ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 298 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

Πρωτοβουλία

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της Τράπεζας
 2. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και γενικότερα μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας.
 3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της Τράπεζας, ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί σημαντικό μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής και της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ETE.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα προχώρησε στις ακόλουθες δράσεις/έργα:

 • Έργο πιστοποίησης κατά LEED  του κτιριακού συγκροτήματος του Γέρακα.

Το 2020, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε την πιστοποίηση κατά LEED του κτιριακού συγκροτήματος του Γέρακα. Το σύστημα πιστοποίησης LEED for Existing Buildings - Operation & Maintenance (EBOM) εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτήρια, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία. Το Σύστημα αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council (USGBC) και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς συστήματα πιστοποίησης πράσινων κτηρίων. Βασικός σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος είναι η κατ' αρχήν καταγραφή και αναφορά των βασικών περιβαλλοντικών δεικτών του ακινήτου και η βαθμολόγησή του με βάση την απόδοσή του.

Η διαδικασία είναι δομημένη με τρόπο που συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων απαιτήθηκαν μετρήσεις δεικτών που έγιναν από πιστοποιημένους για τον λόγο αυτό μηχανικούς με τη συνδρομή του Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και του κλιμακίου συντήρησης του κτιρίου, αλλά και η διαμόρφωση ειδικού ερωτηματολογίου που μοιράστηκε ηλεκτρονικά στους χρήστες του κτιρίου.

Το 2020 το κτίριο πιστοποιήθηκε στη βαθμίδα GOLD. Επισημαίνεται ότι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα κτίριο γραφείων με ΙΤ και Data Center που κατέχει πιστοποίηση LEED. 

 

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε 3 κτίρια της Τράπεζας τα οποία κατά το 2021 παρήγαγαν 242,52 MWh.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάνελ σε κτίριο θυγατρικής  η σύνδεση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.  Η εκτιμώμενη παραγωγή ενέργειας για το εν λόγω έργο είναι 3,83 GWh/έτος, περίπου το 75% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της εγκατάστασης. Η εξοικονόμηση κόστους εκτιμάται σε 307.688 €/έτος.  Επίσης, βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και η επέκταση των φωτοβολταϊκών πάνελ στο εν λόγω κτίριο (0,8MWp, 1,24 GWh/y εκτιμώμενη παραγόμενη ενέργεια).

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2021, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σε 14 κτίρια Διοίκησης.
 • Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε 2 κτίρια Διοίκησης.
 • Εγκατάσταση κεντρικής πλατφόρμας μέτρησης και επισκόπησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 49 κτίρια της ΕΤΕ.
 • Μελέτες για τον καθορισμό στρατηγικής ενεργειακής πολιτικής για τα κτίρια της ΕΤΕ.
 • Ενσωμάτωση σε όλα τα νέα έργα (διασκευές, μεταστεγάσεις κλπ.) νέων ενεργειακών πολιτικών όπως εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης και νέων κλιματιστικών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση 343 μπαταριών με φωτοκύτταρο σε 6 Κτίρια της Διοίκησης, υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται περίπου 4.600 m³ (ή 4.600.000 lt) νερού ετησίως.
 • Το 2021, η Εθνική προχώρησε σε νέα συμφωνία με τον κύριο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (97,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Οργανισμού). Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρείχε στην Εθνική Τράπεζα ο εν λόγω πάροχος, προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πιστοποιείται μέσω των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επαληθεύουν την προέλευσή της.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας  και φυσικών πόρων. Το 2021 η συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΤΕ μειώθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το 2020 και κατά 15,3% σε σχέση με το 2019.
 • Μείωση εκπομπών CO2 κατά 239,85 τόνους το 2021, μέσα από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακές αναβαθμίσεις.
 • 22% (location-based) και 52% (market-based) μείωση στις εκπομπές Scope 1, 2, 3 που προέρχονται από τη λειτουργία μας από το 2020 στο 2021.
 • Για πρώτη φορά το 2021, προσθέσαμε καινούργιες κατηγορίες και δεδομένα στον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 3, Cat. 1-14 μη προερχόμενες από χρηματοδοτήσεις). Η μείωση αυτών των εκπομπών από το 2020 στο 2021 ανήλθε σε 27,6% (43.376 tCO2e in 2020 vs 30.558 tCO2e in 2021),


Τόπος Δράσης

Η δράση αφορά το σύνολο του κτιριακού στόλου της Τράπεζας. Τα συγκεκριμένα έργα πιστοποίησης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ, αφορούν το κτιριακό συγκρότημα του Γέρακα και κεντρικά κτίρια της Τράπεζας που βρίσκονται κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με παρόχους ενέργειας και με φορείς πιστοποίησης.


Συμμετοχή εργαζομένων

Για την πραγματοποίηση των δράσεων, απασχολήθηκε εκτός από τον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Προμηθειών & Demand Management.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση πόρων, συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, δημιουργία καλών συνθηκών εργασίας, βελτίωση συνθηκών υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation