ∆έουσας Επιµέλειας για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.

Το 2018, µετά από έγκριση του ∆Σ του ΟΤΕ, ο Όµιλος υιοθέτησε τον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών, στον οποίο αναγνωρίζει την ευθύνη του να σέβεται τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται: στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, τις Βασικές Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τις Κατευθυντήριες Γραµµές του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), το Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών, την Τριµερή ∆ήλωση Αρχών σχετικά µε τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική (MNE Declaration) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.

Ισχύει και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του (η λέξη «εργαζόµενοι» αναφέρεται σε όλα τα άτοµα που εργάζονται στον Όµιλο ΟΤΕ: Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθύνοντες σύµβουλοι, στελέχη, εργαζόµενοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Όµιλο ΟΤΕ µε οποιαδήποτε µορφή σύµβασης π.χ. σύµβαση πλήρους απασχόλησης, σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύµβαση έργου, έµµισθη εντολή). Επίσης, ο Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ περιλαµβάνει βασικούς κανόνες συµπεριφοράς, αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασµός της διαφορετικότητας, η εµπιστοσύνη, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ηθική, η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη. Αυτοί οι κανόνες καθιερώνουν ένα πρότυπο λειτουργίας και οδηγούν στην υιοθέτηση µιας κοινής «εταιρικής κουλτούρας».

Μεταξύ άλλων, ο Όµιλος:

 • Σέβεται το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης.
 • Προστατεύει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων.
 • Λειτουργεί σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο (βλ. ενότητα Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, στη διαφορετικότητα, τη συµπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες (βλ. ενότητα ∆ίκαιη Εργασία και Ίσες Ευκαιρίες και την Πολιτική για τη ∆ιαφορετικότητα την Ισότητα και τη Συµπερίληψη Οµίλου ΟΤΕ η οποία εγκρίθηκε από το ∆Σ του ΟΤΕ και ισχύει για όλους τους εργαζοµένους του Οµίλου).

Ο Όµιλος δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης όλων των µορφών καταναγκαστικής εργασίας, εµπορίας ανθρώπων, σύγχρονης δουλείας καθώς και υπέρ της κατάργησης της παιδικής εργασίας. Επιπλέον, τα δικαιώµατα των πελατών του Οµίλου και των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν επίσης θέµατα υψηλής προτεραιότητας.

Ως εταιρεία ΤΠΕ, ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται να τηρεί και να προωθεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα σε σχέση µε τις ευθύνες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές µεταβολές και την ψηφιοποίηση. Για τον σκοπό αυτό, τον ∆εκέµβριο του 2022, το ∆Σ του ΟΤΕ ενέκρινε τις «Βασικές Αρχές Ψηφιακής Ηθικής στην Τεχνητή Νοηµοσύνη Οµίλου ΟΤΕ». Ο Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ έχει οριστεί ως υπεύθυνος για τη διαχείριση θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οποιοδήποτε ερώτηµα σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή αναφορές/ παράπονα υποβάλλονται στα υφιστάµενα κανάλια επικοινωνίας για θέµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Για οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών, διατίθεται επίσης το κανάλι επικοινωνίας [email protected]. Κινούµενη προς την ίδια κατεύθυνση, η Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ αναφέρεται σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών.

Η Ανάλυση Κινδύνων και Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα διεξήχθη σύµφωνα µε την µεθοδολογία ERM (∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων) και περιλάµβανε: χαρτογράφηση κινδύνων, πιθανά σενάρια κινδύνου, την πιθανότητα εµφάνισης κινδύνου, τις κύριες επιχειρηµατικές πτυχές που θα επηρεαστούν, ισχύοντα και προτεινόµενα µέτρα.

 • Η Ανάλυση Κινδύνου και Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα ξεκίνησε για πρώτη φορά το τέταρτο τρίµηνο του 2018 και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2019 για όλες τις Εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Οι τοµείς/επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγησης ήταν οι εξής: ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις Επιχειρήσεις, ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, Εργασιακές Σχέσεις και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Υγεία/Ασφάλεια και Ευεξία των Εργαζοµένων, ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Προµηθευτών, Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων (Πελάτες/Εργαζόµενοι) και Ελευθερία Έκφρασης, Υγεία και Ασφάλεια των Πελατών.
 • Η δεύτερη Ανάλυση Κινδύνων και Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ξεκίνησε στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2021, για όλες της εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ, και ολοκληρώθηκε κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2022. Οι τοµείς της αξιολόγησης ήταν οι ακόλουθοι: Τήρηση των Εταιρικών Κωδίκων και Μηχανισµών Αναφορών, ∆ιαχείριση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις Επιχειρήσεις, ∆ίκαιη Απασχόληση και ∆ιαχείριση των Εργαζοµένων, Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία των Εργαζοµένων, Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση της Τεχνολογίας και Ασφάλεια ∆εδοµένων, Προστασία της Ιδιωτικότητας (Πελατών/ Εργαζοµένων), Συµµετοχή και επίδραση σε τοπικές κοινότητες, Ψηφιακή Ένταξη, Ενέργεια και Κλιµατική Αλλαγή.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η Συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών και η αποτελεσµατικότητα των σχετικών ελέγχων:

 • Για τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ διεξάγεται ετήσια έρευνα µέσω αυτοµατοποιηµένου εργαλείου. Οι διευθύνοντες σύµβουλοι ή οι διευθυντές ανθρώπινου δυναµικού επιβεβαίωσαν ότι κατά τη διάρκεια του 2022 δεν υπήρξαν παραβιάσεις του Κώδικα, υπογράφοντας τις αντίστοιχες ∆ηλώσεις.
 • Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου ΟΤΕ ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίµηνο του 2022 τον έλεγχο «Πολιτικές του Οµίλου ΟΤΕ για την Αποτροπή της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τις Κοινωνικές Αρχές και για τη ∆ιαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συµπερίληψη» µε τα αποτελέσµατα να επιβεβαιώνουν ότι έχουν θεσπιστεί επαρκείς έλεγχοι και ότι το συνολικό περιβάλλον συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις εν γένει.

Με γνώµονα ότι η διάχυση βασικών αξιών και προτύπων στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό της υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, ο Όµιλος ΟΤΕ υιοθέτησε τον Κώδικας ∆εοντολογίας Προµηθευτών. Με βάση τις βασικές αξίες του Οµίλου ΟΤΕ που αφορούν στην επιχειρηµατική ηθική και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, ο Όµιλος ΟΤΕ απαιτεί από τον εκάστοτε Προµηθευτή να συµµορφώνεται µε τις Αρχές που αναφέρονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών Οµίλου ΟΤΕ και να ενεργεί σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας και τον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών του Οµίλου ΟΤΕ. Οι Αρχές αυτές συνοδεύουν τη σχετική Σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ της Εταιρείας του Οµίλου ΟΤΕ και του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής δεσµεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την εφοδιαστική του αλυσίδα ενώ όλοι οι προµηθευτές καλούνται να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Επιπλέον, διεξήχθη καµπάνια ευαισθητοποίησης σε θέµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που απευθυνόταν σε όλους τους σηµαντικούς επιχειρηµατικούς εταίρους του Οµίλου (συνολικά 260 εταίροι), στα τέλη του 2019 και τις αρχές του 2020. Η καµπάνια θα επαναληφθεί εντός του 2023. Επιπλέον, η Deutsche Telekom συµµετέχει στην Πρωτοβουλία CFSI (Conflict-Free Sourcing Initiative), για να αποτρέψει τη χρήση ορυκτών από εµπόλεµες περιοχές. Σηµαντικές συνιστώσες της ολοκληρωµένης προσέγγισης του Οµίλου για τη διαχείριση των θεµάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ήταν επίσης η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών, οι δράσεις ευαισθητοποίησης, οι εκπαιδεύσεις και η συµµετοχή σε αντίστοιχα δίκτυα. Το 2022, ο Όµιλος ΟΤΕ πραγµατοποίησε εκ νέου Ανάλυση Ουσιαστικότητας µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα να είναι ένα από τα θέµατα που επισηµάνθηκαν από τα ενδιαφερόµενα µέρη, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η ευθύνη για τον σεβασµό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να ενσταλαχθεί στους στρατηγικούς στόχους και τις προσπάθειες του Οµίλου. Το θέµα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναφέρεται στην ενσωµάτωση των πρακτικών διαχείρισης θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλη τη στρατηγική και σε όλες τις πτυχές ενός οργανισµού. Περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πτυχές:

 • Κατανόηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που µπορεί να προκύψουν επί των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω των δράσεων και των λειτουργιών του Οµίλου καθώς και µέσω των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεών του µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των προµηθευτών, καθώς και των επενδύσεών του.
 • ∆ιευκόλυνση της προσβασιµότητας (για άτοµα µε αναπηρία) στις εγκαταστάσεις του Οµίλου.
 • Υποχρεώσεις δέουσας επιµέλειας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
 • Πολιτική δέσµευση σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
 • Τα θέµατα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα λαµβάνονται υπόψη σε σηµαντικές επενδυτικές αποφάσεις (π.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορές) και συµβάσεις.
 • Αναγνώριση της σηµασίας της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και µετάδοσης πληροφοριών και ιδεών µέσω οποιουδήποτε µέσου και ανεξαρτήτως συνόρων. Οι εταιρείες σέβονται και προστατεύουν την ελευθερία έκφρασης των χρηστών τους επιδιώκοντας να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις σχετικών κυβερνητικών περιορισµών, εκτός από αυστηρά καθορισµένες περιπτώσεις που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και αρχές.

Τον Μάιο του 2022 διεξήχθη ενηµερωτικό διαδικτυακό σεµινάριο, ανοικτό σε όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ, σχετικά µε τη νέα πολιτική για την «Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας και της παρενόχλησης στην εργασία» η οποία εγκρίθηκε τον ίδιο µήνα στο πλαίσιο του νόµου 4808/2021 και ισχύει για όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ.

Ο κατάλογος των προγραµµάτων κατάρτισης για το 2022 περιλαµβάνει κεφάλαιο σχετικά µε τη ∆ιαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συµπερίληψη, το οποίο είναι διαθέσιµο σε όλους τους εργαζοµένους.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ο Όµιλος ΟΤΕ ξεκίνησε µια εσωτερική εκστρατεία µε επίκεντρο τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα όλων και την προστασία από κάθε µορφή βίας και παρενόχλησης, µε βάση τη νέα Πολιτική για την «Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας και της παρενόχλησης στην εργασία». Αυτή και κάθε σχετική εκστρατεία επικοινωνίας αναφέρεται στον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών. 1.532 εργαζόµενοι µε βάση σχετική αναφορά στην αντίστοιχη ενότητα για τη ∆ιαχείριση Θεµάτων Κανονιστικής Συµµόρφωσης) συµµετείχαν στις εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συµµόρφωσης (πρόγραµµα «Welcome on Board», πρόγραµµα «Εξυπηρέτησης Πελατών» και επιτόπιες εκπαιδεύσεις για εργαζοµένους του Οµίλου ΟΤΕ στα ιδιόκτητα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ - καταστήµατα COSMOTE) και καταρτίστηκαν σε πτυχές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεδοµένου ότι ο Κώδικας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών και οι Πολιτικές που αφορούν τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό της Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Οι εργαζόµενοι της CTS και της COSMOTE e-Value συµµετείχαν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση για θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία ξεκίνησε εκ νέου το 2021. Από τους εργαζοµένους για τους οποίους είχε προγραµµατιστεί η παρακολούθηση της εκπαίδευσης στα τέλη του 2021:

 • CTS: 1.814 εργαζόµενοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022 (54,82%). Το 2021, 342 εργαζόµενοι συµµετείχαν. Μεταξύ των εργαζοµένων που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022, 93 κατείχαν διευθυντικές θέσεις (έναντι 33 εργαζοµένων το 2021).
 • COSMOTE E-Value: 860 εργαζόµενοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022 (58,9%). Μεταξύ αυτών, 53 εργαζόµενοι (30%) κατείχαν διευθυντικές θέσεις.

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται να εκπληρώνει τις ευθύνες του όσον αφορά στον σεβασµό των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Για τον σκοπό αυτό, τον Μάιο του 2019, καταρτίστηκε η Χάρτα ∆ιαφορετικότητας στην Ελλάδα, µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την προώθηση των Ίσων Ευκαιριών και της ∆ιαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, µε τον Όµιλο ΟΤΕ να αποτελεί ιδρυτικό µέλος. Αυτή η συνεργασία αποτελεί έµπνευση, δέσµευση και παράλληλα ανάπτυξη δράσεων προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισµούς, ανοιχτό σε όλους.

Το 2022, ο Όµιλος συµµετείχε στον 2ο Μήνα ∆ιαφορετικότητας (Μάιος 2022) όπου, µέσω µιας επικοινωνιακής εκστρατείας, οι εργαζόµενοι ήρθαν σε επαφή µε τις αρχές της ∆ιαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συµπερίληψης.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1.532 εργαζόµενοι συµµετείχαν στις εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συµµόρφωσης (πρόγραµµα «Welcome on Board», πρόγραµµα «Εξυπηρέτησης Πελατών» και επιτόπιες εκπαιδεύσεις για εργαζοµένους του Οµίλου ΟΤΕ στα ιδιόκτητα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ - καταστήµατα COSMOTE) και καταρτίστηκαν σε πτυχές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεδοµένου ότι ο Κώδικας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Κοινωνικών Αρχών και οι Πολιτικές που αφορούν τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό της Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Οι εργαζόµενοι της CTS και της COSMOTE e-Value συµµετείχαν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση για θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία ξεκίνησε εκ νέου το 2021. Από τους εργαζοµένους για τους οποίους είχε προγραµµατιστεί η παρακολούθηση της εκπαίδευσης στα τέλη του 2021:

 • CTS: 1.814 εργαζόµενοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022 (54,82%). Το 2021, 342 εργαζόµενοι συµµετείχαν. Μεταξύ των εργαζοµένων που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022, 93 κατείχαν διευθυντικές θέσεις (έναντι 33 εργαζοµένων το 2021).
 • COSMOTE E-Value: 860 εργαζόµενοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση το 2022 (58,9%). Μεταξύ αυτών, 53 εργαζόµενοι (30%) κατείχαν διευθυντικές θέσεις.


Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: DT EU GOOD CAUSE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation