ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ορθή διαχείριση πόρων έχει σαν στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Πολιτεία/ Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχώς (2014-2016).


Περιγραφή

Έχοντας σαν στόχο την αυστηρή περιβαλλοντική παρακολούθηση στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, η Ελληνικός Χρυσός μέσω του τμήματος περιβάλλοντος βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της σε αυτόν τον τομέα μέσω συνεχών μετρήσεων όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου (η οποία είναι και διαθέσιμη στο κοινό http://www.hellas-gold.com/environmental/periballon-parakolouthisi/), ενώ ταυτόχρονα επενδύει και σε τεχνολογίες που μειώνουν αισθητά την περιβαλλοντική επιβάρυνση της μεταλλευτικής διαδικασίας στην περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει καταφέρει μεγάλο κομμάτι των απορριμμάτων και των αποβλήτων της να τα μετατρέπει σε παραπροϊόντα της μεταλλευτικής διαδικασίας και μέσα από την ανακύκλωση ή/και την επαναχρησιμοποίησή τους να έχει οικονομικό όφελος αλλά και να υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. δωρεάν παροχή αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται σε οδοποιία) και να βελτιώνει περιβαλλοντικές παραμέτρους (π.χ. το νερό που απορρίπτεται στο Στρατώνι είναι απολύτως καθαρό με αποτέλεσμα την δημιουργία αποικίας ιππόκαμπου σχεδόν δίπλα στο λιμάνι της εταιρείας https://www.youtube.com/watch?v=0TtP74nHd7c).Οι Ιππόκαμποι, προκειμένου να επιβιώσουν χρειάζονται πολύ καθαρό νερό.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας από την έρευνα μέχρι την αποκατάσταση, πέραν όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που έλαβε και της επικύρωσης του από το ΣτΕ τον Απρίλιο του 2013, πιστοποιείται και βάσει του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Η εφαρμογή του ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση ουσιαστικά πιστοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. Η πιστοποίηση περιελάβανε μελέτη στο σύνολο της δραστηριότητας μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική: από τη γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, μέχρι τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, τη διακίνηση των υλικών (μετάλλευμα, προϊόντα, στερεά κατάλοιπα) αλλά φυσικά και τα έργα αποκατάστασης.

Η ανώτατη διοίκηση, συμμετέχοντας στη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενεργά, επιδεικνύει τη μέγιστη περιβαλλοντική ευαισθησία παρέχοντας όλους τους απαραίτητους πόρους για τη βελτιστοποίησή της και κατ’ επέκταση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Οι προτάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος για την αποτελεσματικότερη Περιβαλλοντική Διαχείριση γίνονται πάντοτε αποδεκτές από την ανώτατη διοίκηση και χρηματοδοτούνται στο ακέραιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανώτατη διοίκηση δεν προέβη ποτέ σε καμία περικοπή δαπάνης για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι βασικές κατηγορίες των επενδύσεων αυτών είναι η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η αποκατάσταση και η συνεχής βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Αισθητός περιορισμός παλαιών τελμάτων, μηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.
 • Τα στερεά αδρανή μεταλλευτικά κατάλοιπα από τα έργα ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας, Σήραγγας Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας, μεταλλείου Σκουριών και έργων ανάπτυξης των Μαύρων Πετρών, μετά από την επεξεργασία τους σε μονάδες θραύσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικό υλικό, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρεται δωρεάν στην τοπική κοινωνία
 • Τα υπόλοιπα στερεά μεταλλευτικά κατάλοιπα από τη διαδικασία του φυσικού εμπλουτισμού του μεταλλεύματος στις εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία είτε ως υλικό λιθογόμωσης για τις ανάγκες των μεταλλείων, στο γέμισμα των εξοφλημένων στοών, ή διοχετεύονται σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης εντός των εγκαταστάσεων μας.
 • Επίσης, μέσα στη διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης εντάσσονται οι ποσοτικοί και οι ποιοτικοί έλεγχοι των στερεών μεταλλευτικών απορριμμάτων, καθώς όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως χρησιμοποιούνται ως παραπροϊόντα και σε άλλες εργασίες και συνεπώς έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επιπλέον κατά τη διαμόρφωση ενός μεταλλείου προκύπτει ως απόρριμμα φυτική γη που χρησιμοποιείται για έργα αποκατάστασης και εργασίες φυτωρίου.
 • Η συνολική διαχείρηση ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο από σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών δεικτών. Ενδεικτικά, το ποσό για τον εξοπλισμό περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το οποίο επενδύθηκε κατά τη διετία 2014-2016, ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, από το 2014 έως σήμερα έχουν επενδυθεί 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας κοστίζοντας μέχρι τότε συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ.


Τόπος Δράσης

Το σύνολο των εργοστασίων, έργων και εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα.

 

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Ελληνικός Χρυσός συνεργάζεται επίσης με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια της συνεργασίας προτείνονται περαιτέρω βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα, προσεγγίζοντας τις παγκοσμίως βέλτιστες πρακτικές.

Ενδεικτικές συνεργασίες στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί με τα παρακάτω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 • Τμήμα Δασολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση
 • Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για τις υδρολογικές μελέτες
 • Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό στερεών δειγμάτων

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εταιρεία καλλιεργεί συστηματικά κουλτούρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντικών δράσεων σχετικών με το περιβάλλον και την ανακύκλωση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οικονομικά οφέλη ορθής διαχείρισης πόρων, αύξηση εμπιστοσύνης της κοινωνίας στα έργα μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation