ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου, μέσω της παρουσίασης της συνολική δραστηριότητάς του, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων &Βιώσιμης ανάπτυξης  απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται έμμεσα ή άμεσα  από τη λειτουργία του οργανισμού:

 • Μέτοχοι
 • Αναλυτές & Επενδυτές
 • Εργαζόμενοι
 • Φορείς Επιχειρηματικότητας
 • Κράτος & Κανονιστικές Αρχές
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις & Σύλλογοι
 • Νέοι Επιχειρηματίες
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Τοπικές Κοινότητες
 

Χρονική διάρκεια

 Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και η διαδικασία περίπου διαρκεί 9 μήνες.

 


Περιγραφή

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ευημερούσα κοινωνία. Προϋποθέτει την ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τις υποδομές για μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της, η Eurobank έχει αναγάγει την Εταιρική Υπευθυνότητα σε θεμελιακό άξονα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustαinαble Deνelopment Goαls – SDGs).

Στο πλαίσιο αυτό η  Eurobank δημοσιεύει τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης, μια σημαντική  εταιρική έκδοση που έχει  στόχο την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επιχειρηματική του δραστηριότητα  με τις επιδόσεις της στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).

Η έκδοση  συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της διεθνούς πρωτοβουλίας έκδοσης απολογισμών βιωσιμότητας του οργανισμού Global Reporting Initiative (in accordance with the GRI Standards: Core option) και  είναι σύμφωνη  με τις αρχές καθορισμού περιεχομένου (συμμετοχικότητα ενδιαφερόμενων μερών, πλαίσιο βιωσιμότητας, ουσιαστικότητα, πληρότητα) και ποιότητας των απολογισμών βιωσιμότητας (ισορροπία, συγκρισιμότητα, ακρίβεια, τακτική και έγκαιρη ενημέρωση, σαφήνεια, αξιοπιστία).

Η διαδικασία που ακολουθείται στηρίζεται στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) που ορίζει το πρότυπο GRI, από την οποία αναγνωρίζονται ένα πλήθος ουσιαστικών θεμάτων τα οποία επιδρούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη της Eurobank.

Τα ουσιαστικά θέματα προκύπτουν έπειτα από εσωτερική διαβούλευση της ομάδας έργου, των εκπροσώπων των Μονάδων που αλληλοεπιδρούν τακτικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της Διοίκησης της Τράπεζας.

Για την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων διενεργείται έρευνα βάσει ουσιαστικότητας ερωτηματολογίου το οποίο αποστέλλεται  στις διάφορες ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών. Οι συμμετέχοντες βαθμολογούν το κάθε θέμα με βάση μια τυποποιημένη κλίμακα ενώ παράλληλα υλοποιείται και η  προτεραιοποίnσn των θεμάτων και από τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Κατόπιν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της έρευνας εντοπίζονται τα ουσιαστικότερα θέματα, τα οποία παρουσιάζονται στο διάγραμμα Ανάλυσης Ουσιαστικότnτας. Στο διάγραμμα ο κάθετος άξονας απεικονίζει το πώς τα ενδιαφερόμενα μέρη αντιλαμβάνονται την ουσιαστικότnτα του κάθε θέματος, ενώ αντίστοιχα ο οριζόντιος την άποψη της Διοίκησης της Eurobank για τα εν λόγω θέματα. Τα αποτελέσματα αναλύονται και αξιολογούνται και επικυρώνονται  από ανώτατα στελέχη της Τράπεζας στο Communication Committee της Τράπεζας και επιλέγονται τα πλέον ουσιαστικά θέματα τα οποία  αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για τα θέματα αυτά καθορίζονται τα όρια επίδρασής τους και n ταύτισή τους με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustαinαble Deνelopment Goαls – SDGs).

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για καθένα από τους πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) οι οποίες ορίζονται από  συγκεκριμένους Δείκτες του προτύπου GRI.

Οι Δείκτες του προτύπου GRI στους οποίους αναφέρεται η Τράπεζα περιλαμβάνουν τις Γενικές Τυπικές Δημοσιοποιήσεις (Δείκτες που αφορούν προφίλ του Οργανισμού, Στρατηγική, Ηθική & Ακεραιότητα, Διακυβέρνηση, Μέθοδος σύνταξής του Απολογισμού) καθώς και τις Ειδικές Τυπικές Δημοσιοποιήσεις (Δείκτες που αφορούν καθένα από τα Ουσιαστικά Θέματα που έχουν προκύψει από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας, για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον).

Ενδεικτικά, για το 2019  οι Δείκτες των Ειδικών Τυπικών Δημοσιοποιήσεων προέκυψαν από τα παρακάτω Ουσιαστικά Θέματα:

 • Υπεύθυνη ενημέρωση & εξυπηρέτηση πελατών
 • Στήριξη & χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας
 • Οικονομική ανάπτυξη-επίδοση
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας
 • Εκπαίδευση & κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
 • Προσέλκυση ταλαντούχου & υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Παιδεία & Αριστεία
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Περιβάλλον (υλικά & ενέργεια)

 

 

 

 

 

 

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης  αποτελεί μέρος της αμφίδρομης επικοινωνίας και του συνεχούς διαλόγου που αναπτύσσει ώστε να επιτυγχάνεται η έμπρακτη ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τα ζητήματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών και αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση τους.

 

(Δεν είναι διαθεσίμα ακόμη στο ευρύ κοινό τα στοιχεία του 2020 - not public available)

 

 

 Τόπος Δράσης

Ο Ετήσιος Απολογισμός  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.eurobankholdings.gr ώστε να είναι διαθέσιμοι σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιπρόσθετα διατίθενται και σε έντυπη μορφή.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

H Eurobank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξωτερικής διασφάλισης του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης και με στόχο τη διαφάνεια και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και των πληροφοριών που παρουσιάζονται συνεργάζεται με  εταιρεία ανεξάρτητων ελεκτών για την εξωτερική διασφάλιση του περιεχομένου του. Η Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ελεγκτή περιλαμβάνεται στην έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των Μονάδων του Ομίλου μέσω τις παροχής των απαραίτητων πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση. Επιπλέον για τη διαδικασία της Ανάλυση Ουσιαστικότητας σύμφωνα με το πρότυπο GRI έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου από επιλεγμένες Μονάδες της Τράπεζας με έργο τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της έκδοσης του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης και της χρήσης διεθνών προτύπων για τη μέτρηση των επιδόσεων της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης η Eurobank εκπληρώνει την δέσμευσή της για διαφάνεια, αξιοπιστία και λογοδοσία και υπευθυνότητα.  Παράλληλα, η Ανάλυση Ουσιαστικότητας προσφέρει ενδελεχή κατανόηση των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλει στην ανταπόκριση του οργανισμού σε αυτές μέσω της υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευμένων ενεργειών. . Επιπρόσθετα συντηρεί και διευρύνει τους δίαυλους  επικοινωνίας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της και ενισχύει τους δεσμούς συνεργασίας μαζί τους..
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation