ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο OTE και η COSMOTE αναγνωρίζουν ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και θεωρούν ότι η ορθολογική και αποδοτική χρήση τους αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετηθεί η αρχή «Μείωση–Επαναχρησιμοποίηση–Ανακύκλωση», με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν από κάθε εταιρική δραστηριότητα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων απευθύνεται σε όλες τις κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν αναγνωριστεί από τις Εταιρείες και είναι οι εξής:

 • Πελάτες και εν δυνάμει πελάτες
 • Επιχειρήσεις
 • Επιστήμη,έρευνα,εκπαίδευση
 • ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες
 • Μέσα ενημέρωσης
 • Κράτος/ Κυβερνητικοί φορείς
 • Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και εκπρόσωποί τους
 • Προμηθευτές
 • Μέτοχοι,ομολογιούχοι,επενδυτές,αναλυτές
 

Χρονική διάρκεια

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Διαχείρισης Αποβλήτων αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015.


Περιγραφή

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής, καταγραφής, αποθήκευσης και τελικά διαχείρισης/ ανακύκλωσης, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης για τηλεφωνικές συσκευές με τα αξεσουάρ τους,οικιακές μπαταρίες και μελάνια εκτυπωτή που υλοποιείται στο δίκτυο καταστημάτων) πανελλαδικά,και συνεργάζονται με πιστοποιημένες/εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων και της αξιοποίησης των περιεχόμενων υλικών (π.χ. χαλκός,σίδηρος ,χάλυβας,κλπ.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων αγαθών,με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων,εντάσσονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΟΤΕ και της COSMOTE, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις αρχές του ISO 14001:2004.

Τα παραγόμενα απορρίμματα από τις δραστηριότητες του OTE και της COSMOTE για το 2015 υπολογίστηκαν σε 7.360t περίπου και εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Επικίνδυνα απόβλητα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (π.χ. λιπαντικά,συσσωρευτές,κλπ.)
 • Τεχνικά απορρίμματα τα οποία αφορούν σε υλικά/εξοπλισμό απαραίτητα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. καλώδια,μέταλλα,τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός,κλπ.), και σε προϊόντα που συλλέγονται στο δίκτυο των καταστημάτων COSMOTE και προωθούνται για ανακύκλωση (π.χ. συσκευές κινητής/σταθερής τηλεφωνίας,οικιακές μπαταρίες,κλπ.)
 • Χαρτί
 • Γενικά απορρίμματα, που περιλαμβάνουν τα τυπικά αστικά απορρίμματα από τα κτίρια, τα υλικά συσκευασίας καθώς και απορρίμματα από τη λειτουργία των γραφείων (π.χ. μελανοδοχεία)
 • Λοιπά απορρίμματα, που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής)

Τα υφιστάμενα προγράμματα ανακύκλωσης καλύπτουν το σύνολο των τεχνικών και των επικίνδυνων απορριμμάτων.Οι ποσότητες που τελικά αποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι λιγότερες του 10% των παραγόμενων απορριμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των μελανοδοχείων λόγω των πιθανών επικίνδυνων ουσιών που μπορεί να περιέχουν και του αργού ρυθμού αποσύνθεσης των υλικών από τα οποία αποτελούνται.Το 2015,ο ΟΤΕ και η COSMOTE χρησιμοποίησαν επαναγεμισμένα μελανοδοχεία σε ποσοστό 68% και 93% αντίστοιχα, υπερκαλύπτοντας τους στόχους που είχαν τεθεί.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων σε δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεταξύ των σχετικών δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2015,περιλαμβάνονται:

Η συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος,στο πλαίσιο του οποίου:

Πραγματοποιήθηκε εσωτερική επικοινωνία των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στα ενδοδίκτυα του ΟΤΕ και της COSMOTE,με έμφαση σε αυτά που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια και στα Προγράμματα Ανακύκλωσης κτιρίων και καταστημάτων.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος,οι δύο εταιρείες υπενθύμισαν την ιδιαίτερη σημασία που έχει η συμβολή όλων στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω ενός στοχευμένου ειδικού προγράμματος ανακύκλωσης για παλιές συσκευές κινητής.Οι πελάτες των καταστημάτων, ανακυκλώνοντας το παλαιό κινητό τους μπορούσαν επιτόπου να αγοράσουν μια νέα συσκευή ή tablet έως και € 20 φθηνότερα.Μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE,ΓΕΡΜΑΝΟΣ,η «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και η «Καλλιστώ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση» ενισχύθηκαν περαιτέρω,καθώς για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους που συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 01.06.2014 – 31.12.2015 (συνολικά 15t),€ 1.000 διατέθηκαν στις παραπάνω ΜΚΟ.

Η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με στόχο την αποδοτική λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στα κτίρια:

Πραγματοποιήθηκε έρευνα για την εμπειρία των εργαζομένων από την υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης στα κτίρια,ώστε να προσδιοριστούν βελτιωτικές/ διορθωτικές ενέργειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,πάνω από το 96% των εργαζομένων θεωρεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό έργο,καθώς διαμορφώνει μια κοινή κουλτούρα συμμετοχής στην ανακύκλωση για τους εργαζόμενους,τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου.Επίσης, το 81% έχει πολύ καλή γνώση του περιεχομένου του προγράμματος ενώ το 93% αξιολογεί θετικά τη λειτουργικότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού.Τόπος Δράσης

Τα προγράμματα Διαχείρισης Αποβλήτων καλύπτουν τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του ΟΤΕ και της COSMOTE στην Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Πιστοποιημένες/ εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων.


Συμμετοχή εργαζομένων

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE υλοποιούν (από το 2013) ένα εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στα κτίρια. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανακύκλωση των απορριμμάτων που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία των κτιρίων γραφείων, βασίζεται στην αρχή «Διαλογή στην πηγή» και υπάρχει κεντρική διαχείριση. Με την υλοποίηση του προγράμματος, ο ΟΤΕ και η COSMOTE συνεισφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας,με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο και ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.

Μέχρι τώρα έχουν εγκατασταθεί 178 σταθμοί ανακύκλωσης και 2940 κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, σε 15 κτίρια πανελλαδικά,καλύπτοντας περίπου 7000 εργαζόμενους. Εντός του 2016,το πρόγραμμα ανακύκλωσης θα επεκταθεί σε δύο ακόμη κτίρια,καλύπτοντας πάνω από 600 εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επέκτασης του προγράμματος, τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε έρευνα στα πρώτα 6 κτίρια του προγράμματος. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η καταγραφή της εμπειρίας των εργαζομένων από την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να προσδιοριστούν καλές πρακτικές και βελτιωτικές/διορθωτικές ενέργειες (συμμετείχαν πάνω από 600 εργαζόμενοι).

Το 2015 ανακυκλώθηκαν 91,5t υλικών εκ των οποίων 77,7t χαρτί, 7,6t πλαστικό, 300kg αλουμίνιο, 2,1t μελανοδοχεία, 3,8t διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και 388kg οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ορθή διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων με την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία του ΟΤΕ και της COSMOTE και στον έλεγχο του λειτουργικού τους κόστους. Παράλληλα,η ορθή διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στα οικοσυστήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εταιρειών με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation