ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη-εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder dialogue)

Πρωτοβουλία

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις οντότητες ή τα άτομα που εύλογα ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητες της εταιρείας, ή όσοι εύλογα ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας να εφαρμόσει τη στρατηγική της και να επιτύχει τους στόχους της. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, η οποία πραγματοποιείται κυρίως με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Ο διάλογος μαζί τους αφορά πρωτίστως θέματα αναγκών της περιοχής για απασχόληση, κατανομή δαπανών για προμήθειες και συνεργασίες, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (π.χ. τουρισμός, αγροτική ανάπτυξη), διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων και κατανομή πόρων για λοιπές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας (π.χ. συνεισφορά στην πολιτική προστασία, σε υποδομές και υπηρεσίες, υποστήριξη της εκπαίδευσης, θωράκιση των τοπικών δομών υγείας, υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και πολιτισμού).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Η διαδικασία της έρευνας διαρκεί περίπου τρεις μήνες, η διαβούλευση όμως με τους πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι συνεχής και σε όλη την διάρκεια του έτους. (2014-2016)


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2015, εκτός από τις υφιστάμενες μεθόδους επικοινωνίας και διαβούλευσης που διαθέτει η εταιρεία με τα ενδιαφερόμενά της μέρη, προχώρησε και σε επί τούτου διαβούλευση με συγκεκριμένες ομάδες, βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών Σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας  GRI G4 και του προτύπου διαβούλευσης ΑΑ1000SES.

Συγκεκριμένα, με σκοπό την αξιολόγηση της σημασίας αναγνωρισμένων θεμάτων βιωσιμότητας από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η εταιρεία οργάνωσε ειδικές ομάδες εστίασης (‘focus groups’) και διεξήγαγε σχετική ηλεκτρονική έρευνα. Οργανώθηκαν 3 focus groups με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωματείων των εργαζομένων. Στα focus groups συζητήθηκαν και ιεραρχήθηκαν τα αναγνωρισμένα θέματα της πρώτης φάσης της ανάλυσης ουσιαστικότητας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας των focus groups βοήθησαν στην ποιοτικότερη ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των ανησυχιών των ομάδων που συμμετείχαν. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής έρευνας, η εταιρεία στόχευσε σε μεγαλύτερο μη-πιθανολογικό δείγμα (δείγμα που απευθυνόταν στοχευμένα σε άτομα που αποτελούν ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας), με σκοπό να ιεραρχήσει τα ίδια θέματα, μέσω της άποψης και των υπολοίπων ομάδων ενδιαφερομένων μερών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο χάρτη ουσιαστικότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για το έτος 2015.Τόπος Δράσης

Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα κυρίως στο Δήμο Αριστοτέλη και στην Αθήνα αλλά και όπου βρίσκονται ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας (πανεπιστήμια- φορείς κτλ.).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ενέργεια αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με εταιρεία συμβουλευτικής με μακρόχρονη πείρα στην διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στον διάλογο τόσο στο κομμάτι της ηλεκτρονικής έρευνας όσο και στις ομάδες εστίασης.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ένα από τα βασικότερα οφέλη ήταν η καλύτερη ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας που αποδεικνύεται βασική για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ειδικά σε θέματα βιωσιμότητας.

Η ολοκληρωμένη επικοινωνία τόσο με ενδιαφερόμενα μέρη εντός της εταιρείας όσο και με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση της Ελληνικός Χρυσός στις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία κρατάει τις απαραίτητες ισορροπίες χωρίς να αγνοεί κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος.

Αυτή η προσέγγιση βοηθάει επιπλέον στην χαρτογράφηση των θεμάτων που είναι τα πλέον σημαντικά για την Ελληνικός Χρυσός. Η προσέγγισή μας συμπεριελάμβανε οργανωμένες και άτυπες συναντήσεις, τηλεφωνικές έρευνες, focus groups, ηλεκτρονικές έρευνες και ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation