ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς επαφής με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και της διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, ο Όμιλος Eurobank έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια τη συνεχή υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας φοιτητών, αξιοποιώντας:

α. τα επιδοτούμενα προγράμματα μαθητείας των ΑΕΙ,
β. τα προγράμματα 6μηνης πρακτικής των ΑΤΕΙ,
γ. την υλοποίηση προγράμματος Eurobank “Θερινής μαθητείας” για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας γίνεται μέσω δομημένου πλαισίου/ μεθοδολογίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους και, κατά συνέπεια, την προβολή της «Εικόνας» του Οργανισμού στην Αγορά Εργασίας. Οι μονάδες του Ομίλου που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ενεργά τη μαθητεία για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους, προσφέροντας παράλληλα μαθησιακές εμπειρίες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Φοιτητές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστήμιων (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα) Ελλάδας και Εξωτερικού.

 

Χρονική διάρκεια

Από 2 έως 6 μήνες ανάλογα με το πρόγραμμα μαθητείας.


Περιγραφή

Περιγραφή του πλαισίου υλοποίησης «Πρακτική στη Eurobank»:

1.Δομημένη αξιολόγηση με εκπροσώπους του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και συζήτηση επικεντρωμένη σε συμβουλευτική/ “career counseling”.

2.Αξιολόγηση από εκπροσώπους των επιχειρηματικών μονάδων του Οργανισμού.

3.Στοχευμένη ενασχόληση των φοιτητών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

4.Εκπαίδευση:
α.στην εργασία/on the job: σε συστήματα, διαδικασίες, προγράμματα, κλπ
β.στην τάξη: περιγραφή της βασικής δομής ενός τραπεζικού οργανισμού, των λειτουργικών ρόλων ανά μονάδα, ανάλυση επαγγελματικών ιδιοτήτων και δεξιοτήτων. Επίσης, συμβουλευτική για τη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και τη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία συνέντευξης.

5.Αξιολόγηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των μαθητειών πρακτικής άσκησης, μέσω:
α.Γραπτής αξιολόγησης της εμπειρίας μαθητείας, από κάθε φοιτητή κατά τη λήξη του προγράμματος μαθητείας στο οποίο απασχολήθηκε.
β.Exit interview με εκπρόσωπο του Ανθρώπινου Δυναμικού, για περαιτέρω ανάλυση/σχολιασμό της εμπειρίας μαθητείας.
γ.Συνάντησης ανατροφοδότησης (feedback), μεταξύ του φοιτητή/τριας και του υπευθύνου της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία απασχολήθηκε, για συμβουλευτικούς/αναπτυξιακούς λόγους.
δ.Γραπτής αξιολόγησης της συνεργασίας από τον υπεύθυνο της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία απασχολήθηκε ο κάθε φοιτητής/τρια.
ε.Ετήσιων αναφορών για τις μετρήσεις όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πρακτική 2014:

1. αριθμός φοιτητών: 259, συμμετείχαν σε: 266 μαθητείες, σε διάστημα: 671 μηνών,

2. 92% των φοιτητών των οποίων η μαθητεία ολοκληρώθηκε κατά το 2014, βαθμολόγησαν τη συνολική εμπειρία τους με 4 και 5 (σε 5βάθμια κλίμακα, όπου 5 είναι «πολύ κανοποιημένος» και 4 «ικανοποιημένος»),

3. Κατά δήλωσή τους οι φοιτητές/φοιτήτριες βελτίωσαν τις παρακάτω Επαγγελματικές Συμπεριφορές και Δεξιότητες: 52% Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας/Επαγγελματισμού, 40% Ομαδικό Πνεύμα, 27% Επικοινωνιακές Δεξιότητες, 19% Οργάνωση & Σχεδιασμός.Τόπος Δράσης

Σε όλη την Ελλάδα όπου έχει παρουσία ο Οργανισμός (και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Συμμετοχή εργαζομένων

Εκπρόσωποι Ανθρωπίνου Δυναμικού και Εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών Μονάδων του Ομίλου


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Για τον Οργανισμό:

1.Σημαντικό εργαλείο Employer Branding, δεδομένου ότι κάθε θετική εμπειρία μαθητείας προβάλλει την Εικόνα του Οργανισμού στην Αγορά Εργασίας.
2.Συστηματική Επαφή με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
3.Νέοι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους νέες ιδέες και προοπτικές, ενθουσιασμό και εξειδικευμένες δεξιότητες.
4.Ενασχόληση φοιτητών σε διάφορες εργασίες/έργα.
5.Δημιουργία pool υποψηφίων για μελλοντικές ανάγκες κάλυψης θέσεων εργασίας.

Για τους φοιτητές:

1.Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον.
2.Εργασιακή εμπειρία αξιοποιήσιμη σε μελλοντικές επαγγελματικές επιδιώξεις.
3.Εκπαίδευση «πάνω στη δουλειά» (on—the-job training), με την καθοδήγηση έμπειρου στελέχους.
4.Σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης με πρακτική εμπειρία.
5.Δικτύωση με στελέχη του επαγγελματικού χώρου.
6.Εμπειρία στη διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation