ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H Eurobank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι εργαζόμενοι Eurobank καθώς και  οι πελάτες και οι προμηθευτές του Ομίλου.

 

Χρονική διάρκεια

H Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου υιοθετήθηκε το 2016 και έως σήμερα αποτελεί το πλαίσιο για την προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.


Περιγραφή

Η Eurobank  αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά  της επηρεάζει το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοπίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η ενσωμάτωση όλων των θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Ομίλου, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, των λεπτομερών Κατευθυντήριων Οδηγιών και Διαδικασιών του Ομίλου. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές εργασίες ελέγχονται οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, έτσι ώστε να ικανοποιούνται και να διαχειρίζονται κατάλληλα οι στόχοι που θέτονται στη Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της Eurobank

Με την Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης ο Όμιλος δεσμεύεται ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις  του λαμβάνονται με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αειφορίας και υλοποιείται σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς  της Eurobank. Στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι αειφορίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται:

  • Η βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων
  • Η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων
  • Η πρόληψη της ρύπανσης
  • Ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής.
  • Η προστασία της  βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η ευθύνη για τα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου της οποίας προεδρεύει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και συμμετέχουν επικεφαλής όλων των μονάδων της Τράπεζας. Η Επιτροπή παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις αειφόρου ανάπτυξης και παρακολουθεί βασικούς δείκτες αειφορίας., ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται ορθά οι σχετικές Πολιτικές και διαδικασίες των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της  Eurobank.

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης υποστηρίζεται από επιμέρους πολιτικές όπως η Πολιτική Ποιότητας, η Περιβαλλοντική Πολιτική, η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας και η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πολιτικών, ο Όμιλος εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, μεταξύ άλλων, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ΙSO 14001, EMAS), Ενέργειας (ΙSO 50001) και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801).

Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως κύριο μοχλό ανάπτυξη της  ελληνικής οικονομίας, η Eurobank σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυσή της δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην καινοτομία και την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό,  η Τράπεζα υλοποιεί το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών “Go International”. Παράλληλα, η Τράπεζα σε συνεργασία με κύριους εξαγωγικούς φορείς έχει αναπτύξει τη λειτουργία του Exportgate.gr, της πρωτοποριακής διαδικτυακής πύλης  διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματικής δικτύωσης. Στον τομέα της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia υλοποιεί το Πρόγραμμα “egg-enter•grow•go”, το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης και συνεργασίας. Για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, η Τράπεζα συνδιοργανώνει τον Περιφερειακό Διαγωνισμό “Beyond Hackathon” με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προσανατολισμένων στο FinTech. Με γνώμονα την υπεύθυνη εταιρική λειτουργία, η Eurobank έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη της κοινωνίας. Στον Πυλώνα «Παιδεία» η Τράπεζα υλοποιεί από το 2003 το Πρόγραμμα  «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»,  με το οποίο επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων όλης της χώρας. Παράλληλα, σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,  από το 2014 υποστηρίζει το Πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές» Επίσης η Eurobank υποστηρίζει ένα σημαντικό αριθμό μη κερδοσκοπικών/κοινωφελών οργανισμών που υποστηρίζουν κυρίως παιδιά αλλά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε θέματα ανάδειξης του πολιτισμού και του αθλητισμού της χώρας.

Επενδύουμε  σε ένα χώρο εργασίας όπου τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς επίσης η υγεία και η ασφάλεια θεωρούνται ζητήματα υψίστης προτεραιότητας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία.

Η Eurobank, με στόχο την πλήρη  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επίδοση της στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, εκδίδει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας του οργανισμού Global Reporting Initiative.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Τράπεζα διενεργεί την Ανάλυση Ουσιαστικότητας μέσω της οποίας προκύπτουν τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την βιώσιμή ανάπτυξη της.

Η Eurobank αναγνωρίζει το ρόλο των επιχειρήσεων στη στήριξη των 17 στόχων Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και  θα είναι ενεργός συμμέτοχος του εθνικού σχεδίου εφαρμογής τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και στην ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Eurobank, με γνώμονα την υπεύθυνη εταιρική λειτουργία, έχει σχεδιάσει με ευαισθησία και σεβασμό μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  Αναλυτικά οι επιδόσεις της Eurobank στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) παρουσιάζονται στον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας ενώ περισσότερες πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Έκθεση.Τόπος Δράσης

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης εφαρμόζεται στο σύνολο των εταιρειών του Ομίλου με παρουσία σε επτά χώρες (Ελλάδα,  Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρος, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά σε ενώσεις και οργανισμούς που προωθούν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη: 

  • Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση Ενεργειακής Απόδοσης (EEFIG)
  • Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  • Ελληνική Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020
  • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas

Παράλληλα, η Τράπεζα ακολουθεί διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και αρχές  όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και το  Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMAS), ενώ για τη σύνταξη του Απολογισμού βιωσιμότητας ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative και το Πρότυπο ISO 26000.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης αφορά το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου Eurobank.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το 2017, στο FTSE4Good Emerging Index εντάχθηκε η Eurobank αποδεικνύοντας την υψηλή, κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Τράπεζας. Ο διεθνής δείκτης αξιολογεί την απόδοση εισηγμένων εταιριών ως προς τις Περιβαλλοντικές, τις Κοινωνικές και τις σχετικές µε την εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) επιδόσεις τους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation