ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πρωτοβουλία

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο ΟΤΕ και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και λειτουργίας του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεμάτων που επιδρούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλες οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών

 

Χρονική διάρκεια

Αύγουστος 2017- Ιανουάριος 2018 (6 μήνες)


Περιγραφή

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ προσδιορίζουν τα σημαντικότερα θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους μέσω της «Ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων», η οποία πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια, σύμφωνα με την προσέγγιση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου.

Η διαδικασία αυτή, κατέχει σημαντικό ρόλο στη συνολική διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου και κάθε φορά που υλοποιείται, ενισχύεται η προσέγγιση της ανάλυσης και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το 2017, για πρώτη φορά, η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να

προκύψουν τα θέματα σε επίπεδο Ομίλου (Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία), αντί σε επίπεδο εταιρειών.

Ως πρώτο βήμα, για τον ορισμό της λίστας των θεμάτων προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας πραγματοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ το 2017, λήφθηκαν υπόψη:

 • Τα ήδη αναγνωρισμένα σημαντικά θέματα για τον Όμιλο
 • Οι απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών G4 του GRI
 • Το περιεχόμενο του συμπληρώματος του GRI για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
 • Τα σημαντικά θέματα για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτά προκύπτουν από τους αναλυτές επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων
 • Η αποτύπωση των ουσιωδών θεμάτων για τις τηλεπικοινωνίες από τo Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (Sustainability Accounting Standards Board)
 • Τα ουσιώδη θέματα για τον κλάδο Τηλεπικοινωνίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βάσει του GESI
 • Τα σημαντικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί από άλλες εταιρείες του κλάδου

Από την ανάλυση αυτή, προέκυψαν 49 θέματα, που χωρίστηκαν σε 10 θεματικές κατηγορίες:

 • Ασφάλεια και Απόρρητο Δεδομένων
 • Υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των εργαζομένων
 • Σεβασμός Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
 • Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών
 • Κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων
 • Οικονομική Επίδοση
 • Πολιτικές εταιρικής συμμόρφωσης
 • Πρακτικές δίκαιης απασχόλησης και ίσων ευκαιριών
 • Έρευνα & Καινοτομία
 • Υπεύθυνη επικοινωνία με τους πελάτες

 

Για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας

και των επιπτώσεων του κάθε θέματος αναπτύχθηκε

κλίμακα βαθμολογίας βασισμένη στην προσέγγιση

Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου. Τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, λόγω της ευθύνης και της γενικής εποπτείας των θεμάτων και λειτουργιών του Ομίλου, κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα παραπάνω θέματα. Συγκεκριμένα, βαθμολόγησαν για κάθε ένα από τα αναγνωρισμένα θέματα την πιθανότητα αυτό να συμβεί εντός των προσεχών 2 ετών και το μέγεθος της επίπτωσής του στον Όμιλο.

Τα προς εξέταση θέματα περιελάμβαναν ζητήματα που είναι δυνατόν να αποτελούν κινδύνους ή ευκαιρίες για τη λειτουργία του Ομίλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ αξιολόγησε τα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές των εταιρειών του Ομίλου, οπότε και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών, μέτρων και δραστηριοτήτων που ήδη υλοποιούνται από τις εταιρείες.

Στην αξιολόγηση έλαβαν μέρος 30 μέλη της Διοίκησης  του Ομίλου ΟΤΕ ή και εκπρόσωποί τους, καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών των εταιρειών, σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία.

Οι απαντήσεις των μελών της Διοίκησης αναλύθηκαν, ώστε να προκύψει η σημαντικότητα των θεμάτων για τη βιώσιμη λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ.

Στη συνέχεια, τα θέματα ομαδοποιήθηκαν σε 26 νέα ευρύτερα θέματα, τα οποία μέσω ενός online ερωτηματολογίου τέθηκαν για αξιολόγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη των εταιρειών. Το ερωτηματολόγιο (στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα και Αλβανικά) ήταν διαθέσιμο από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017. Συλλέχθηκαν συνολικά 18.184 απαντήσεις από όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών.

Οι απαντήσεις, συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν ανά ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και ανά χώρα. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των θεμάτων από τα μέλη της Διοίκησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για κάθε χώρα και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βαρύτητες- βάσει της φύσης του κάθε θέματος και του αποτυπώματος της κάθε χώρας σε κάθε ένα θέμα- προέκυψαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το σύνολο του Ομίλου ΟΤΕ.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σημαντικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων από τη Διοίκηση των εταιρειών και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζονται στη σελίδα 26 στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω αποτελέσματα επικυρώθηκαν από την Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η επίδραση της Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ έχει άμεση επίδραση στο κοινό, καθώς η διαδικασία αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ του Ομίλου και του κοινού. Η διαδικασία αυτή είναι πολύπλευρη και έχει μεγάλο εύρος, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και του πλήθους των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου έχουν επίδραση στο κοινό, καθώς ο Όμιλος αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και εν συνεχεία προσαρμόζει τη στρατηγική και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξής του αναλόγως. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις του Ομίλου είναι επίκαιρες, ουσιαστικές και σχετικές με τα ενδιαφερόμενα μέρη του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση και την ικανοποίησή τους, που αποτελεί κύριο παράγοντα μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Τόπος Δράσης

Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων  διεξάχθηκε και στις 3 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ- Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία- ώστε τα αποτελέσματά της να αφορούν στο σύνολο του Ομίλου ΟΤΕ.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

1.677 εργαζόμενοι (πλέον των μελών της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ), συμμετείχαν στην Αξιολόγηση Ουσιαστικών Θεμάτων, απατώντας το σχετικό online ερωτηματολόγιο.  


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Αναγνώριση κινδύνων  και ευκαιριών για τον Όμιλο.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Αναγνώριση βαθμού σημαντικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών και για κάθε χώρα, ξεχωριστά.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη ή αναδιαμόρφωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξη και των σχετικών δράσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών
 • Ανταπόκριση στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) G4, για την ανάπτυξη Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: DT EU GOOD CAUSE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation