ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

SIMS σημαίνει Sustainability Integrated Management System κι αποτελεί το καινοτόμο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας κι Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός.

Οι βασικοί στόχοι του SIMS είναι η ρυθμιστική συμμόρφωση, η συμμόρφωση με τα πρότυπα της Eldorado και με τις εκούσιες δεσμεύσεις της εταιρείας, η υπεύθυνη διαχείριση κινδύνων, η επιχειρησιακή συνέχεια και η διαρκής βελτίωση.


Σκοπός του SIMS είναι να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της Βιωσιμότητας, καθώς και με άλλες εταιρικές δεσμεύσεις, συντονίζοντας, έτσι, πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό στρατηγικό εταιρικό πλαίσιο, μέσα από ένα ομοιόμορφο σύνολο προτύπων βιωσιμότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

To SIMS επί της ουσίας είναι ένα  σύστημα που δημιουργήθηκε από εμάς τους ίδιους,  για εμάς, κι αναπτύχθηκε με συνεργασία όλων των συναδέλφων από όλα τα εργοτάξια και τα λειτουργικά τμήματα της εταιρείας μας. Απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων και αποτελεί ήδη από τις αρχές του 2021 τον θεμέλιο λίθο όλων των λειτουργιών μας, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους λειτουργιών και τμημάτων.

Με το SIMS, η βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη γίνεται υπόθεση του καθενός από μας. Και θα περάσει από τη θεωρία στην πράξη, διέποντας κάθε βήμα της δραστηριότητάς μας. Το SIMS μας αφορά όλους και θα αντιληφθούμε τον δικό μας ρόλο μέσα σε αυτό.

To SIMS, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το εσωτερικό κοινό της εταιρείας αλλά και μια δέσμη κοινωνικών εταίρων, όπως επενδυτές, δανειστές, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική κυβέρνηση, κ.ά., οι οποίοι ενδιαφέρονται και παρακολουθούν ζητήματα βιωσιμότητας, αειφορίας και υπεύθυνης βιομηχανικής παραγωγής σε όλα τα επίπεδα. 

 

Χρονική διάρκεια

2020 - σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 


Περιγραφή

Το SIMS περιλαμβάνει γενικά πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις λειτουργίες Βιωσιμότητας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο (GS), και συγκεκριμένα πρότυπα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (OHS), την περιβαλλοντική απόδοση (EP), τις κοινωνικές επιδόσεις (SP) και την ασφάλεια (SS). Τα πρότυπα SIMS έχουν σχεδιαστεί για να είναι απολύτως κατανοητά, εκτελέσιμα και μετρήσιμα.

Τα πρότυπα SIMS εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του μεταλλείου από την απόκτησή του ως περιουσιακού στοιχείου και την γεωλογική έρευνα, τις μηχανολογικές εργασίες και δοκιμές, έως τη λειτουργία, το κλείσιμο του μεταλλείου και την περίοδο μετά το κλείσιμο. Το SIMS έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις πλευρές και τις δραστηριότητες που δυνητικά επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των εργοταξίων μας και των κοινοτήτων που δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων και ενεργοποιεί την ευθύνη για υιοθέτηση και εφαρμογή βιώσιμων συμπεριφορών και πρακτικών από όλους τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Τα πρότυπα SIMS είναι σε συμμόρφωση και ενσωματώνουν πολλά από τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα και πρότυπα, επιτρέποντας στα εργοτάξια να ακολουθήσουν μία πορεία διασφάλισης και επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global
Compact principles), των αρχών υπεύθυνης εξόρυξης τουΠαγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) και των συστημάτων διαχείρισης του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Standards Organization). Το SIMS ενσωματώνει ρητά τα πρωτόκολλα της Δέσμευσης για την Βιώσιμη Εξόρυξη (Toward Sustainable Mining) του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (Mining Association of Canada) και τις αρχές διαχείρισης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαχείρισης Κυανίου (International Cyanide Management Institute).

Τα πρότυπα SIMS αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης που αναμένεται να πληρούν όλα τα εργοτάξια της εταιρείας. Όπου η τοπική νομοθεσία ή ο κανονισμός υπερβαίνει τις απαιτήσεις αυτών των προτύπων, το εργοτάξιο αναμένεται να πληροί αυτές τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Αυτά τα πρότυπα απόδοσης θα αξιολογούνται συστηματικά και θα αναθεωρούνται αναλόγως, για να εξασφαλίσουμε ότι η Eldorado διατηρεί συνεχώς το βέλτιστο πρόγραμμα Βιωσιμότητας. 

Στην παρούσα φάση το σύστημα περιλαμβάνει αφενός τα προαναφερθέντα γενικά πρότυπα, αφετέρου δε και τα επιμέρους πρότυπα για την ασφάλεια & υγεία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις, και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορεί μελλοντικά να διευρυνθεί, μέσα από την ενσωμάτωση επιπρόσθετων λειτουργικών τομέων, τμημάτων ή διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα υλοποίησης του συστήματος SIMS περιλαμβάνει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες από τους πρεσβευτές του SIMS (SIMS Champions), συστηματική αξιολόγηση και συνεπακόλουθη αναθεώρηση των ως άνω προτύπων, με σκοπό τη διατήρηση και βελτιστοποίηση του προγράμματος βιωσιμότητας του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικής για την επικοινωνία του συστήματος, έλεγχος συμμόρφωσης και gap analysis σε κάθε εργοτάξιο, καθώς και ανάπτυξης καίριων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Στην Ελληνικός Χρυσός πιστεύουμε ότι η αυτοβελτίωση είναι μια αέναη διαδικασία. Μπορούμε – και οφείλουμε – να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, κι έτσι αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές εκδοχές του SIMS που πρόκειται να ακολουθήσουν. Με την πάροδο του χρόνου, θα ξεπερνάμε αυτό που σήμερα θεωρούμε εφικτό, εφαρμόζοντας ακόμη αυστηρότερα, καταλληλότερα και επίκαιρα  πρότυπα,  θέτοντας τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Έτσι θα αποδείξουμε – πρωτίστως σε εμάς του ίδιους – ότι η Βιωσιμότητα είναι η πρώτη ύλη σε κάθε μας βήμα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Παρακάτω συνοψίζονται τα κυριότερα οφέλη για το κοινό/ Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας μας από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του SIMS:

 • Συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, με αντίστοιχη θετική επίδραση στην ικανοποίηση του προσωπικού.
 • Προσφέρει μια κοινή γλώσσα μέσω τυποποιημένων, συγκεκριμένων όρων κι ορισμών, κάτι που ομαλοποιεί την εσωτερική επικοινωνία, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και μεταξύ των χωρών δραστηριοποίησης του Ομίλου Eldorado Gold.
 • Δίνει την ευκαιρία για ενημέρωση, εκπαίδευση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα Βιωσιμότητας.
 • Προωθεί τη δημιουργία μίας σύγχρονής εταιρικής κουλτούρας εξωστρέφειας προσανατολισμένης στη βιωσιμότητα.

Αποτέλεσμα του SIMS είναι η συμμόρφωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό όλες οι εργασίες της εταιρείας γίνονται μετρήσιμες και καταγράφονται πιθανές αποκλείσεις από τους στόχους βιωσιμότητας σε κάθε τμήμα της Ελληνικός Χρυσός.Τόπος Δράσης

To SIMS εφαρμόζεται στο σύνολο των εγκαταστάσων της Ελληνικός Χρυσός, σε όλα τα μεταλλευτικά της έργα και τις διοικητικές εγκαταστάσεις.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Το SIMS απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας και απαιτεί την ενεργό εμπλοκή τους. Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε έναν ειδικό λογότυπο και ένα σύνθημα για να είναι εύκολα κατανοητό από όλους τους συναδέλφους ότι αναφέρεται στα θέματα βιωσιμότητας αλλά και για να τονίσουμε την σημασία που δίνει η εταιρεία στα θέματα αυτά. Το λογότυπο χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, όπως εκθέσεις, πολιτικές και ιστότοπους, καθώς και στις σχετικές ενδοεταιρικές επικοινωνίες.

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ειδική σελίδα στο Intranet της εταιρείας μας, όπου αναρτήσαμε το εγχειρίδιο του SIMS για να είναι προσβάσιμο από ολόκληρο το προσωπικό, καθώς και testimonials των ανθρώπων μας από τις εμπειρίες τους σε θέματα βιωσιμότητας.

Τέλος, προγραμματίζονται διαφόρων τύπων εκπαιδεύσεις (όπως τηλεδιασκέψεις, ενημερώσεις στις αρχές της βάρδιας, αφίσες και ανακοινώσεις) προκειμένου να μεταφερθεί το μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, καθώς ο ρόλος του προσωπικού είναι κομβικός για την σωστή εφαρμογή των προτύπων και στα στάδια αυτό-αξιολόγησης και ελέγχου που ακολουθούν

Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021, θα εργαστούμε από κοινού ώστε, με τη βοήθεια του SIMS, να διερευνήσουμε πτυχές της δραστηριότητας και των πρακτικών μας που χρήζουν βελτίωσης και να τις βελτιώσουμε. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Παρακάτω συνοψίζονται τα κυριότερα οφέλη για τη δραστηριότητά μας από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του SIMS:

 • Mας βοηθάει να απλοποιήσουμε, βελτιστοποιώντας τα υπάρχοντα συστήματά μας, κι εναρμονίζοντας ολόκληρο το πλέγμα πολιτικών-διαδικασιών-προτύπων-πρακτικών που εφαρμόζαμε κι εφαρμόζουμε σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και σαφές πλαίσιο.
 • Συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της συνέπειας σε ολόκληρη την επιχείρηση, με αντίστοιχη θετική επίδραση στην αφοσίωση και την παραγωγικότητα του προσωπικού.
 • Μας δίνει μια κοινή γλώσσα μέσω τυποποιημένων, συγκεκριμένων όρων κι ορισμών, κάτι που ομαλοποιεί την εσωτερική επικοινωνία, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και μεταξύ των χωρών δραστηριοποίησης του Ομίλου Eldorado Gold.
 • Μας παρέχει μια ολιστική εικόνα του τι συμβαίνει σε όλη την επιχείρησή μας, η οποία βοηθάει στην αύξηση της απόδοσης.
 • Μας βοηθάει να τεκμηριώσουμε καλύτερα την αξία και την αξιοπιστία μας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών εταίρων.
 • Μας επιτρέπει να καλύψουμε τυχόν κενά και να κεφαλαιοποιήσουμε τις ευκαιρίες βελτίωσης σε σχέση με τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και το ευρύτερο διαχειριστικό μας πλαίσιο.
 • Ενισχύει την ικανότητα επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου.
 • Προωθεί τη δημιουργία μίας σύγχρονής εταιρικής κουλτούρας εξωστρέφειας προσανατολισμένης στη βιωσιμότητα.

Στην πράξη το SIMS λειτουργεί σαν μία scorecard επιχειρησιακής βιωσιμότητας που καθοδηγεί όλα τα τμήματα της επιχείρησης στην επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Ήδη από το πρώτο έτος χρήσης του έχουν επισημανθεί τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία κάθε τμήματος βοηθώντας τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών να εστιάσουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Επιπλέον με την περιγραφή των συστημάτων διοίκησης βοηθά στην καλύτερη αντίληψη των στόχων βιωσιμότητας μέσα στην Ελληνικός Χρυσός.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation