ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, συμμόρφωση με το ισχύον και το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο, υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών, συνεισφορά στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, ευαισθητοποίηση/ενεργοποίηση/ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Χρονική διάρκεια

Διαρκής


Περιγραφή

Η Τράπεζα, θεωρώντας ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας είναι κρίσιμα, τόσο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, όσο και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προσαρμόζεται ήδη οικειοθελώς με τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές.

Πρωτοβουλία Βιώσιμη ΕΤΕ

Κατά το 2021, η ΕΤΕ ξεκίνησε μια ολιστική προσπάθεια εναρμόνισης με το κανονιστικό πλαίσιο για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση («ESG»), διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ESG σε ολόκληρο τον οργανισμό. Οι βασικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας αναφορικά με το ESG, έχουν ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο αφοσίωσης, καθώς και πειθαρχίας κατά την εφαρμογή της κρίσιμης αυτής περιοχής.

 

Η Στρατηγική ESG της ΕΤΕ

Έχουμε καθορίσει στρατηγικούς ESG άξονες, στους πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης που ευθυγραμμίζονται με το Όραμα και τις Αξίες μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον πιο ευήμερο και βιώσιμο, μαζί με τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας. Ταυτόχρονα, οι στρατηγικοί άξονες ESG, συμπληρώνουν την επιχειρηματική μας στρατηγική και τον μετασχηματισμό μας καθώς και το Όραμά μας να γίνουμε η αδιαμφισβήτητη Τράπεζα Πρώτης Επιλογής στην Ελλάδα. Οι στρατηγικοί ESG άξονές μας, παρατίθενται πιο κάτω (1-9) σε ευθυγράμμιση με τις αξίες μας υπό τους πυλώνες ESG:

Περιβάλλον (E)

Σε ευθυγράμμιση με τις βασικές μας αξίες Ανάπτυξη και Αποτελεσματικότητα, βασιζόμαστε στην ηγετική θέση της ΕΤΕ στον τομέα της ενέργειας, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να στηρίξουμε τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, μέσω πρωτοβουλιών με τις οποίες:

1. Ηγούμαστε της αγοράς στη χρηματοδότηση βιώσιμης ενέργειας.

2. Επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία.

3. Επιδεικνύουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές - πρότυπα.

Κοινωνία (S)

Σε ευθυγράμμιση με τη βασική μας αξία Ανθρωποκεντρικότητα συνεχίζουμε την μακροχρόνια παράδοση της Τράπεζας της θετικής της συνεισφοράς στις κοινότητες, στον πολιτισμό, στη συμμετοχικότητα και στην ευημερία μέσω πρωτοβουλιών που:

1. Πρωτοστατούν η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη.

2. Προάγουν τη δημόσια υγεία και ευημερία.

3. Προωθούν την Ελληνική κληρονομιά, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα.

4. Ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

5. Υποστηρίζουν την ευημερία μέσω της μάθησης και του ψηφιακού αλφαβητισμού.

Διακυβέρνηση (G)

Σε ευθυγράμμιση με τη βασική μας αξία Αξιοπιστία, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση των βέλτιστων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας, μέσω πρωτοβουλιών που:

1. Τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης.

 

Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου η οποία βασίζεται στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI καθώς και σε άλλες διεθνείς πρακτικές που συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς συνθήκες, πρωτοβουλίες και αφορούν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και επιχειρηματικής ηθικής.

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου

Η ΕΤΕ έχει εκπονήσει και υιοθετήσει το 2021 την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.  Η Πολιτική είναι σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς συνθήκες και πρωτοβουλίες και οι οποίες αφορούν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και επιχειρηματικής ηθικής.

Ειδικότερα η Πολιτική βασίζεται:

1. Στην εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης και υπεύθυνης χρηματοδότησης/επενδύσεων, διαχείρισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης περιβαλλοντικής, βιώσιμης διακυβέρνησης και διαφάνειας.

2. Στις σχετικές συστάσεις και αποφάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων.

3. Στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

4. Στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI.

5. Στην Αρχή της Προφύλαξης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αρχής 15 του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Precautionary Principle - Principle 15 of 'The Rio Declaration on Environment and Development').

6. Στην Αρχή της Ουσιαστικότητας, όπως αυτή ορίζεται από τα Πρότυπα GRI, μέσω της οποίας ο Όμιλος δεσμεύεται να ιεραρχεί, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του, τουλάχιστον ανά διετία τις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που δημιουργεί, καθώς και τις λοιπές αρχές του GRI αναφορικά με το περιεχόμενο και την ποιότητα των εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

7. Στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (United Nations Global Compact).

8. Τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures («TCFD»).

Κατανοώντας πλήρως τη σημασία της συνεισφοράς μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτουμε ως σκοπό της Πολιτικής μας τη θέσπιση του πλαισίου για την ανάπτυξη δράσεων που συνδράμουν στη διαχείριση των οικονομικοκοινωνικών, διακυβέρνησης αλλά και περιβαλλοντικών επιδράσεων της Τράπεζας και των Εταιρειών του Ομίλου, και οδηγούν κυρίως:

 • Στη μείωση -και, όπου είναι εφικτό, στην αντιστάθμιση- των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής), όπως αυτές προκύπτουν από τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των πελατών μας, καθώς και από την λειτουργία μας (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια),
 • Στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, καθώς και την ευρύτερη οικονομία και τις κοινωνίες των χωρών δραστηριοποίησης,
 • Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στους τομείς Εταιρικής διακυβέρνησης, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ηθικής, πέραν της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που θα την καθιστούν ως την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής,
 • Στην προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας του Ομίλου και στην καλλιέργεια/ενδυνάμωση του ανανεωμένου αξιακού μας συστήματος.

Για πε περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική:

https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Group/Compliance/Greek-files/politiki_viwsimis_anaptuksis__07_2021.pdf?rev=-1&hash=2A09947D65C5FB35ADEF6C04280FF796

 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έγινε μέλος του UNEP FI τον Σεπτέμβριο του 2020 και θέσπισε ένα πρόγραμμα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI εντός του καθορισμένου τετραετούς χρονικού πλαισίου.

Η Τράπεζα ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα του μετασχηματισμού της και ειδικότερα στην πρωτοβουλία “Sustainable NBG”, την ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων βιωσιμότητας. Η εφαρμογή των αρχών του UNEP FI από την Τράπεζα είναι διακριτά ενταγμένη στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. Κατά τη διάρκεια του 2021 έχει υλοποιηθεί σειρά δράσεων προς την επίτευξη αυτών των στόχων, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στο 1st PRB Self-Assessment Report:  Principles-for-Responsible-Banking.pdf (nbg.gr)

 

 

Περιβαλλοντική επίδραση

Βασική αξία του Ομίλου της ΕΤΕ είναι να λειτουργεί αποτελεσματικά, εγκαίρως και αποφασιστικά, στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από πρωτοποριακές ιδέες και καινοτόμες λύσεις, συνεισφέροντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, προς όφελος όλων των Ενδιαφερόμενων μερών που εμπιστεύονται το όνομα και τη φήμη της.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, η Τράπεζα, για να ενδυναμώσει τη συνεισφορά της στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεσμεύεται στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν μέσω των χρηματοδοτήσεων, αλλά και της δικής της λειτουργίας.

Αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως την σημαντικότερη περιβαλλοντική πρόκληση του σήμερα, οι δεσμεύσεις αυτές εστιάζουν στο ρόλο της Τράπεζας ως χρηματοδότη αλλά και συμβούλου στην προσπάθεια μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα, πιο κυκλική και με λιγότερη εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους. Οι σχετικές δεσμεύσεις της Τράπεζας καλύπτουν τους ακόλουθους άξονες:

 

Περιβαλλοντικές Επιδράσεις χρηματοδότησης

Μείωση περιβαλλοντικών επιδράσεων (π.χ. στο κλίμα, το νερό, τον αέρα, τη γη, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση πόρων) που προκύπτουν μέσω της διάθεσης κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας σε πελάτες της.

 

Για την επίτευξή της:

 • Δίνεται έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και των επενδύσεων, της «πράσινης» τραπεζικής, στη βάση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των πελατών για υπηρεσίες και προϊόντα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για τη μείωση των επιπτώσεων από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.
 • Ενισχύονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες χορηγήσεων, ενσωματώνοντας την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής), κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση εφαρμόζεται τόσο σε επίπεδο πιστούχου όσο και σε επίπεδο συναλλαγής, με βάση τα προβλεπόμενα Κριτήρια Βιώσιμων Χορηγήσεων που είναι, σε μεγάλο βαθμό, ευθυγραμμισμένα με τον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Taxonomy).

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ευαισθητοποίηση εσωτερικού κοινού, κινητοποίηση εταιρικών πελατών προς βιώσιμες επενδύσεις, συμμόρφωση με το ισχύον και το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο, συνδρομή στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

Με βάση τους στρατηγικούς άξονες όπως διαμορφώθηκαν πετύχαμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα.

Σε επίπεδο αποτυπώματος από τη λειτουργία μας:

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας  και φυσικών πόρων. Το 2021 η συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΤΕ μειώθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το 2020 και κατά 15,3% σε σχέση με το 2019.
 • Μείωση εκπομπών CO2 κατά 239,85 τόνους το 2021, μέσα από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακές αναβαθμίσεις.
 • Το 2021 οι συνολικές εκπομπές CO2 της ΕΤΕ (Scope 1, 2, 3 συμπεριλαμβανομένων εκπομπών από χρηματοδοτήσεις) μειώθηκαν κατά 9,1 (Location-based) και κατά 9,7 (Market-based) σε σχέση με το 2020. Η μειωμένη έκλυση ρύπων στο περιβάλλον, πέρα από την προφανή  περιβαλλοντική διάσταση, συνεπάγεται και έμμεσα οφέλη για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.
 • 22% (location-based) και 52% (market-based) μείωση στις εκπομπές Scope 1, 2, 3 που προέρχονται από τη λειτουργία μας από το 2020 στο 2021.
 • Για πρώτη φορά το 2021, προσθέσαμε καινούργιες κατηγορίες και δεδομένα στον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 3, Cat. 1-14 μη προερχόμενες από χρηματοδοτήσεις).

 

Σε επίπεδο αποτυπώματος από τις χρηματοδοτήσεις μας:

 • Η Τράπεζα και το 2021 με συνολικές εγκρίσεις για πιστοδοτήσεις επενδύσεων σε ΑΠΕ ύψους €569 εκατ. συνέδραμε την προσπάθεια της χώρας μας για ένα θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
 • Το Πράσινο Ομόλογο που εκδόθηκε από την ΕΤΕ τον Οκτώβριο του 2020, αποτέλεσε το πρώτο Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξασφάλισης ελληνικής τράπεζας, ύψους €500 εκατ.  Εντός του πρώτου έτους της έκδοσης, ένα σύνολο 70% των κεφαλαίων τοποθετήθηκε σε 42 έργα ΑΠΕ, σε όλη την Ελλάδα.
 • Παροχή πράσινων προϊόντων στους πελάτες λιανικής (για το 2021, €8,04 εκατ. στο πλαίσιο του δανείου «Εστία Πράσινη»).
 • Ενσωμάτωση ESG παραγόντων στη διαδικασία επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής), κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση εφαρμόζεται με βάση τα προβλεπόμενα Κριτήρια Βιώσιμων Χορηγήσεων που είναι, σε μεγάλο βαθμό, ευθυγραμμισμένα με τον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Taxonomy).
 • Για πρώτη φορά το 2021, υπολογίσαμε τις έμμεσες εκπομπές CO2 που προέρχονται από τις χρηματοδοτήσεις μας (Scope 3, Cat. 15), οι οποίες αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών εκπομπών CO2 της Τράπεζας.


Τόπος Δράσης

Αφορά την λειτουργία της Τράπεζας αλλά και τις πιστοδοτικές της δραστηριότητες, σε ολόκληρη τη χώρα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Στις παραπάνω δράσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από τις εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας:  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας (NBG Transformation Program) καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαδικασιών όπως το NBG Materiality Analysis.

Επίσης, η Τράπεζα εκπαιδεύει και ενημερώνει σε διαρκή βάση τους εργαζομένους της στα νέα πρότυπα/πολιτικές και διαδικασίες.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ενίσχυση του ESG προφίλ της Τράπεζας, συμμόρφωση με το ισχύον αλλά και το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος συνολικά, μείωση λειτουργικού κόστους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation