ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ΥΓΕΙΑ θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι το κλειδί, όχι μόνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την εξασφάλιση της ικανοποίησης και της διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων, όλων όσοι συνδέονται με το ΥΓΕΙΑ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών και κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, το ΥΓΕΙΑ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ενσωμάτωσης του στρατηγικού σχεδιασμού του στις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται διαδικασίες που συνεισφέρουν στη χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση, συμβάλλοντας στην εταιρική αναγνώριση και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τόσο των επενδυτών, όσο και της Ιατρικής Κοινότητας.

 

Το ΥΓΕΙΑ ενισχύει την ποικιλομορφία στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών του, ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και την ενίσχυση της ανάπτυξής του. Η ποικιλομορφία στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε κριτήρια που αφορούν στο φύλο, στην ηλικία, στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, στην επαγγελματική εμπειρία, στις δεξιότητες, στις γνώσεις και στον χρόνο προϋπηρεσίας με αξιοκρατικά κριτήρια.

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους, καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση.

Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζονται είναι κατ’ επιταγή της κείμενης νομοθεσίας και πλέον τούτου, σύμφωνες με τις γενικώς αποδεκτές αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αρχές που έχουν υιοθετηθεί καθορίζουν:

✓ Τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

✓ Τη λειτουργία συμβουλευτικών Επιτροπών και Συμβουλίων.

✓ Τα δικαιώματα των Μετόχων και την ισότιμη πρόσβασή τους στην πληροφόρηση.

✓ Την αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

✓ Τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους συναλλαγές και αποφάσεις της Διοίκησης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ασθενείς

Εργαζόμενοι

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι ΜΚΟ

Ιατρική και επιστημονική κοινότητα

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες

Κοινωνία

Κράτος / ρυθμιστικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς

Μέτοχοι

Μ.Μ.Ε.

Οικογένειες των ασθενών και επισκέπτες

Προμηθευτές

Συνεργάτες ιατροί

Τράπεζες

Υπεργολαβικές υπηρεσίες

 

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη 


Περιγραφή

Με γνώμονα, όχι μόνο την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία υποχρεωτικών ρυθμίσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και την υιοθέτηση αρχών και αξιών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη της Εταιρείας, με εφαρμογή των σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, το ΥΓΕΙΑ ενσωμάτωσε τη λειτουργία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.Δ.) κατά την κατάρτιση του οποίου, λήφθηκε υπόψη το σχέδιο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες του συνδέσμου ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και οι γενικώς παραδεκτές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και αναγνωρίζει πως είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς και της ρευστότητας και ο πιστωτικός και συναλλαγματικός κίνδυνος. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του του ΥΓΕΙΑ στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση.


Το ΥΓΕΙΑ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει δημιουργήσει ειδικές Επιτροπές και Συμβούλια με σκοπό την διασφάλιση της χρηστής λειτουργίας της Εταιρείας αλλά και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Επενδυτών και της Ιατρικής Κοινότητας.
 

Επιστημονικό Συμβούλιο και Ειδικές Επιτροπές

Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο και Ειδικές Επιτροπές, με σκοπό την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Επενδυτών και της Ιατρικής Κοινότητας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο και οι Ειδικές Επιτροπές συμβάλλουν στο έργο και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

 

Επιστημονικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις επιστημονικών θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της, στην παρεχόμενη περίθαλψη, στη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, στην εκλογή Επιστημονικών Διευθυντών Τμημάτων και στους δεοντολογικούς κανόνες, υποβοηθείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο που είναι επταμελές, εκ των οποίων 5 Μέλη είναι αιρετά από τους ιατρούς της Εταιρείας και έχει θητεία 2 ετών, που αρχίζει από το διορισμό του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε ιατρικά και επιστημονικά θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, η εποπτεία των γενικών όρων άσκησης του ιατρικού έργου και η έγκριση νέων ιατρών συνεργατών. Επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκλιση επιστημονικών συνεδρίων στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε., τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για τη διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων ή συμποσίων, όπως και θέματα εκπαιδεύσεως του ιατρικού προσωπικού του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητάς του, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκπροσωπεί γενικά το ιατρικό δυναμικό του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε θέματα επιστημονικά, ενώ εποπτεύει τους γενικούς όρους ασκήσεως του ιατρικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και των δεοντολογικών κανόνων βάσει του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της κλινικής. Επίσης, μεριμνά για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενημερώνει δε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η έγκριση των αιτήσεων ιατρών για συνεργασία με το ΥΓΕΙΑ και η διατύπωση γνώμης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την εκλογή των επιστημονικών διευθυντών των τμημάτων.

- Η Επιτροπή Ελέγχου: Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του ΥΓΕΙΑ είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση της αποστολής του αναφορικά με τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, τη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τη λειτουργία των συστημάτων εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αναλυτικότερα ο ρόλος της συνίσταται:

• στην ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την επεξήγηση της συμβολής του στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και του ρόλου της ίδιας της Επιτροπής στη σχετική διαδικασία,

• στην παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στην παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

• στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

• στην επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

• στην αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,

• στην υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την επιλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, και

• στην εποπτεία της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

- Η Εκτελεστική Επιτροπή: Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ, συγκροτήθηκε ενιαία Εκτελεστική Επιτροπή. Σκοπός της ενιαίας Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η συστηματικότερη εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Κύρια αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του, μεταξύ των οποίων είναι:

• Η τελική εισήγηση επί του προϋπολογισμού.

• Η ίδρυση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξίας μέχρι τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€).

• Οι αγορές παγίων αξίας μεγαλύτερης του ενός εκατ. ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00€).

• Οι προσλήψεις, αυξήσεις και λοιπές παροχές Διευθυντικών στελεχών.

• Οι αλλαγές οργανογράμματος και εισηγήσεις για τη σύνθεση και λειτουργία των διαφόρων Επιτροπών.

• Διορισμός των μελών της Επιτροπής Προμηθειών.

• Υιοθέτηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών, καθώς και εισήγηση για την εισαγωγή, τροποποίηση ή κατάργηση των λοιπών εσωτερικών Διαδικασιών λειτουργίας της Εταιρείας.


- Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας: Προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Απαρτίζεται από τρεις (3) ιατρούς αντιστοίχων προσόντων με τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής έχουν διετή θητεία. Σκοπός της είναι η εφαρμογή των κανόνων άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

- Η διασφάλιση της χρηστής λειτουργίας της Εταιρείας.
- Εποπτεία στους γενικούς όρους ασκήσεως του ιατρικού έργου περιλαμβανομένων και των δεοντολογικών κανόνων, βάσει του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Κλινικής.
- Η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών στο ΥΓΕΙΑ.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Όχι


Συμμετοχή εργαζομένων

Όχι


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation