ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015 που θα δημοσιοποιηθεί άμεσα, θα είναι η τρίτη έκδοση κατά σειρά. Καλύπτει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα σε όλες τις μονάδες λειτουργίας της κατά την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Στόχος της Έκθεσης είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας και των επιδράσεων της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχώς (2014-2016).


Περιγραφή

Για τη δημιουργία της Έκθεσης έχουν εργαστεί διαφορετικά τμήματα της εταιρείας μας παραθέτοντας στοιχεία για την πληρότητα και την ορθότητά της. Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σε «βασική» συμφωνία (‘in accordance – Core’), με την τέταρτη έκδοση (‘G4’) των διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting Initiative (‘GRI’) (www.globalreporting.org/reporting/g4). H Έκθεση καλύπτει επίσης και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Οι δείκτες GRI G4 που καλύπτει η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015, έχουν προκύψει μέσα από μία ενδελεχή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει θέματα τα οποία απορρέουν από:

 • Εσωτερικά στρατηγικά έγγραφα και διαδικασίες, καθώς και αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. έρευνες γνώμης)
 • Επισκόπηση του Τύπου και τα σχετικών δημοσιευμάτων για το 2015
 • Τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold Corporation για τα έτη 2014 και 2015
 • Τους απολογισμούς ομοειδών εταιρειών του μεταλλευτικού κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
 • Ειδικές εκδόσεις του οργανισμού GRI για τον μεταλλευτικό κλάδο
 • Διεθνή πρότυπα και οδηγίες βιωσιμότητας τόσο για τον μεταλλευτικό κλάδο όσο και γενικότερες τάσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο των δημοσιοποιήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εταιρεία δημοσιεύει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση που συμπεριλαμβάνει μη οικονομικά στοιχεία, διοικητικές πρακτικές και στόχους βελτίωσης. Τόσο οι στόχοι της όσο και οι πρακτικές της καταγράφονται σταθερά βάσει συγκεκριμένων, παγκοσμίως αποδεκτών δεικτών ώστε τα ετήσια αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, οι εταιρικοί στόχοι συγκεκριμένοι και η όποια βελτίωση μετρήσιμη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή είναι μέχρι σήμερα προαιρετική, γίνεται εμφανές ότι στην Ελληνικός Χρυσός έχουμε σαν στόχο την υπεύθυνη λειτουργία και την διαφάνεια. Η σταδιακή βελτίωση των δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας όπως αποτυπώνεται στους ετήσιους απολογισμούς μας αποδεικνύει αυτή την δέσμευση τόσο στην διαφάνεια όσο και στην βελτίωση της εταιρείας μας.

Η εταιρεία έχει μία από της πληρέστερες βάσεις δεδομένων διαθέσιμη στο κοινό μέσω ίντερνετ όπου καταγράφονται και προβάλλονται οι πρακτικές της σε πλήθος θεμάτων. Γίνεται προσπάθεια για να επιβεβαιώνονται πολλοί δείκτες και από εξωτερικούς ελεγκτές και επιπλέον σύντομα το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα είναι και αυτό διαθέσιμο μέσω ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο.Τόπος Δράσης

Μεσω Ίντερνετ.


Συνεργασία με φορέα

Οι εκθέσεις βιωσιμότητας συντάσσονται σε συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες με μακρόχρονη πείρα στην σύνταξη και έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εταιρεία έχει καλλιεργήσει κουλτούρα διαφάνειας στους εργαζομένους της σε όλα τα επίπεδα ώστε η παροχή στοιχείων για τους δείκτες υπεύθυνης λειτουργίας να είναι άμεση. Επιπλέον, η βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας, η οποία μετριέται με βάση τους δείκτες αυτούς, αφορά το σύνολο του προσωπικού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σταδιακά βελτιώνεται η αποδοχή της εταιρείας από την κοινωνία.

Η δημοσιοποίηση από την εταιρεία στοιχείων που ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει την δυνατότητα της σύγκρισης της Ελληνικός Χρυσός με άλλες ομοειδής εταιρείες φανερώνοντας τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της εταιρείας μας, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή μας στρατηγική σε όλους τους τομείς, βοηθώντας μας στην στοχοθεσία σε πλήθος επιχειρησιακών πρακτικών. Η βελτίωση αυτή φαίνεται από την επίτευξη των στόχων που θέτει η εταιρεία κάθε χρόνο και την δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Η δημοσιοποίηση αυτή γίνεται μέσω των απολογισμών βιωσιμότητας που είναι διαθέσιμοι στο site της εταιρείας. Γίνεται λοιπόν ορατή αυτή η συνεχής προσπάθεια αυτοβελτίωσης της Ελληνικός Χρυσός σε πολλές περιπτώσεις πολύ πέρα από την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Στην Ελληνικός Χρυσός στόχος μας είναι να γινόμαστε καθημερινά μία πιο ασφαλής, πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη και πιο αξιόπιστη εταιρεία.

Η πιστοποίηση άλλωστε της εταιρείας μας σε θέματα περιβάλλοντος (ISO 14001), οικονομικής διαχείρισης (SOX), υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001, RESCUE TEAM CERTIFICATIONS) καθώς και οι βραβεύσεις μας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας (CRI SILVER, ΣΒΒΕ) και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR Excellence awards) που έχουν βασιστεί στους δημοσιοποιημένους δείκτες υπεύθυνης λειτουργίας μας μας κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation