ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Eurobank μέσα από την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2008 έως σήμερα


Περιγραφή

Η Eurobank Α.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά ISO 14001/EMAS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ενώ αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001.

Στο πλαίσιο των συστημάτων αυτών, η Τράπεζα στοχεύει μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της οι εκπομπές προέρχονται κατά κύριο λόγο από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος η Τράπεζα χρησιμοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol). Επιπροσθέτως από το 2018 η Τράπεζα εφαρμόζει για την ηλεκτρική ενέργεια την Market Base Method, χρησιμοποιώντας τους ετήσιους συντελεστές εκπομπών CO2 από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται και επιμερίζονται οι καταναλώσεις ενέργειας και ξεκινώντας από τις προμήθειες, η Τράπεζα υλοποιεί αξιολόγηση τόσο των προδιαγραφών παροχής ενέργειας των παρόχων όσο και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προμηθεύεται. Ακολουθώντας την Πολιτική Πράσινων Προμηθειών δίνεται έμφαση μεταξύ άλλων στη δυνητική οικολογική σήμανση του εξοπλισμού (π.χ. ενεργειακή κλάση Α+++, Energy Star).

Σε περιοδική βάση γίνεται η συγκέντρωση των στοιχείων χρήσης ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) τόσο μέσω του ΔΕΔΔΗΕ όσο και μέσω των παρόχων ενέργειας, καθώς και από συστήματα αυτομάτου ελέγχου όπως ειδικοί μετρητές, κ.λπ., που έχει τοποθετήσει η Τράπεζα.

Σημαντική συνεισφορά στη συγκέντρωση και ανάλυση της χρήσης ενέργειας ανά κτίριο/κατάστημα έχει η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που ανέπτυξε η Τράπεζα και η οποία παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της χρήσης ενέργειας σε πολλά και διαφορετικά σημεία (καταστήματα/κτίρια διοίκησης), ενώ επιτρέπει την κατάταξη των σημείων βάσει της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας (top spenders/top savers).

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν κριτήρια, μεταξύ άλλων, για την προτεραιοποίηση των σημείων στα οποία γίνεται ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) και του EVO (Efficiency Valuation Organization). Εν συνεχεία πραγματοποιείται μελέτη σκοπιμότητας δράσεων εξοικονόμησης με τεχνοοικονομικό σχεδιασμό και προτάσεις σεναρίων τεχνικών επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζοντας την εξοικονόμηση της ενέργειας, καθώς και την αναμενόμενη απόδοση του υπό επένδυση κεφαλαίου. Κατόπιν σχετικών αξιολογήσεων/εγκρίσεων υλοποιούνται οι τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις σχετίζονται με την βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρoμηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των μηχανολογικών/κτιριακών υποδομών ενώ σημειώνεται ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιούνται σε όλα τα νέα καταστήματα/χώρους και όπου εφαρμόζονται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται:

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (Building Management Systems - BMS) σε κτίρια Διοίκησης της Τράπεζας
 • Τοποθέτηση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης για τη λειτουργία της εγκατάστασης φωτισμού και εγκατάσταση λαμπτήρων LED σε υπόγειους χώρους στάθμευσης
 • Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού VRF, αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και εγκατάσταση αερόψυκτων κλιματιστικών συγκροτημάτων νερού ενεργειακής κλάσης Α
 • Εγκατάσταση συστήματος αερισμού-εξαερισμού με ανάκτηση αέρα
 • H τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (λαμπτήρες φθορισμού Τ5 και ηλεκτρονικά ballast).

Στο πλαίσιο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καύση του πετρελαίου θέρμανσης, έχουν αναπτυχθεί υποδομές για τη σταδιακή χρήση φυσικού αερίου με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 3,52% του σχετικού δείκτη έντασης εκπομπών πετρελαίου και φυσικού αερίου (tCO2e/kWh) από το έτος βάσης 2014.

Το 2019 η Τράπεζα καθιέρωσε και δημοσίευσε τον δείκτης ενεργειακής έντασης ο οποίος εκφράζει την ενέργεια που καταναλώνει η Τράπεζα δια το σύνολο των λειτουργικών της εσόδων και χρησιμεύει για την παρακολούθηση των ενεργειακών της επιδόσεων σε σχέση με την κλίμακα των δραστηριοτήτων της.

Ο δείκτης σε συνδυασμό με την απόλυτη ενεργειακή κατανάλωση βοηθά στην προσαρμογή της ενεργειακής απόδοσης της Τράπεζας με τις δραστηριότητές της.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για την πιστοποίηση Leadership in Energy and Environmental Design (L.E.E.D.) Gold του κτιριακού συγκροτήματος της Ν. Ιωνίας.

Το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα θα αποτελεί το τρίτο κτίριο γραφείων της Τράπεζας με τη σχετική πιστοποίηση, αναδεικνύοντας έτσι το άριστο εργασιακό περιβάλλον της Eurobank. Σημειώνεται ότι με L.E.E.D. Platinum έχει πιστοποιηθεί το κτίριο επί της οδού 25ης Μαρτίου & Τεώ (Ταύρο) και με L.E.E.D. Gold έχει πιστοποιηθεί το κτίριο επί της οδού Κύπρου & Αρχιμήδους (Μοσχάτο).

Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της στην επίτευξη της αποδοτικότερης ενεργειακής διαχείρισης και τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δραστηριότητες.

Επίσης η Eurobank συμβάλει έμμεσα στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέσω των προϊόντων της και των επενδύσεων της, όπως :

 • στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της χώρας, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» όσο και στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ» που ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2018.
 • μέσω της στήριξης των επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει δανειακά προϊόντα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ για επιχειρήσεις, όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα με μικρή εγκατεστημένη ισχύ.
 • Με την χρηματοδότηση λοιπών επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον, χρηματοδοτώντας επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο που κατασκευάστηκαν σε αντικατάσταση παλιών ρυπογόνων μονάδων.
 • Με την υποστηρίξει των μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ μέσω σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, με έμφαση στις δομημένες χρηματοδοτήσεις Project Finance.
 • Με την συμμετοχή της σε μετοχικά κεφάλαια σε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις

Στόχος της Τράπεζας είναι η επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου στον τομέα των ΑΠΕ και φιλικών με το περιβάλλον επενδύσεων καθώς και η συνέχιση της στήριξης των Ελλήνων και ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

H Τράπεζα, περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις λειτουργίες της, συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέρει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για το κλίμα (SDG13).

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2019 σε σχέση με το έτος βάσης (2014) επιτεύχθηκε:

 • αποφυγή έκλυσης από την Τράπεζα πάνω από 31.400 tn CO2e.  
 • μείωση 64,40% των εκπομπών GHG από την συνολική κατανάλωση ενέργειας 
 • μείωση 60,98% των εκπομπών GHG από την συνολική κατανάλωση ενέργειας/εργαζόμενο
 • μείωση 26,50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργεια

(Δεν είναι διαθεσίμα ακόμη στο ευρύ κοινό τα στοιχεία του 2020 - not public available)Τόπος Δράσης

Όλα τα κτίρια και τα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η Eurobank για τον περιορισμό των αναγκών σε ενεργειακή κατανάλωση συνεργάζεται  με Σύμβουλο Ενέργειας (Energy Services Company-ESCO) στο πλαίσιο πρότυπης «Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Διαμοιραζόμενου Οφέλους». Στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης με Διαμοιραζόμενο Όφελος, η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το Σύμβουλο Ενέργειας με ίδια ή ξένα κεφάλαια.

Επίσης, η Τράπεζα αποτελεί μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων (Energy Efficiency Financial Institution Group- EEFIG), θεσμοθετημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση Ενεργειακής Απόδοσης. Το EEFIG ιδρύθηκε το 2013 από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General-DG for Energy) και τη Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme Finance Initiative-UNEP-FI). Βασικός σκοπός του EEFIG είναι n δημιουργία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τnν περαιτέρω προώθηση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των εργαζομένων που υλοποιούνται είναι τα παρακάτω:

 • Συμμετοχή των υπεύθυνων περιβάλλοντος των καταστημάτων σε διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (e-learning) για τα περιβαλλοντικά θέματα της Τράπεζας που συμπεριλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ανακοίνωση της κατάταξης των καταστημάτων / κτιρίων σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειάς τους και ενεργοποίηση της ευγενούς άμιλλας για βελτίωση των επιδόσεών.
 • Επικοινωνία του του Δεκαλόγου Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω e-mails, το intranet site της Τράπεζας, κ.α..
 • Υλοποίηση Εκστρατειών Εξοικονόμησης Ενέργειας: Υλοποιήθηκαν στο παρελθόν, με ετήσια διάρκεια που είχαν ως βασικό μήνυμα «Καλή ενέργεια – Δεν τη σπαταλάμε, την κάνουμε κάτι καλό». Στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού συνδυάζοντας πέρα από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και κίνητρα καθώς συνδέθηκε με χρηματικό ποσό που δόθηκε ως δωρεά για την Κοινωφελές Ίδρυμα.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επίτευξη του στόχου είναι σημαντική.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Πέρα από τα οφέλη για το περιβάλλον υπήρξαν και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Τράπεζα.

Το 2019 σε σχέση με το έτος βάσης 2014 υπήρξε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας πάνω από  18.400 ΜWh  με συνέπεια την μείωση του κόστους για την Τράπεζα.

Ο δείκτης Ενεργειακής Έντασης για το 2019 είναι της τάξης των 37,22 kWh/1000€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 2,68% σε σχέση με το 2018 (36,25 kWh/1000€).

Σκοπός της Τράπεζας είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών της σε σχέση με τις δραστηριότητές της στα επόμενα χρόνια.

 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation