ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και των ισχυρών μηχανισμών συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου για τη διατήρηση ενός μοντέλου βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και για την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας στοχεύει στη προάσπιση των συμφερόντων της μακροπρόθεσμα, προς όφελος των καταθετών και πελατών της, των μετόχων και λοιπών επενδυτών, των εργαζομένων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

 

Χρονική διάρκεια

Στο διηνεκές - Στη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της η Τράπεζα έχει εφαρμόσει υψηλού επιπέδου πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ έχει εκφράσει κατηγορηματικά τη δέσμευσή της για ακεραιότητα και διατήρηση υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς σε όλες τις εργασίες του Ομίλου, και δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί πάντα να ενσωματώνει τις εξελίξεις και να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και να παραμένει πιστή στις Αρχές και τις Αξίες που ο Όμιλος ακολουθεί.


Περιγραφή

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχών και Κανόνων της Τράπεζας που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των Μετόχων, της Διοίκησης και των ενδιαφερομένων μερών.

Το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τους κανονισμούς καθώς και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Περαιτέρω, από το 2013, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, εφαρμόζεται το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, όπως τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015, και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του Επιτρόπου Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), οι οποίες έχουν πλέον ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ συνεχίζει να εποπτεύει την Τράπεζα στις ΗΠΑ, η Τράπεζα υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών στις ΗΠΑ (Νόμος Sarbanes Oxley και SEC), επιπρόσθετα δε αποσκοπεί και στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Με στόχο την επίτευξη εταιρικής διακυβέρνησης υψηλού επιπέδου και την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις δραστηριότητές της και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της:

•Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας
•Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας
•Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα Ανώτατα Στελέχη
•Πολιτική για τους Συνδεδεμένους Πιστούχους
•Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
•Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών
•Πολιτική για την Υποβολή Εμπιστευτικών Αναφορών (Whistleblowing)
•Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας
•Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου
•Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της Τράπεζας
•Ασφαλιστική Κάλυψη μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου
•Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών Σχετικών Δράσεων της Τράπεζας και του Ομίλου
•Περιβαλλοντική Διακήρυξη-Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Εθνική Τράπεζα ενσωματώνει στο εσωτερικό της πλαίσιο βέλτιστες πρακτικές και κανονιστικές εξελίξεις, ενώ αποσκοπεί στη συνεχή ενίσχυση του εσωτερικού πλαισίου και των αρχών διακυβέρνησης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του καθώς και για τη συνεχή αξιολόγησή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας φροντίζει για τη δημοσίευση πληροφοριών προς όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους και παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς διατήρησης ενός ισχυρού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει μηχανισμούς ελέγχου, ενώ οι τρείς Πυλώνες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που αποτελούνται από τις Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθούν και προβαίνουν σε ελέγχους σε διαρκή βάση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, κάθε τρία χρόνια πραγματοποιείται τακτικός εξωτερικός έλεγχος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των πελατών και της Τράπεζας, γεγονότα που αντανακλώνται στο ηγετικό μερίδιο καταθέσεων ταμιευτηρίου που κατέχει η Εθνική Τράπεζα, καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής.Τόπος Δράσης

Η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει διαδικασίες για τη συνεχή αξιολόγηση των Πλαισίων Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της στις χώρες όπου αυτές δραστηριοποιούνται.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ


Συμμετοχή εργαζομένων

Η τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, των διεθνών πρακτικών καθώς και των προτύπων και κανόνων ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής της κουλτούρας.

Οι αρχές του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, είναι βασισμένες στις θεμελιώδεις αξίες που ακολουθεί κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και λαμβάνουν υπόψη τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει αυτών των αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων, την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και τη διατήρηση και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας και της φήμης της Τράπεζας και του Ομίλου.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Όραμα της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η διατήρηση της θέσης της ως ισχυρή τράπεζα της χώρας, συνεχίζοντας να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Οι πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Τράπεζα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού, στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ πελατών και Τράπεζας καθώς και στην προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων, στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας και της φήμης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Βραβεία:Η Εθνική Τράπεζα έχει λάβει 6 διακρίσεις τα τελευταία 2 χρόνια για το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation