ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το 2016, μια σημαντική επιτυχία για την Ελληνικός Χρυσός, ήταν η λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα παρέχει άμεση πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε περιβαλλοντικά δεδομένα για τις μεταλλευτικές μας δραστηριότητες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή γύρω από τις τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν την ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους, τα επίπεδα θορύβου και ακουστικές μετρήσεις, τη σεισμικότητα και την οικολογία (χλωρίδα - πανίδα). Τα περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και περιλαμβάνουν μετρήσεις που παρέχονται από ειδικά όργανα και εγκατεστημένους σταθμούς μέτρησης στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλευτικών μας εγκαταστάσεων. Αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα αι πλήρη συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη (https://environmental.hellas-gold.com/ )

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το προσωπικό της εταιρείας μας έχει καταβάλλει σημαντική προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη. Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής μέσω της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας απευθύνεται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών μας συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της περιοχής, των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας, των επιβλεπόντων αρχών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο., καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

 

Χρονική διάρκεια

2016- σήμερα


Περιγραφή

To Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητές μας μέσω της περιήγησής τους στην ειδική ανοιχτή ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα σημεία ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον Δήμο Αριστοτέλη ξεπερνούν τα 400 και είναι κατά πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου στο σύνολο του νομού Αττικής.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

https://environmental.hellas-gold.com/?lang=EN στον σύνδεσμο περιέχονται τα αποτελέσματα μετρήσεων και βελτιώσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής για διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας.

Το 2016, η Ελληνικός Χρυσός υλοποίησε ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής διαθέτει ένα πλούσιο οικοσύστημα που υποστηρίζει πολυάριθμους κλάδους και τομείς, όπως μεταξύ άλλων της δασοκομίας, της γεωργίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Με στόχο την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ μεταλλευτικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής μέριμνας,το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης συμβάλλει καταλυτικά στην παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των επιδόσεών μας. Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να προλαμβάνουμε τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και διαφάνεια απέναντι στην τοπική κοινωνία.Τόπος Δράσης

ΒΑ Χαλκιδική


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός ελέγχεται από μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία αποτελείται από μέλη διαφόρων τοπικών και ρυθμιστικών φορέων και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας μέσω ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα εξωτερικά εργαστήρια. Η συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων διασφαλίζει τη διαφάνεια  και εγκυρότητα των ελέγχων, ενώ η Ελληνικός Χρυσός λαμβάνει υπόψη της τα ευρήματα των ελέγχων, καθώς και τυχόν αναφορές και σχόλια από τους εργαζομένους και τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, στην Ελληνικός Χρυσός συνεργαζόμαστε με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Στους ερευνητικούς μας εταίρους περιλαμβάνονται τα παρακάτω ιδρύματα:

 

● Το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

● Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

● Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

Συνεργαζόμενοι με ακαδημαϊκά ιδρύματα, αποκτούμε γνώση γύρω από νέες έρευνες, καινοτόμες ιδέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Επιπλέον, προσφέρουμε στους εταίρους μας εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της μεταλλευτικής και της λειτουργίας των μεταλλείων, που βοηθούν τους φοιτητές και τους καθηγητές να αποκτήσουν εμπειρία, αλλά και να συμμετέχουν σε πρακτικές εφαρμογές που σχετίζονται με την έρευνά τους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων μας, εφαρμόζουμε συστήματα για την πρόβλεψη, την πρόληψη, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση
των δυνητικών μας επιπτώσεων. Οι δεσμεύσεις μας για το περιβάλλον καταδεικνύονται από δραστηριότητες όπως, η αποκατάσταση των παλαιών
χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών και των παλαιών περιοχών επέμβασης, που δεν δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν στην μεταλλευτική
δραστηριότητα, η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και η εδραίωση μιας ισχυρής περιβαλλοντικής κουλτούρας . Οι εργαζόμενοι μας και ειδικά οι εργαζόμενοι του τμήματος περιβάλλοντος είναι οι θεματοφύλακες της κουλτούρας αυτής. Βασιζόμαστε στην γνώση και την εμπειρία τους αλλά και στην αγάπη τους για την περιοχή (85% των εργαζομένων είναι κάτοικοι του δήμου Αριστοτέλη) για να βελτιώνουμε σταθερά τις επιδόσεις μας σε θέματα περιβάλλοντος, προάγοντας μία εταιρική κουλτούρα που ενθαρρύνει την συμμετοχή των εργαζομένων μας στην λήψη αποφάσεων για τα ουσιαστικά θέματα, όπως αυτό του περιβάλλοντος μέσα από επίσημες και ανεπίσημες διαδικασίες

.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαφάνεια και η ακρίβεια των μετρήσεων που γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του, δημιουργεί μία σχέση εμπιστοσύνης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Παράλληλα, βοηθά την εταιρεία στην αναγνώριση και πρόληψη τυχόν επιπτώσεων από τη δραστηριότητά της. Ακόμα, η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί ένα benchmark για άλλες εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο από ερευνητικής όσο λειτουργικής άποψης, αφού ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες στην παρακολούθηση των επιδόσεων της εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation