ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Πλαίσιο Δράσεων της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Φαινομένου της Διαφθοράς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ενδιαφερόμενα μέρη/ stakeholders (προσωπικό, πελάτες, επενδυτές, εποπτικές αρχές).

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής.


Περιγραφή

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 175 χρόνων λειτουργίας της, με δομές και Πολιτικές που δημιούργησαν πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακής ηθικής αλλά και υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για σκοπούς εναρμόνισης της Τράπεζας με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις «βέλτιστες» πρακτικές διεθνώς, το Δεκέμβριο του 2015 προχώρησε στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου, στον οποίο αναπτύσσονται οι Βασικές Αξίες και οι Αρχές Δεοντολογίας του Ομίλου. 

Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα (www.nbg.gr/ Εταιρική Διακυβέρνηση/ Κανονισμοί και Αρχές Λειτουργίας/ Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας). 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Εθνική Τράπεζα: Η υπεύθυνη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας αντανακλάται στο Όραμα και στις Βασικές Αξίες του Οργανισμού, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όραμα της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η διατήρηση της θέσης της ως ισχυρή τράπεζα της χώρας, συνεχίζοντας να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών στις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες εφαρμόζει. 

Το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕ έχει αναγνωριστεί και ευρύτερα με την πρόσφατη διπλή βράβευσή της:

 • Ως «Η εταιρεία με την καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα για το έτος 2016» από τον Οργανισμό Capital Finance International (CFI), καθώς επίσης και 
 • Ως «Η Τράπεζα με την καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα για το έτος 2016» από το Global Banking and Finance Review.  

Ενέργειες όπως η πρόσφατη διεθνής ανοιχτή διαδικασία προσέλκυσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα της διαρκούς επιδίωξης για την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών στις ακολουθούμενες διαδικασίες και την προώθηση της διαφάνειας. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή αναβάθμιση και στη συνεχή αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, η ΕΤΕ έχει προχωρήσει σε ενέργειες όπως η θέσπιση αναλυτικών διαδικασιών για την αξιολόγηση ετησίως του Δ.Σ. και των Επιτροπών Δ.Σ., η εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων και ειδικής εφαρμογής Γραμματείας ΔΣ (Board Pad), η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα νέα μέλη ΔΣ, η συστηματική παρακολούθηση των ρυθμίσεων και η παροχή οδηγιών στις Εταιρείες του Ομίλου. 

Οι κύριες πρακτικές και πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις δραστηριότητές της ΕΤΕ και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της είναι οι εξής:

 • Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.
 • Πολιτική και Διαδικασίες Αξιολόγησης του Δ.Σ.
 • Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα Ανώτατα Στελέχη.
 • Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου 
 • Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Πολιτική του Ομίλου για την Υποβολή Εμπιστευτικών Αναφορών.
 • Πολιτική του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας.
 • Πολιτική του Ομίλου για την Αντιμετώπιση της Απάτης.
 • Πολιτική του Ομίλου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 
 • Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου.
 • Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.
 • Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών Σχετικών Δράσεων του Ομίλου. 

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται διαθέσιμες πληροφορίες για τις βασικές Αρχές και Κανόνες του Ομίλου ΕΤΕ (https://www.nbg.gr/greek/nbg-group-compliance/Documents).

Επιπρόσθετα, στο Intranet της Τράπεζας στην ιστοσελίδα των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είναι διαθέσιμο όλο το απαραίτητο υλικό (εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, Πολιτικές, Κώδικες,  links  ιστοσελίδων Εποπτικών Αρχών) για την ενημέρωση του προσωπικού για θέματα όπως μεταξύ άλλων:

 • Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Προστασία Καταναλωτή και Προσωπικών Δεδομένων.
 • Τραπεζικό Απόρρητο.
 • Καταπολέμηση Δωροδοκίας.
 • Ξέπλυμα Χρήματος – Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας.
 • Εκπαίδευση.

Η Εθνική Τράπεζα αποδίδει πρωτεύουσα σημασία στην πρόληψη φαινομένων χρησιμοποίησης των συστημάτων της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς οι πράξεις αυτές, είναι αντίθετες προς τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται  στην εκπαίδευση του προσωπικού και πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις σε θέματα Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης (e-learning, σεμινάριο αίθουσας) ανάλογα με τη θέση εργασίας του προσωπικού. 

Παράλληλα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της οικονομικής απάτης κάθε μορφής και το 2015 συνεχίστηκε η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτροπής κρουσμάτων απάτης και πρόληψης της διαφθοράς, την οποία παρακολούθησε πλήθος εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Διοργανώθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα Financial Fraud, το οποίο παρακολούθησε μεγάλο μέρος των Επιθεωρητών της Τράπεζας στην Αποτροπή Κρουσμάτων Απάτης. Επιπρόσθετα αναπτύχθηκε ειδικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (e-learning), για την εφαρμογή του Κώδικα Αρχών και Δεοντολογίας η παρακολούθηση του οποίου είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό της Τράπεζας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εσωτερικός Έλεγχος και Λήψη Μέτρων κατά της Διαφθοράς 

Η Τράπεζα ελέγχει το 100% των επιχειρηματικών της Μονάδων συστηματικά καθώς θεωρεί ότι η προστασία των συμφερόντων των πελατών της και κατ’ επέκταση της ίδιας αποτελεί βασική της υποχρέωση. Για το σκοπό αυτό, εξαντλεί την αυστηρότητά της ως προς όλους τους υπαλλήλους της που, αποσκοπώντας ίδιον όφελος, εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Το 2015 ο Εσωτερικός Έλεγχος της Τράπεζας εντόπισε περιπτώσεις διαφθοράς 16 υπαλλήλων και ελήφθησαν άμεσα τα απαραίτητα και επιβεβλημένα μέτρα ( 7 εργαζόμενοι μηνύθηκαν και εξ αυτών οι 5 απολύθηκαν, 2 παραιτήθηκαν) ενώ για 7 εργαζόμενους, θα ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα εναντίον τους αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες. Επισημαίνεται ότι η Stopanska Banka (SB), η οποία από το 2000 ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, είναι μια από τις πρώτες εταιρείες της ΠΓΔΜ που έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Global Compact. Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά.


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Αφορά το σύνολο των εργαζομένων.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Προωθείται η έννοια και η αξία της διαφάνειας στις τραπεζικές εργασίες.
 • Ενισχύεται η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα.
 • Ενδυναμώνεται η σχέση μεταξύ πελατών και Τράπεζας.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation