Πυλώνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Ελληνικός Χρυσός

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015 που θα δημοσιοποιηθεί άμεσα, θα είναι η τρίτη έκδοση κατά σειρά. Καλύπτει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα σε όλες τις μονάδες λειτουργίας της κατά την περίοδο από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Στόχος της Έκθεσης είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας και των επιδράσεων της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Εργαζόμενοι και Εργολάβοι
 • Σωματεία Εργαζομένων
 • Μέτοχοι
 • Πολιτεία / Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Επιχειρηματικές Ενώσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Πελάτες
 • Ευρύτερη Κοινωνία

Συνεχώς (2014-2016).

Για τη δημιουργία της Έκθεσης έχουν εργαστεί διαφορετικά τμήματα της εταιρείας μας παραθέτοντας στοιχεία για την πληρότητα και την ορθότητά της. Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σε «βασική» συμφωνία (‘in accordance – Core’), με την τέταρτη έκδοση (‘G4’) των διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting Initiative (‘GRI’) (www.globalreporting.org/reporting/g4). H Έκθεση καλύπτει επίσης και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Οι δείκτες GRI G4 που καλύπτει η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015, έχουν προκύψει μέσα από μία ενδελεχή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει θέματα τα οποία απορρέουν από:

 • Εσωτερικά στρατηγικά έγγραφα και διαδικασίες, καθώς και αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. έρευνες γνώμης)
 • Επισκόπηση του Τύπου και τα σχετικών δημοσιευμάτων για το 2015
 • Τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold Corporation για τα έτη 2014 και 2015
 • Τους απολογισμούς ομοειδών εταιρειών του μεταλλευτικού κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
 • Ειδικές εκδόσεις του οργανισμού GRI για τον μεταλλευτικό κλάδο
 • Διεθνή πρότυπα και οδηγίες βιωσιμότητας τόσο για τον μεταλλευτικό κλάδο όσο και γενικότερες τάσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο των δημοσιοποιήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός για το 2015.

Οι εκθέσεις βιωσιμότητας συντάσσονται σε συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες με μακρόχρονη πείρα στην σύνταξη και έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας.

Η εταιρεία έχει καλλιεργήσει κουλτούρα διαφάνειας στους εργαζομένους της σε όλα τα επίπεδα ώστε η παροχή στοιχείων για τους δείκτες υπεύθυνης λειτουργίας να είναι άμεση. Επιπλέον, η βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας, η οποία μετριέται με βάση τους δείκτες αυτούς, αφορά το σύνολο του προσωπικού.

Μεσω Ίντερνετ.

Η εταιρεία δημοσιεύει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση που συμπεριλαμβάνει μη οικονομικά στοιχεία, διοικητικές πρακτικές και στόχους βελτίωσης. Τόσο οι στόχοι της όσο και οι πρακτικές της καταγράφονται σταθερά βάσει συγκεκριμένων, παγκοσμίως αποδεκτών δεικτών ώστε τα ετήσια αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, οι εταιρικοί στόχοι συγκεκριμένοι και η όποια βελτίωση μετρήσιμη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή είναι μέχρι σήμερα προαιρετική, γίνεται εμφανές ότι στην Ελληνικός Χρυσός έχουμε σαν στόχο την υπεύθυνη λειτουργία και την διαφάνεια. Η σταδιακή βελτίωση των δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας όπως αποτυπώνεται στους ετήσιους απολογισμούς μας αποδεικνύει αυτή την δέσμευση τόσο στην διαφάνεια όσο και στην βελτίωση της εταιρείας μας.

Η εταιρεία έχει μία από της πληρέστερες βάσεις δεδομένων διαθέσιμη στο κοινό μέσω ίντερνετ όπου καταγράφονται και προβάλλονται οι πρακτικές της σε πλήθος θεμάτων. Γίνεται προσπάθεια για να επιβεβαιώνονται πολλοί δείκτες και από εξωτερικούς ελεγκτές και επιπλέον σύντομα το ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα είναι και αυτό διαθέσιμο μέσω ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο.

Σταδιακά βελτιώνεται η αποδοχή της εταιρείας από την κοινωνία.

Η δημοσιοποίηση από την εταιρεία στοιχείων που ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει την δυνατότητα της σύγκρισης της Ελληνικός Χρυσός με άλλες ομοειδής εταιρείες φανερώνοντας τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της εταιρείας μας, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή μας στρατηγική σε όλους τους τομείς, βοηθώντας μας στην στοχοθεσία σε πλήθος επιχειρησιακών πρακτικών. Η βελτίωση αυτή φαίνεται από την επίτευξη των στόχων που θέτει η εταιρεία κάθε χρόνο και την δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Η δημοσιοποίηση αυτή γίνεται μέσω των απολογισμών βιωσιμότητας που είναι διαθέσιμοι στο site της εταιρείας. Γίνεται λοιπόν ορατή αυτή η συνεχής προσπάθεια αυτοβελτίωσης της Ελληνικός Χρυσός σε πολλές περιπτώσεις πολύ πέρα από την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Στην Ελληνικός Χρυσός στόχος μας είναι να γινόμαστε καθημερινά μία πιο ασφαλής, πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη και πιο αξιόπιστη εταιρεία.

Η πιστοποίηση άλλωστε της εταιρείας μας σε θέματα περιβάλλοντος (ISO 14001), οικονομικής διαχείρισης (SOX), υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001, RESCUE TEAM CERTIFICATIONS) καθώς και οι βραβεύσεις μας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας (CRI SILVER, ΣΒΒΕ) και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR Excellence awards) που έχουν βασιστεί στους δημοσιοποιημένους δείκτες υπεύθυνης λειτουργίας μας μας κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.