ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση αποσκοπεί στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς και τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση πόρων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της Eurobank, οι πελάτες της στα καταστήματα καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank από το 2004 έως και σήμερα.


Περιγραφή

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόλις το 1/3 των ΑΗΗΕ ανακυκλώνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων. Η μη ασφαλής επεξεργασία ΑΗΗΕ αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον λόγω της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες ουσίες και βαρέα μέταλλα (π.χ. μόλυβδος, υδράργυρος).  Τα ΑΗΗΕ έχουν αναγνωριστεί ως η σημαντικότερη ροή επικίνδυνων αποβλήτων από την άμεση λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και συνεπώς απαιτείται η ασφαλής διαχείρισή τους για την αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για τη Eurobank η προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αποτελεί βασικό στόχο ο οποίος υλοποιείται μέσω των αυστηρών προδιαγραφών της Περιβαλλοντικής  Πολιτικής που εφαρμόζει. Η Τράπεζα αναγνωρίζει τις επιπτώσεις από την άμεση λειτουργία της και έχει δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την παρακολούθηση των αντίστοιχων ροών.Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Η προσέγγιση βασίζεται στους άξονες:

  • Μείωση παραγωγής αποβλήτων – συντήρηση εξοπλισμού
  • Επαναχρησιμοποίηση και Δωρεές
  • Ανακύκλωση

Τα ΑΗΗΕ που δύναται να προκύψουν από τη λειτουργία της Τράπεζας είναι εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, φωτιστικά είδη και λαμπτήρες, φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές καθώς μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ). Με στόχο την αύξηση του κύκλου ζωής, ο αποσυρόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) συλλέγεται κεντρικά για ταξινόμηση. Ο εξοπλισμός που επισκευάζεται, προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση και στη περίπτωση που δεν πληροί τις προδιαγραφές της Τράπεζας δίδεται σε δωρεές σε ιδρύματα ή άλλους εξωτερικούς φορείς. Ο ΗΗΕ που δεν δύναται να επισκευαστεί χαρακτηρίζεται ως ΑΗΗΕ και ανακυκλώνεται στο σύνολό του, με απόλυτα ορθό περιβαλλοντικά τρόπο από εγκεκριμένο φορέα  του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές του εξοπλισμού καθώς και οι λαμπτήρες, ανακυκλώνονται επίσης σε ποσοστό 100% από εγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Περαιτέρω, κάδοι συλλογής φορητών συσσωρευτών που είναι τοποθετημένοι σε πλήθος σημείων της Τράπεζας καθώς και τα σημεία συλλογής λαμπτήρων στα γραφεία διοίκησης δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να ανακυκλώνουν στο χώρο εργασίας τους. Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποστηρίζει το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα και τα υλικά πρέπει να παραμένουν στην οικονομία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παράλληλα να περιοριστεί στο ελάχιστο η παραγωγή αποβλήτων. Η Eurobank αναγνωρίζει ότι ως επιχείρηση αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαδικασία αυτή και η ελαχιστοποίηση αποβλήτων αποτελεί βασική συνιστώσα του Συστήματος Περιβαλλοντικής της  Διαχείρισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 (από το 2004) και μία από τις λίγες στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα (από το 2009) που καταχωρήθηκε  στο μητρώο των επιχειρήσεων του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Ο ετήσιος στόχος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων είναι η ανακύκλωση του ΑΗΗΕ σε ποσοστό 100%. Το Πρόγραμμα συνεισφέρει στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η στήριξη της κοινωνίας μέσω αλληλέγγυας προσφοράς αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής υπευθυνότητας της Eurobank. Στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης του λειτουργικού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ), μέρος του  δωρίζεται σε ιδρύματα ή άλλους εξωτερικούς φορείς όπως σε σχολεία. Οι συνολικές δωρεές ΗΕΕ από το 2004 έως και σήμερα ανέρχονται σε πάνω από 12.000 τεμάχια. Περαιτέρω, μέσω των κάδων ΑΦΗΣ έως σήμερα έχουν ανακυκλωθεί από τους εργαζόμενους και τους πελάτες της Eurobank άνω των 4 τόνων συσσωρευτών φορητού τύπου. Η μακροχρόνια επιτυχία του Προγράμματος έγκειται επίσης στην αυξημένη ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της Eurobank σχετικά με θέματα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.Τόπος Δράσης

Το Πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της Eurobank.


Συνεργασία με φορέα

Η ανακύκλωση των  Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) γίνεται σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (εγκεκριμένου φορέα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), η ανακύκλωση των λαμπτήρων με το  Συλλογικό Σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, η ανακύκλωση συσσωρευτών με την εταιρεία ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ενώ των φορητών συσσωρευτών με την εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων της Eurobank


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κατά τη διάρκεια του 2016 ανακυκλώθηκε το σύνολο του αποσυρόμενου ΗΗΕ και επιτεύχθηκε για ένα ακόμη έτος ο ετήσιος στόχος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το 2016, ο ΑΗΗΕ που διαχειρίστηκε με ασφάλεια από τη Eurobank ανήλθε σε συνολικά 5.112 τεμάχια που αντιστοιχούν σε 92.890 κιλά εξοπλισμού, ενώ το σύνολο των ΑΗΗΕ που έχουν ανακυκλωθεί από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα ανέρχεται σε πάνω από 69.000 τεμάχια (711 τόνους εξοπλισμού). Επίσης, μέχρι σήμερα η Eurobank έχει ανακυκλώσει πάνω από 84.000 λαμπτήρες και 42.000 μπαταρίες. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και στην ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation