ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή στον πλανήτη αλλά και όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπισή της και στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, μέσα από την υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απευθύνεται σε όλες τις κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν αναγνωριστεί από τον Όμιλο ΟΤΕ και είναι οι εξής:

 • Πελάτες και εν δυνάμει πελάτες
 • Επιχειρήσεις
 • Επιστήμη, έρευνα, εκπαίδευση
 • ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες
 • Μέσα ενημέρωσης
 • Κράτος/ Κυβερνητικοί φορείς
 • Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και εκπρόσωποί τους
 • Προμηθευτές
 • Μέτοχοι, ομολογιούχοι, επενδυτές, αναλυτές
 

Χρονική διάρκεια

Οι Στόχοι Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ -με τα συναφή μέτρα για την επίτευξή τους- έχουν χρονική διάρκεια από το 2017 (έτος αναφοράς) έως το 2040, όπου επιδιώκεται το Μηδενικό Ανθρακικό Αποτύπωμα.


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.  Συγκεκριμένα συνεισφέρει σε στόχους για την κλιματική αλλαγή -σε επίπεδο Ομίλου Deutsche Telekom- οι οποίοι πιστοποιήθηκαν το 2019 από το Science Based Targets Initiative και είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5οC.

Οι στόχοι επικαιροποιήθηκαν το 2021 και έγιναν πιο φιλόδοξοι ως ακολούθως:

 • Μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα από την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του έως το 2025. Περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την κατανάλωση φυσικού αερίου, ντίζελ και βενζίνης καθώς και οι  εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρισμού.
 • Mηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2040. Περιλαμβάνονται οι εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου, από την παραγωγή των προϊόντων και του πάγιου εξοπλισμού έως  τη λειτουργία του και τελικά τη χρήση των προϊόντων  από τους πελάτες.
 • 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού από το 2021 και μετά.

Για να  πετύχει ο Όμιλος ΟΤΕ το  μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε:

 • χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του,
 • χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ICT με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε ότι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ήδη πετύχει από το 2020  την κάλυψη κατανάλωσης του ηλεκτρισμού κατά 100%.

Η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, -ειδικά στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και εξοπλισμό- είναι μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για τον επόμενο χρόνο αλλά και μακροπρόθεσμα και για το λόγο αυτό ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θέσει προτεραιότητες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που αφορούν:

 • Στo τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, με στόχο τη μετάβαση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο.

Τα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απενεργοποίηση και απεγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο σταθερής, την βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων, την αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο πιο αποδοτικό, την απενεργοποίηση των επιπέδων χωρητικότητας σε περιόδους χαμηλής κυκλοφορίας. Έμφαση δίνεται και στις ηλεκτρικές γεννήτριες, ιδιαίτερα σε αυτές που καλύπτουν ανάγκες αυτόνομων σταθμών βάσης (24ωρης λειτουργίας). Εξετάζεται η σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο ή η μετατροπή τους σε κατάσταση υβριδικής λειτουργίας με χρήση ΑΠΕ, ενώ εφαρμόζεται και ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης.

 • Σε κτίρια, data centers και καταστήματα, με έμφαση στην ορθολογική χρήση και την αποδοτική λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των data centers. Περιλαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στην αποδοτική λειτουργία του ΙΤ εξοπλισμού (ενοποίηση συστημάτων, virtualization, προσανατολισμός rack, κλπ.) αλλά και των υποδομών (UPS, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, καλωδιώσεις κλπ.) που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του. Το 2021 η μέση απόδοση των data center (όπως αποτυπώνεται στον δείκτη Power Usage Efficiency, PUE) βελτιώθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2017. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή είναι συνεχείς, καθώς αυτό θα αντισταθμίσει την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των δικτύων.

Σε ό,τι αφορά τα κτίρια, δίνεται έμφαση στην περιβαλλοντικά πιστοποιημένη ριζική ανακαίνισή σε σημαντικά, για τη λειτουργία του Ομίλου, κτίρια. Έως τώρα, 3 κτίρια έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση LEED σε επίπεδο GOLD.

 • Στις οδικές μεταφορές, με έμφαση στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων περιλαμβανομένων των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης (PHEV) καθώς και αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) οχημάτων αλλά και στον έλεγχο των μετακινήσεων.

Στόχος είναι η επίτευξη, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα της αγοράς και της τεχνολογίας, ενός οικολογικού στόλου οχημάτων, με δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών των οχημάτων σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η αντικατάσταση περισσότερων από 300 εταιρικών οχημάτων με μοντέλα τεχνολογίας PHEV. Μέχρι το τέλος του 2021, έχουν ήδη ενσωματωθεί στον στόλο 123 PHEV οχήματα. Παράλληλα αναπτύσσεται δίκτυο φόρτισης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, ώστε να μπορούν να φορτίζονται όλα τα οχήματα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον θέσεις στάθμευσης για φόρτιση οχημάτων για τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων του Ομίλου.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2021 ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα όπως:

 • Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, από το 2020 ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε το 100% κατανάλωσης ηλεκτρισμού να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα μιλάμε για ένα πράσινο δίκτυο -Green COSMOTE network- μέσω του οποίου παρέχει τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, οι εκπομπές άμεσες και έμμεσες εκπομπές του Ομίλου (Scope 1 & 2)   μειώθηκαν κατά 85% το 2021 σε σχέση με το 2017 (από 103 kt CO2 eq το 2017 σε 15 kt CO2 eq το 2021)
 • Μέσα από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν το 2021, σε όλες τις δραστηριότητές, ο Όμιλος κατάφερε να εξοικονομήσει ενέργεια 17,8 GWh που αντιστοιχεί στην κατανάλωση (ηλεκτρισμού) μιας πόλης 16.000 κατοίκων.
 •  Στον Όμιλο ΟΤΕ μέσα σε ένα έτος (2020-2021) καταγράφηκε αύξηση των δεδομένων 30%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 9% χάρη σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που ακολουθούνται.
 • Για το 2021, οι έμμεσες εκπομπές GHG (scope 3) υπολογίστηκαν σε περίπου 590 kt CO2 eq στην Ελλάδα. Πάνω από το 90% των scope 3 εκπομπών σχετίζονται με τις εκπομπές των προμηθευτών κατά την παραγωγή συσκευών, εξοπλισμού κ.λπ. (κατηγορίες 1 και 2 σύμφωνα με το GHG Protocol) και τις εκπομπές των πελατών κατά τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών (κατηγορίες 11 και 13 σύμφωνα με το GHG Protocol). Από το 2017 οι εκπομπές scope 3 στην Ελλάδα μειώθηκαν σχεδόν κατά 40%.


Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασίες με άλλους φορείς γίνονται κατά περίπτωση ανάλογα το σχεδιαζόμενο μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας ή μείωσης των εκπομπών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συστηματική παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών, καθώς και για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ενδεικτικά οφέλη:

 • Για τον τρόπο που δημοσιοποιεί και διαχειρίζεται τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στην κλιματική αλλαγή, ο ΟΤΕ βαθμολογήθηκε με «Α-» για πρώτη φορά από το διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP. Η φετινή κατάταξη τοποθετεί τον ΟΤΕ αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και αυτόν του κλάδου των ΜΜΕ, τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών data center, στον οποίο συγκαταλέγεται.
 • Το 2021, τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που υλοποιήθηκαν οδήγησαν σε εξοικονόμηση ενέργειας 17,8 GWh (3% της κατανάλωσης ενέργειας το 2021), ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύχθηκαν υπολογίζονται σε 8.6 kt CO2 eq. Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας συνεισφέρει στη μείωση του ενεργειακού κόστους του Ομίλου.
 • Θετική εικόνα και φήμη στα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου.
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος να λειτουργήσει σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Προϊόντα και Υπηρεσίες ΤΠΕ:

Η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C (Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, ∆εκέμβριος  2015), απαιτεί σημαντικές μειώσεις εκπομπών παγκοσμίως που φτάνουν στο 40-70% έως το 2050 σε σχέση με τις εκπομπές του 2010. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ καθίσταται πλέον επιτακτική. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της GeSI Digital with Purpose, η αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις εκπομπών 7 φορές μεγαλύτερες του ανθρακικού αποτυπώματος του τομέα, σε ένα σενάριο αναφοράς. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα δυναμικό 668 Mt CO2 eq το 2030 (περίπου 1,3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Τα δίκτυα οπτικών ινών και οι 5G τεχνολογίες αναμένεται να συνεισφέρουν αποφασιστικά σε αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και επιδιώκει τον σχεδιασμό σχετικών υπηρεσιών.

 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation