ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευεξία – Wellbeing

Πρωτοβουλία

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του  ΥΓΕΙΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι  είναι πλήρως ενημερωμένοι και εκπαιδεύονται έτσι ώστε να τηρούν τους όρους, κανόνες και προδιαγραφές ασφάλειας και καταβάλλουν κάθε δυνατή και εφικτή προσπάθεια για την εξασφάλιση ή και μείωση κάθε κινδύνου από επικίνδυνες ενέργειες. Η δέσμευση όλων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αποτυπώνεται και στον οδηγό εργαζομένων.

Απόσπασμα του οδηγού εργαζομένων 

Η απασχόληση στον ευαίσθητο χώρο φροντίδας της υγείας, εκθέτει τους εργαζομένους μας σε πολλαπλούς και συχνά σοβαρούς κινδύνους, γι’ αυτό και αποτελεί καθήκον όλων μας να:

1. Φροντίζουμε τη δική μας υγεία και ασφάλεια, καθώς και των υπολοίπων στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από τις δικές μας πράξεις ή παραλείψεις.

2. Ενημερωνόμαστε για τους κανόνες ασφαλείας και διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις υπάρχουσες οδηγίες σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και χειρισμού εξειδικευμένου εξοπλισμού.

3. Είμαστε ενημερωμένοι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας μας. Ιδιαίτερα εάν ανήκουμε στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο προσωπικό των ιατρικών εργαστηρίων, είναι σημαντική η προστασία μας από τις μολυσματικές νόσους (π.χ. HIV, ηπατίτιδα Β και ηπατίτιδα C):

• Χρησιμοποιούμε τα μέσα ατομικής προστασίας.

• Τηρούμε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής των χεριών.

• Πραγματοποιούμε εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β.

• Συμμορφωνόμαστε με τις διαδικασίες διαχείρισης διαφόρων εργασιών, όπως λήψη και μεταφορά αίματος, ενεσοθεραπεία, διαχείριση μολυσματικών απορριμμάτων κ.λπ.

• Συμμορφωνόμαστε με τις διαδικασίες διαχείρισης ατυχήματος.

• Συμμορφωνόμαστε με τις κατά περίπτωση διαδικασίες και οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

4. Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια τις χημικές ουσίες αλλά και με την ασφαλή αποθήκευση ή απόρριψή τους.

5. Χρησιμοποιούμε ή φοράμε οποιοδήποτε εξοπλισμό ασφαλείας μας παρέχεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εργασίας.

6. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε εξοπλισμό για τη χρήση του οποίου δεν έχουμε εκπαιδευτεί ή λάβει οδηγίες. Φροντίζουμε πάντα να ακολουθούμε ασφαλείς πρακτικές. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευόμαστε τον Προϊστάμενό μας.

7. Αναφέρουμε οποιοδήποτε ατύχημα, είτε αυτό συνεπάγεται φυσικό τραυματισμό είτε όχι, στον Προϊστάμενό μας ή τον Διευθυντή μας και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες.

Το ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται να εξασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Εφαρμόζουμε διαδικασίες που στοχεύουν στην προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων του.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη


Περιγραφή

Δράσεις και προγράμματα για την Υγεία και την Ασφάλεια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας Eργαζομένων, το ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει «Πλάνο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (Emergency Operations Plan)», το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες που διενεργούνται σε περίπτωση εξωτερικών ή εσωτερικών καταστροφών, «Πλάνο Πυρασφάλειας (Fire Safety Plan)», «Πλάνο Διαχείρισης Επικίνδυνων Υλικών και Αποβλήτων (Hazardous Materials and Waste Management Plan)» και «Πλάνο Ασφάλειας και Προστασίας (Safety and Security Plan)». Ο σκοπός των διαδικασιών είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών προς τους εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις εκτάκτων και μη καταστάσεων.

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως διενεργούνται ασκήσεις για όλα τα πλάνα, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα όλων και να καταγραφούν/σχεδιαστούν πιθανές βελτιώσεις.

Ενδεικτικά, οι δράσεις καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας, παρατίθενται παρακάτω:

 

ΥΓΕΙΑ  

Υ-LOGIMED

 

Πρόγραμμα ασφάλειας Εργαστηρίων: Εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια, αλλά και το απαραίτητο εργασιακό περιβάλλον από απόψεως υποδομής και περιβαλλοντικών συνθηκών για σωστή και ασφαλή διενέργεια εξετάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

 

Ιατρικές Εξετάσεις κατά την πρόσληψη: Σε όλους τους εργαζόμενους διενεργούνται προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμός κατά την πρόσληψη, με στόχο την προστασία τους, αλλά και των συνεργατών και των νοσηλευομένων ασθενών των Κλινικών από μολυσματικούς παράγοντες.

 

Ετήσιο πρόγραμμα εμβολιασμού: Σε ετήσια βάση διεξάγεται δωρεάν εμβολιασμός του προσωπικού με στόχο την πρόληψη των πιο γνωστών εποχιακών ιώσεων.

 

Πλάνο Αντιμετώπισης ατυχημάτων (π.χ. έκθεση σε αίμα ή βιολογικούς παράγοντες, έκθεση σε χημικές ουσίες κ.λπ.): Σε όλους τους εργαζομένους εφαρμόζεται πρόγραμμα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων από ατυχήματα και τραυματισμούς, καθώς και μια σειρά ενεργειών για την έγκαιρη αντιμετώπιση του συμβάντος. Κάθε συμβάν διερευνάται και τα αίτια που το προκάλεσαν αναλύονται συστηματικά, με απώτερο σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψή τους, αλλά και την παρακολούθηση των εργαζόμενων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και το προσωπικό των συστεγαζόμενων εταιρειών.

 

Κατάρτιση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (MEEK), στην οποία έχουν εντοπιστεί, καταγραφεί και αξιολογηθεί οι βλαπτικοί παράγοντες και οι κίνδυνοι των εργαζομένων σε κάθε θέση εργασίας.

 

Στη MEEK επίσης, έχουν καταγραφεί τα μέτρα προφύλαξης που λαμβάνονται, τα οποία αξιολογούνται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας για την επάρκεια και την καταλληλότητά τους.

 

Δοσιμέτρηση προσωπικού & ετήσια ιατρική παρακολούθηση: Μηνιαία παρακολούθηση δοσιμέτρων στο προσωπικό που εργάζεται σε τμήματα που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία από το Τμήμα φυσικής Ιατρικής. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις και παρακολουθούνται από τον Ιατρό Εργασίας.

 

Πρόγραμμα Ακτινοπροστασίας: Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από το προσωπικό που χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες, έτσι ώστε οι δόσεις στους εργαζόμενους, ασθενείς και κοινό να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Το προσωπικό εκπαιδεύεται στην ασφαλή χρήση των συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διάγνωση ή θεραπεία.

 

Προσανατολισμός νεοπροσληφθέντων για θέματα εργασιακής υγείας και ασφάλειας: Στους νέους εργαζόμενους πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση που αφορά στην κλινική και γίνεται εκτενής αναφορά στα θέματα εργασιακής υγείας και ασφάλειας.

 

Πρόγραμμα Περιπάτων Ασφαλείας: Πραγματοποιούνται από στελέχη της Διοίκησης και στόχος τους είναι να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων ή και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας ή το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα θέματα που συζητώνται καταγράφονται, αξιολογούνται και δρομολογούνται κατά προτεραιότητα για επίλυση.

Κουλτούρα Ασφάλειας

H Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται για την ασφάλεια των ασθενών, των οικείων, του προσωπικού και των ιατρών. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η προαγωγή ενός περιβάλλοντος ασφάλειας που ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ελεύθερη και ανοικτή επικοινωνία και τη μη-τιμωρητική αναφορά οποιασδήποτε κατάστασης απειλεί την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του εργασιακού περιβάλλοντος, το ΥΓΕΙΑ έχει υιοθετήσει μια «κουλτούρα ασφάλειας» σε όλο το νοσοκομείο.

Τα συστατικά της Κουλτούρας Ασφάλειας[1]

• Η δέσμευση για ασφάλεια διατυπώνεται ξεκάθαρα από την ανώτατη Διοίκηση και μεταφράζεται σε κοινές αξίες, πιστεύω και κανόνες συμπεριφοράς σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

• Ο οργανισμός παρέχει τους απαραίτητους πόρους, κίνητρα και επιβραβεύσεις, ώστε να γίνει αυτή η δέσμευση πραγματικότητα.

• Η ασφάλεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, ακόμα και εις βάρος της «παραγωγικότητας» ή της «αποτελεσματικότητας» και το προσωπικό ανταμείβεται όταν πράττει προς όφελος της ασφάλειας.

• Η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα είναι συχνή και ειλικρινής.

• Οι επισφαλείς ενέργειες είναι σπάνιες ακόμα και όταν υπάρχει πίεση ή φόρτος εργασίας.

• Υπάρχει διαφάνεια για τα σφάλματα και τα προβλήματα, και όταν αυτά συμβαίνουν γίνονται γνωστά.

• Ο οργανισμός εκτιμά τη μάθηση. Η ανταπόκριση σε ένα πρόβλημα εστιάζεται στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και όχι στην απόδοση ευθυνών σε κάποιο άτομο.

Για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα παρακάτω συστήματα:

 

Α. Αναφορά Σφαλμάτων,

Δυσμενών Συμβάντων και Παρ’ Ολίγον Αστοχιών

Όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναφέρει και να καταγράφει σφάλματα, δυσμενή συμβάντα και παρ’ ολίγον αστοχίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι καταγεγραμμένες αναφορές διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα και χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση μόνο για να αξιολογούνται τα συμβάντα και να λαμβάνονται μέτρα ή να γίνονται βελτιώσεις για τη μη επανεμφάνισή τους και όχι για να κατηγορηθούν oι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι.

 

Β. Έρευνα για την Ασφάλεια Ασθενών

Διενεργείται εσωτερικά στο ΥΓΕΙΑ  ανώνυμη Έρευνα για την Ασφάλεια των Ασθενών και των Εργαζομένων, η οποία βοηθά τη Διοίκηση να εντοπίζει ανησυχίες και ζητήματα που σχετίζονται ή επηρεάζουν την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων και να προγραμματίζει σχετικές δράσεις για την επίλυσή τους. Η έρευνα βασίζεται σε μια αναγνωρισμένη δέσμη εργαλείων από το Institute for Healthcare Improvement (IHI) των ΗΠΑ.

 

Γ. Περίπατοι Ασφάλειας Ασθενών

Οι «περίπατοι» για την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων και του περιβάλλοντος πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα εκ περιτροπής σε επιλεγμένα τμήματα του νοσοκομείου από αρμόδια Στελέχη της Διοίκησης. Σε αυτούς τους περιπάτους δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια τους και την ασφάλεια των ασθενών ή και άλλα πιθανά ζητήματα, τα οποία φροντίζει η Διοίκηση να επιλύει.

 

Για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας, έχουν τεθεί σε εφαρµογή συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αναφορά Σφαλµάτων, ∆υσµενών Συµβάντων και Παρ’ Ολίγον Αστοχιών 

Έρευνα για την Ασφάλεια Ασθενών 

Περίπατοι Ασφάλειας Ασθενών

 

Επιτροπές Ασφάλειας & Υγείας

Με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, στην κλινική ΥΓΕΙΑ έχουν δημιουργηθεί ειδικές επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες εργαζομένων, ενώ υπό την αιγίδα τους έχουν θέσει και όλα τα εξωτερικά συνεργεία (προσωπικό τραπεζοκόμων και κουζίνας, προσωπικό καθαριότητας) που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του ΥΓΕΙΑ. Τα ατυχήματα του προσωπικού παρακολουθούνται στενά από τον αρμόδιο Διευθυντή Διεύθυνσης, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τη Διοίκηση. Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων έχει θεσπίσει διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης των πιο συχνών λοιμώξεων και ατυχημάτων που απαντώνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο το δράσεων για την προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας, το ΥΓΕΙΑ έχει προχωρήσει στη σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων. Σκοπός της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των Προγραμμάτων που αφορούν στη Διαχείριση και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων του ΥΓΕΙΑ, σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

 

Επιτροπές Ασφάλειας & Υγείας

Προστασία & Ασφάλεια

Πυρασφάλεια

Επικίνδυνες Ουσίες και Απόβλητα

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

Έκτακτες καταστάσεις

Συστήματα Υποδομών

 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιημένο κατά OHSAS 18001. Η πιστοποίηση αυτή του ΥΓΕΙΑ επιδεικνύει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων στον χώρο. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης, εντείνεται η προσπάθεια του ΥΓΕΙΑ για μείωση των ατυχημάτων, την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής του σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

 

Διαχείριση Κινδύνων & Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Για τη διαχείριση κινδύνων και την ασφάλεια εγκαταστάσεων, έχουν αναπτυχθεί  σχετικές διαδικασίες όπως:

• Εντοπισμός Συμβάντος και Λήψη Απόφασης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

• Σχέδιο Εκκένωσης Νοσοκομείου

• Πλάνο Πυρασφάλειας

• Διαδικασία Διαχείρισης Διασκορπισμού Επικίνδυνων Ουσιών

• Πλάνο Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Με βάση τις ανωτέρω διαδικασίες το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση των εκάστοτε κρίσιμων καταστάσεων, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργούνται ασκήσεις για την επιβεβαίωση ετοιμότητάς του. Κάθε χρόνο ή οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη, οι ανωτέρω διαδικασίες επικαιροποιούνται με βάση νέα δεδομένα που προκύπτουν είτε από τη λειτουργία της κλινικής, είτε από τη νομοθεσία.

Για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων, το ΥΓΕΙΑ ανελλιπώς διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός), ώστε ετησίως να ανανεώνονται τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Οι κλινικές του ΥΓΕΙΑ σε ετήσια βάση πραγματοποιούν ασκήσεις στις εγκαταστάσεις τους με τη συμμετοχή μέρους του προσωπικού, με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η αναλυτική καταγραφή και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης στο ΥΓΕΙΑ. Οι δείκτες που συστηματικά παρακολουθούνται είναι, ο δείκτης συχνότητας τραυματισμών IR, ο οποίος αποτυπώνει τον αριθμό των ατυχημάτων ως ποσοστό στο σύνολο των ετήσιων ωρών εργασίας και ο δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων (LDR), ο οποίος απεικονίζει τις μέρες που «χάθηκαν» από τη εργασία λόγω ατυχημάτων, ως ποσοστό στο σύνολο των ετήσιων ωρών εργασίας.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεικτών στον Ετήσιο Απολογισμό Υπευθυνότητας 2019Τόπος Δράσης

 ΥΓΕΙΑ - Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

οχι


Συμμετοχή εργαζομένων

οχι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Το ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται να εξασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Εφαρμόζουμε διαδικασίες που στοχεύουν στην προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων του  ΥΓΕΙΑ.

Ωφέλη:

- ικανοποιήση εργαζομένων

- ασφαλής εργασιακό περιβάλλον

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation